Dopłata do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych - Edyta Sieradzka

Choć na konto pracownika nie zawsze wpłynie pełna pensja, pracodawca nie straci prawa do dofinansowania z PFRON.

 

- Czy numer rachunku bankowego, na który pracodawca ma przekazywać wynagrodzenie niepełnosprawnego pracownika, musi do niego należeć?

Tak,

chyba że osoba ta nie jest w stanie samodzielnie odbierać pieniędzy. Wówczas może to być konto innej osoby, np. opiekuna.

Pracodawca ubiegający się o dofinansowanie do pensji niepełnosprawnego pracownika ma obowiązek przekazywać mu wynagrodzenie w sposób zgodny z art. 26a ust. 1a1 pkt 2 ustawy z 27 sierpnia 
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. DzU z 2011 r. nr 127, poz. 721 ze zm.). Jeśli ma być to rachunek bankowy, to powinien on być jego właścicielem lub współwłaścicielem. Jedynie wyjątkowo, gdy ma trudności 
w codziennej egzystencji, może to być konto innej osoby – np. opiekuna, pełnomocnika. Ze względów dowodowych pełnomocnictwo do odbioru pensji powinno zostać udzielone na piśmie (interpretacja BON-VIII-077-13(2)-MB/12). Udzielonego pełnomocnictwa nie należy uważać za przeniesienie prawa do wynagrodzenia na inną osobę.

∑ Czy konieczność faktycznego i terminowego ponoszenia kosztów płacy oznacza, że jeśli dokonamy potrącenia z zarobków pracownika, stracimy prawo do dopłaty z PFRON?

Nie.

Pracodawca może dokonywać potrąceń z pensji pracownika (np. spłaty raty pożyczki z zfron, spłaty pożyczek z kasy zapomogowo-pożyczkowej, składek członkowskich, obciążeń pracowniczych z tytułu kar i niedoborów, potrąceń komorniczych lub sądowych itd.) pod warunkiem, że wynika to 
z umowy zawartej między pracodawcą i podwładnym bądź z innych podstaw prawnych możliwych do udowodnienia. Należy wówczas uznać, że pracodawca poniósł koszty wynagrodzenia, a część uposażenia podwładnego została potrącona na poczet jego zobowiązań.

W razie prowadzenia przez PFRON postępowania sprawdzającego, pracodawca będzie musiał przedstawić wszelkie dokumenty potwierdzające zasadność wypłaty pomniejszonej pensji.

- Czy wyliczając stan do wpisania w poz. 39-42 wniosku na druku Wn-D o miesięczne dofinansowanie, należy do stanu zatrudnienia wliczać młodocianych zatrudnionych na umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego – zarówno pełnosprawnych, jak 
i niepełnosprawnych?

Tak.

Młodociani zatrudnieni na umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego nie zostali wyłączeni 
z katalogu osób, które trzeba uwzględniać.

W poz. 39-40 wniosku Wn-D pracodawca wskazuje przeciętny miesięczny stan zatrudnienia, ustalony w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy na podstawie art. 2 pkt 13 ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych (tj. rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu; DzUrz UE L 214 z 9 sierpnia 2008 r., str. 3) oraz art. 5 załącznika nr 1 do tego rozporządzenia. Pola te wypełnia pracodawca, dla którego dofinansowanie stanowi pomoc publiczną.

Więcej w Rzeczpospolitej: http://archiwum.rp.pl/artykul/1221688-Doplata-do-wynagrodzen--osob-niepelnosprawnych.html?_=Rzeczpospolita-1221688?_=1#.UmoM5fmuxHY

Edyta Sieradzka - Wiceprezes OBPON.ORG

Źródło: Rzeczpospolita, 25.10.2013 r.

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.