Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Pogotowie ubezpieczeniowe

Czy warto ubezpieczyć swoich pracowników

 Zamierzam wykupić dla swoich pracowników ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Jaki jest zakres ochrony w przypadku takiego ubezpieczenia i na co należy zwrócić uwagę, zawierając umowę z ubezpieczycielem? – pyta czytelnik.

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) zapewnia ubezpieczonym ochronę na wypadek zajścia zdarzenia spełniającego określone w umowie ubezpieczenia warunki uznania go za nieszczęśliwy wypadek. Przeważnie w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU) ubezpieczyciel określa nieszczęśliwy wypadek jako zdarzenie gwałtowne, przypadkowe, niezależne od woli i stanu zdrowia ubezpieczonego, wywołane zewnętrzną przyczyną i będące wyłączną przyczyną śmierci czy uszczerbku na zdrowiu poszkodowanego.

Przedmiotem ubezpieczenia w przypadku NNW są następstwa nieszczęśliwych wypadków polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia, powodujące stały uszczerbek na zdrowiu albo śmierć pracownika. Należy pamiętać, że zdarzenia, których skutki będą objęte ochroną ubezpieczeniową, są precyzyjnie określone w umowie z ubezpieczycielem przez zawarcie w OWU definicji nieszczęśliwego wypadku, a także przez wskazanie, jakich świadczeń nie obejmuje zakres ubezpieczenia. Do najczęstszych wyłączeń należą następstwa zdarzeń spowodowanych umyślnie przez pracownika, np. w wyniku samookaleczenia, popełnienia lub usiłowania popełnienia samobójstwa; będących wynikiem stanów chorobowych, w tym następstwa chorób psychicznych; powstałych w rezultacie działania ubezpieczonego pod wpływem alkoholu, narkotyków czy innych substancji toksycznych; powstałych wskutek popełnienia lub usiłowania popełnienia przestępstwa przez ubezpieczonego, jak również powstałych wskutek uszkodzenia ciała spowodowanego leczeniem lub zabiegami leczniczymi (chyba że leczenie dotyczyło bezpośrednich następstw nieszczęśliwego wypadku). Co istotne, niekiedy podstawowy wariant ubezpieczenia nie obejmuje świadczenia z tytułu zawału serca albo udaru mózgu, które to zdarzenia mogą zostać objęte ochroną po opłaceniu wyższej składki. Przy zawieraniu umowy ubezpieczenia NNW pracowników należy zwrócić uwagę na to, czy ochrona ubezpieczeniowa obowiązywać będzie jedynie w przypadku, kiedy pracownik ulegnie wypadkowi przy wykonywaniu czynności zawodowych (zazwyczaj jest to wariant podstawowy proponowany przez towarzystwa ubezpieczeń) czy również w życiu prywatnym (ochrona „całodobowa"). Warto ponadto sprawdzić, czy ochroną są objęte jedynie zdarzenia, do których doszło na terenie Polski czy również za granicą. Kolejną istotną kwestią jest ustalenie okresu ubezpieczenia, który często wynosi jeden rok. Ogólne warunki ubezpieczenia mogą przewidywać, że umowa zawarta na dany okres jest odnawialna – ulega przedłużeniu na następny (np. roczny) okres, jeżeli żadna ze stron w odpowiednim czasie nie złoży oświadczenia o nieprzedłużaniu umowy.

 

Katarzyna Woźniak Małgorzata Gankowska-Banaszak

Więcej w Rzeczpospolitej:   http://archiwum.rp.pl/artykul/1276707-Pogotowie-ubezpieczeniowe.html#.VVwu7Pntmko

Źródło: Rzeczpospolita, 20.05.2015 r.

 

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.