List Marszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego do Uczestników i Organizatorów Konferencji "Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych w Polsce w 2017r. w świetle obowiązujących przepisów prawnych"

            „Zdajemy sobie sprawę jak, istotne korzyści przynosi osobom niepełnoprawnym rehabilitacja zawodowa i jak znaczącym elementem w procesie uniezależnienia się pod względem ekonomicznym oraz społecznym jest możliwość zatrudnienia. Niestety niepełnosprawność jest często powodem do wykluczenia z obszaru zawodowego. Mimo pozytywnych zmian w postawach pracodawców – którzy chętniej i częściej zatrudniają osoby dotknięte przez los - sytuacja tych osób na rynku pracy wciąż pozostaje słabsza od pozycji pracowników w pełni sprawnych”.

 

— napisał do uczestników ogólnopolskiej konferencji "Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych w Polsce w 2017 roku w świetle obowiązujących przepisów prawnych" Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński. List odczytał Prezes Organizacji OBPON.ORG Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych – Krzysztof Kuncelman.

Marszałek Marek Kuchciński wskazał również, jak ważne są inicjatywny służące aktywizacji osób z niepełnosprawnością, a także niewlewanie barier związanych z zatrudnieniem – „Działania te wymagają zaangażowania oraz wzajemnej współpracy różnych podmiotów – publicznych, społecznych, jak również prywatnych”.

W piątkowej Konferencji w Sejmie udział wzięli parlamentarzyści, samorządowcy, reprezentanci Państwowego Funduszu Rehabilitacji Ośób Niepełnosprwnych, Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Biura Rzecznika Praw Obywatelskich a także sami Pracodawcy, Osoby Niepełnosprawne, Organizacje  Pozarządowe w tym przedstawiciele Zrzeszeń, Stowarzyszeń Fundacji, Środowisk Studenckich działających na rzecz Osób Niepełnosprawnych oraz reprezentanci środowisk zaangażowanych w rehabilitację i aktywizację zawodową Osób Niepełnosprawnych.

Celem Konferencji było propagowanie idei zatrudniania osób niepełnosprawnych i umożliwienie przedstawienia roli pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne. Jednocześnie konferencja ta przyczyniła się do stworzenia szansy dla osób niepełnosprawnych do wyrażenia swojej opinii o prawach im przysługujących w trakcie zatrudnienia.

Przedmiotem wspólnej debaty były także trwające konsultacje publiczne projektu ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw.

 

 

 

 

 • SON "Podkarpacie" napisał:

  Chcemy zauważyć, że po raz wtóry nie było tam najbardziej zainteresowanych - czyli ON pracujących na komercyjnym, konkurencyjnym rynku pracy zarówno w warunkach chronionych _ ZPChr, jak i na tzw. rynku otwartym.

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.