Konsultacje dotyczące wypracowania kierunków zmian do trybu zlecania realizacji zadań organizacjom pozarządowym, w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w konsultacjach dotyczących wypracowania kierunków zmian do trybu zlecania realizacji zadań organizacjom pozarządowym, w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

W ocenie Funduszu modyfikacja trybu zlecania realizacji zadań powinna zmierzać do optymalizacji dotychczasowych rozwiązań i przyjęcia takiego modelu realizacji konkursów, który zabezpieczałby racjonalność i efektywność wydatkowania środków publicznych, przy możliwie najbardziej sprzyjających i elastycznych dla organizacji pozarządowych warunkach.

Zmianie powinno ulec podejście do statusu organizacji pozarządowych, przy uwzględnieniu przedmiotu, celu, zakresu oraz skali działania danej organizacji, w tym w odniesieniu do konkretnego przedsięwzięcia, planowanego do realizacji ze środków PFRON, również ze względu na jego wartość kosztorysową. W ślad za tym może dokonać się podział, w ramach konkursu PFRON i przewidzianych kierunków pomocy, na małe, średnie oraz duże projekty, a dla każdego z rodzajów realizowanych przedsięwzięć mogą zostać ustalone przedziały kwotowe.

Do systemu oceny wniosków powinny zostać włączone również kryteria strategiczne (dodatkowo punktowane), które zostaną zróżnicowane w odniesieniu do poszczególnych typów projektów i zakładanych do osiągnięcia celów. Ma to znaczenie, między innymi, dla odpowiedniego stosowania zasady wyrównywania szans i stymulowania rozwoju polityk publicznych z udziałem organizacji pozarządowych. Przykładem tak rozumianych kryteriów strategicznych może być realizacja zadań publicznych w oparciu o zasadę partnerstwa, mogą to być też preferencje dla organizacji działających na terytorium o słabo rozwiniętej infrastrukturze społecznej, o niskiej aktywności społecznej mieszkańców, słabo rozwiniętym wolontariacie.

System oceny merytorycznej wniosków powinien zostać, zdaniem PFRON, uzupełniony o udział zewnętrznych, niezależnych ekspertów, z uwzględnieniem zasady bezstronności i wykluczenia konfliktu interesów. Dzięki temu może powstać mieszany system oceny wniosków, opierający się na współpracy komisji konkursowej i niezależnych ekspertów. Wyłonienie ekspertów musi opierać się o kryterium kompetencji właściwych dla merytorycznej treści i określonego zakresu poszczególnych kierunków pomocy i związanych z tym warunków konkursowych. Powstaną w ten sposób specjalistyczne grupy ekspertów, gwarantujące profesjonalną ocenę wniosków. Mieszany model pozwoli także na środowiskową integrację, na zasadzie wzajemności, wspartą także przewidzianymi intensywnymi szkoleniami dotyczącymi systemu i kryteriów oceny wniosków.

Fundusz zachęca do udziału w konsultacjach społecznych i zgłaszania propozycji, które pozwolą na wypracowanie przyjaznych dla organizacji pozarządowych procedur, zapewniających wsparcie adekwatne do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Konsultacje podzielone zostały na trzy etapy:

 • Etap pierwszy – przedłożenie przez organizacje pozarządowe opracowania pn. „Koncepcja kierunków zmian do trybu zlecania realizacji zadań organizacjom pozarządowym w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych”;
 • Etap drugi – udostępnienie (poprzez zamieszczenie na stronie internetowej PFRON) przedłożonych w ramach etapu pierwszego „Koncepcji kierunków zmian do trybu zlecania realizacji zadań (…)” do społecznej oceny, wraz z zaproszeniem do zgłaszania uwag;
 • Etap trzeci – zorganizowanie spotkań konsultacyjnych podczas których zostaną przedyskutowane nadesłane przez organizacje pozarządowe koncepcje kierunków zmian do trybu zlecania realizacji zadań.

Planowany harmonogram poszczególnych etapów przedstawia się następująco:

 • Etap pierwszy – do dnia 30 marca 2018 roku;
 • Etap drugi – do dnia 15 kwietnia 2018 roku;
 • Etap trzeci – do dnia 30 kwietnia 2018 roku.

Przedłożone w ramach etapu pierwszego „Koncepcje kierunków zmian do trybu zlecania realizacji zadań organizacjom pozarządowym w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych” powinny zostać opracowane przez organizacje pozarządowe z uwzględnieniem następujących warunków:

 • tryb zlecania realizacji zadań musi być zgodny z wymogami określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450), w szczególności:
 1. musi zostać zachowana formuła konkursowa – przeprowadzenie konkursu musi nastąpić z poszanowaniem trzech zasad: równych szans, równego traktowania podmiotów oraz konkurencyjności; wszystkie podmioty, biorące udział w konkursie muszą podlegać tym samym zasadom, które podawane są do publicznej wiadomości w dniu ogłoszenia konkursu,
 2. ocena merytoryczna wniosków musi zostać przeprowadzona przez komisję konkursową w skład której wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe (z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe biorące udział w konkursie) oraz pracownicy PFRON;
 • rodzaje zadań zlecanych organizacjom pozarządowym nie mogą wykraczać poza katalog określony w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1945);
 • zadania, o których mowa we wskazanych powyżej rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej powinny zostać pogrupowane według odpowiednich kierunków pomocy, a w ramach danego kierunku pomocy według odpowiednich typy projektów; w opracowaniu powinny zostać zaproponowane nazwy poszczególnych kierunków pomocy i typów projektów;
 • dokument powinien mieć charakter spójny i kompleksowy, powinien zawierać propozycję trybu składania, rozpatrywania, realizacji i rozliczania projektów – celem prowadzonych konsultacji jest wypracowanie nowego modelu zlecania realizacji zadań organizacjom pozarządowym, a nie zgłaszanie propozycji zmian do aktualnie obowiązujących „Zasad wspierania realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zlecanych organizacjom pozarządowym przez PFRON”;
 • dokument powinien zawierać propozycję sposobu oceny efektywności (rezultatów) realizacji projektów w odniesieniu do poniesionych nakładów;
 • tryb zlecania realizacji zadań musi mieć charakter uniwersalny – musi uwzględniać różnorodność docelowej grupy beneficjentów ostatecznych projektów (osób z niepełnosprawnościami), np. ze względu na wiek lub rodzaj niepełnosprawności;
 • nabór wniosków w ramach konkursu musi zostać przeprowadzony za pośrednictwem Generatora Wniosków.

Prosimy o składanie „Koncepcji kierunków zmian do trybu zlecania realizacji zadań organizacjom pozarządowym w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych” na adres: zadania_zlecane@pfron.org.pl, do dnia 30 marca 2018 roku. Należy przesłać skan dokumentu podpisanego przez osoby upoważnione do reprezentacji organizacji pozarządowej oraz wersję edytowalną dokumentu (plik MS Word).

Szczegóły dotyczące kolejnych etapów konsultacji zostaną podane w odrębnych komunikatach.

 

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.