Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

KOMUNIKAT OBPON: Zgromadzenie Ogólne Członków Organizacji OBPON.ORG

Powołanie Małgorzaty Tylewicz-Piwnik na stanowisko Członka Zarządu w randze Wiceprezesa to najważniejsza informacja płynąca ze Zgromadzenia Ogólnego Członków Organizacji OBPON.ORG. Zebrani przedstawioną kandydaturę poparli jednogłośnie.

 

Opracowanie OBPONWczesnym popołudniem 11 czerwca w jednej z sal hotelu „Rzeszów” w stolicy województwa podkarpackiego odbyło się Zgromadzenie Ogólne Członków Organizacji OBPON.ORG. Wedle zgodnej opinii uczestników spotkania było ono bardzo ważne w kontekście dalszej działalności podmiotu.

 

Pełna jednomyślność

Głównym jego punktem było głosowanie nad kandydaturą Małgorzaty Tylewicz-Piwnik na członka zarządu Organizacji. „Zgodnie z naszym statutem nasz zarząd może liczyć od jednej do trzech osób, a w tej chwili liczy dwie. Mamy zaś coraz więcej wyzwań i wydarzeń, w których musimy być reprezentowani możliwie silnie. Pani Małgorzata jest osoba działającą u nas od niemal dziesięciu lat. Jako dobry i sprawdzony fachowiec bez wątpienia będzie świetnie wypełniać obowiązki jako wiceprezes” - przedstawiał tę kandydaturę Krzysztof Kuncelman, Prezes Zarządu, który został wybrany na przewodniczącego zgromadzenia. Jego opinię podzielili wszyscy zebrani, tak więc poszerzenie składu zarządu stało się faktem.

 

Wspomniane głosowanie było jednak jednym z ostatnich punktów obrad. Wcześniej ich uczestnicy głosowali nad absolutorium dla poszczególnym członków Zarządu Organizacji, a także jej sprawozdaniem finansowym za 2017 rok oraz sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej. Wszystkie te elementy spotkania przybrały efekt jednomyślnego poparcia.

 

Echa protestu i nie tylko

Zebrani rozmawiali również na temat ostatnich miesięcy, podczas których – za sprawą sejmowego protestu osób niepełnosprawnych i ich opiekunów – temat niepełnosprawności był żywo obecny w mediach. W czasie strajku głos zabierała również Organizacja OBPON.ORG jasno popierając stanowisko protestujących oraz krytykując propozycję rządową nałożenia tzw. daniny solidarnościowej, mającej – wedle zapewnień rządzących – stanowić źródło pozyskiwania środków dla osób niepełnosprawnych. Krzysztof Kuncelman podkreślał, że „Polska otworzyła się na niepełnosprawność”. Wiceprezes Edyta Sieradzka wskazywała zarazem na milczenie ze strony Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podczas wydarzeń w Sejmie. „Przykre, że PFRON nie zabrał głosu w dyskusji, za to zsyła coraz więcej kontroli na pracodawców” - skonstatowała smutno.

 

Uczestnicy dyskutowali także o ostatniej nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej. Szczególnie ubolewali nad wprowadzeniem zasady jednoinstancyjności w odniesieniu do decyzji prezesa PFRON-u. Przedsiębiorstwa nie mogą już odwoływać się do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, lecz ponownie do prezesa Funduszu albo – bezpośrednio – do sądu. Zebrani zgodnie stwierdzili, że zadaniem Organizacji jest stała pomoc dla pracodawców zagubionych w meandrach przepisów – zarówno za pośrednictwem Telefonicznej Obsługi Konsultacyjnej, jak i cykli szkoleń organizowanych systematycznie w największych miastach Polski.

 

autor:
Robert Marchwiany
redaktor OBPON

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.