Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Komunikat OBPON ORG: Spotkanie Zarządu OBPON.ORG z Prezesem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Pełnomocnikiem Rządu ds.Osób Niepełnosprawnych

Szanowni Państwo, mamy przyjemność poinformować o wyznaczeniu daty spotkania Zarządu Organizacji OBPON ORG z Prezesem PFRON - Panią Dorotą Habich i Pełnomocnikiem Rządu ds.Osób Niepełnosprawnych - Panem Krzysztofem Michałkiewiczem.

 

Zarząd Organizacji Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych OBPON.ORG  w związku z  otrzymywanymi od pracodawców osób niepełnosprawnych niepokojącymi informacjami dot. ich sytuacji w PFRON, poprosił w piśmie z dnia 29.05.2018r., o wyznaczenie terminu wspólnego spotkania z Prezes PFRON oraz Pełnomocnikiem Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, w celu omówienia m.in bieżących kwestii w zakresie ubiegania się w PFRON o miesięczne dofinansowanie, wprowadzenia w PFRON procedury jednoinstancyjności zgodnie z wejściem w życie nowelizacji ustawy z 10.05.2018 r. oraz przekazania na ręce Pani Prezes i Pana Pełnomocnika, propozycji pilnych zmian przepisów prawnych dot. dofinansowań, zfron i zpchr.

Zgodnie z art 11 pkt 1 Statutu Organizacji OBPON ORG., do celów i zadań Organizacji należy: ochrona i reprezentowanie interesów prawnych i gospodarczych pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne przed organami administracji publicznej, sądami, organizacjami społecznymi i innymi podmiotami oraz wobec związków zawodowych.

Zaplanowane spotkanie jest kolejną inicjatywą dedykowaną ochronie Państwa interesów i promocją ideii zatrudniania osób z niepełnosprawnością w Polsce.

Liczymy iż wspólna dyskusja z przedstawicielami PFRON i BON przysłuży się wypracowaniu  konstruktywnych wniosków, będących drogowskazem dla działań Strony Rządowej na rzecz rehabilitacji i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Spotkanie odbędzie się 10.07.2018r. o godzinie 13:00 w siedzibie Państwowego Funduszu Rehablitacji Osób Niepełnosprawnych (Warszawa, Al. Jana Pawła II 13, sala nr 1003).

 

Na spotkaniu, Orgnizację Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych będzię reprezentować Zarząd OBPON.ORG w składzie:

Krzysztof Kuncelaman - Prezes Zarządu

Edyta Sieradzka - Wiceprezes Zarządu

Małgorzata Tylewicz-Piwnik - Wiceprezes Zarządu

 

 

PROŚBA O SPOTKANIE >> PLIK
ODPOWIEDŹ PFRON >> PLIK

 

Zarząd OBPON.ORG 

 

 

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.