Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

MF: Uniknięcie daniny solidarnościowej będzie nieopłacalne

Jak wyjaśniło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską ww. daniny solidarnościowej, jej uniknięcie wymagałoby zmiany rezydencji podatkowej osoby fizycznej (co na ogół wiązałoby się z przeprowadzką do innego państwa). Z uwagi na zapowiadaną wysokość stawki daniny solidarnościowej nie wydaje się prawdopodobne, aby osoby fizyczne, które w chwili obecnej opodatkowane są marginalną stawką 19% lub 32%, podjęły tak daleko idące i kosztowne działania z uwagi na podwyższenie marginalnej stawki podatkowej o 4%. Ponadto, próbom uniknięcia zapłaty nowej daniny zapobiegają już obowiązujące regulacje, a także projektowane zmiany mające na celu zwiększenie transparentności podatników i ich doradców.

 

Interpelacja nr 22038 do prezesa Rady Ministrów w sprawie podatku dla najbogatszych tzw. daniny solidarnościowej

Szanowny Panie Premierze,

zapowiedział Pan ostatnio wprowadzenie daniny solidarnościowej określanej także mianem podatku dla najbogatszych. Uzyskane z niej pieniądze w założeniach miałyby być przeznaczone na pomoc rodzicom niepełnosprawnych. Tyle tylko, że ta propozycja to nic innego jak szukanie środków pieniężnych w kieszeniach zamożnych Polaków, a nie w budżecie państwa. Docelowo wspomniany podatek miałby objąć 0,5% najbogatszych.

Jednocześnie należy zwrócić uwagę na fakt, iż pomimo, że najbogatsi twierdzą, że sama danina solidarnościowa nie sprawi, że mocno zbiednieją to obawiają się precedensu. Między innymi na podstawie tego stanowiska, a także wypowiedzi samych zainteresowanych można jednoznacznie stwierdzić, że jeśli rząd nałoży podatek na najbogatszych to odbije się to na polskiej gospodarce. Najbogatsi nie ukrywają, że będą inwestować poza granicami kraju. Jak podkreślają poświęcają niemałe pieniądze na rozwój polskiej gospodarki i ponoszą potężne ryzyko.

W związku z powyższym zwracam się z pytaniem do Pana Premiera:

 1. Jaki ewentualnie system zachęt dla najbogatszych ma zamiar wystosować polski rząd jako przeciwwagę dla wprowadzanego podatku dla najbogatszych?
 2. Czy nie obawia się Pan, że wprowadzenie podatku dla najbogatszych spowoduje, że część przedsiębiorców przeniesie produkcję z Polski tam gdzie inwestowanie będzie się opłacać?
 3. Skąd wziął się pomysł, aby zapewnienie wsparcia finansowego rodziców osób niepełnosprawnych miało pochodzić z zakładanego podatku dla najbogatszych?
 4. Dlaczego decydując o wsparciu finansowym rodziców osób niepełnosprawnych nie wziął Pan pod uwagę ograniczenia w pewnym zakresie innych programów społecznych?

Poseł Bożena Kamińska

25 kwietnia 2018 r.

Odpowiedź na interpelację nr 22038 w sprawie podatku dla najbogatszych tzw. daniny solidarnościowej

Szanowny Panie Marszałku,
W związku z interpelacją nr 22038 Posła na Sejm RP Pani Bożeny Kamińskiej w sprawie podatku dla najbogatszych tzw. daniny solidarnościowej – uprzejmie proszę o przyjęcie, w porozumieniu z Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, następujących wyjaśnień:

Propozycja tzw. daniny solidarnościowej stanowi realizację zapowiedzi Prezesa Rady Ministrów Pana Mateusza Morawieckiego dotyczącej utworzenia specjalnego funduszu składającego się między innymi z daniny pochodzącej od osób najlepiej zarabiających. Deklarację w tej sprawie Pan Premier złożył podczas spotkania z protestującymi rodzicami osób niepełnosprawnych oraz ich podopiecznymi. W przyjętym założeniu tzw. danina solidarnościowa ma być jednym z elementów tego wsparcia.

Obecnie Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej realizuje wsparcie dla opiekunów i rodziców osób niepełnosprawnych poprzez m.in. program „Rodzina 500+”, w ramach którego przyznawane jest świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie. Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe jest o 50% wyższe niż kryterium podstawowe.

Wsparcie dla opiekunów i rodziców osób niepełnosprawnych zapewnione jest również w ramach Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, który wprowadza kompleksowe rozwiązania dotyczące wsparcia rodzin z osobą niepełnosprawną, w tym z dzieckiem niepełnosprawnym.

Przedstawione powyżej dotychczasowe programy społeczne, które wspierają opiekunów i rodziców osób niepełnosprawnych, nie uwzględniają nowych rozwiązań i propozycji, które zostały zaprezentowane w ramach mapy drogowej budowy systemu wsparcia osób niepełnosprawnych przedstawionej przez Panią Minister Elżbietę Rafalską i Panią Minister Teresę Czerwińską 15 maja 2018 r. Mapa drogowa jest oparta na trzech filarach:

 1. Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych,
 2. Pakiet społecznej odpowiedzialności,
 3. Program „Dostępność+”.

Najważniejszym i jednocześnie wprowadzającym nowe rozwiązania aspektem mapy drogowej jest Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, który będzie zasilany z dwóch źródeł – z części składki odprowadzanej od wynagrodzeń na Fundusz Pracy oraz z daniny solidarnościowej. Po zmianach składka będzie pobierana w tej samej wysokości, z tym że 2,30% trafi bezpośrednio na przeciwdziałanie bezrobociu, a 0,15% na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Dzięki temu pomoc osobom niepełnosprawnym zwiększy się o ok. 650 mln zł rocznie. Zasadniczym źródłem finansowania tego Funduszu będzie jednak danina solidarnościowa.

Daninę solidarnościową będą płaciły co roku te osoby fizyczne, których dochody w danym roku podatkowym przekroczą 1 mln zł. Wysokość daniny solidarnościowej wyniesie 4% nadwyżki od tej kwoty. Po raz pierwszy daninę najbogatsi podatnicy zapłacą od dochodów uzyskanych w 2019 r. W efekcie do Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych trafi w 2020 r. ok. 1,15 mld zł. Razem z częścią składki na Fundusz Pracy Rząd przeznaczy w ramach Funduszu kwotę ok. 1,8 mld zł.

Jak można zauważyć, zaprezentowane powyżej rozwiązania w zakresie wsparcia opiekunów i rodzin osób niepełnosprawnych mają charakter komplementarny. Przyjęte ostatnio założenia dotyczące mapy budowy systemu wsparcia osób niepełnosprawnych stanowią uzupełnienie dotychczas funkcjonujących rozwiązań i pozwolą na ujednolicenie całego systemu wsparcia.

Mając na uwadze wyrażane obawy dotyczące ewentualnego przenoszenia przez przedsiębiorców produkcji z Polski „tam gdzie inwestowanie będzie się opłacać”, wyjaśniam, że podatnicy, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Polski, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy) – art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 200, z późn. zm.).

Powyższe przepisy stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Polska.

Zgodnie z powyższymi przepisami, osoba fizyczna, która posiada miejsce zamieszkania w Polsce podlega opodatkowaniu w Polsce od całości swoich dochodów, zarówno uzyskanych w kraju, jak i za granicą. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej za granicą, opodatkowanie dochodów następuje na zasadach przewidzianych we właściwej umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania przewidują ogólną zasadę odnoszącą się do opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej (art. 7 umów), zgodnie z którą zyski przedsiębiorstwa Umawiającego się Państwa podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie, chyba że przedsiębiorstwo prowadzi działalność gospodarczą w drugim Umawiającym się Państwie przez położony tam zakład.

Zgodnie zatem z postanowieniami umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, w przypadku jeśli polski przedsiębiorca prowadzi w sposób stały działalność gospodarczą za granicą (poprzez zakład), to dochód uzyskany z tytułu takiej działalności podlega opodatkowaniu w państwie, w którym zakład jest położony. Dochód ten podlega również opodatkowaniu w Polsce, będącej państwem rezydencji podatnika. W takim przypadku Polska ma prawo opodatkować całość dochodu podatnika (uzyskanego w kraju i za granicą), przy czym w celu zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu stosuje się metodę unikania podwójnego opodatkowania przewidzianą w postanowieniach właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Uniknięcie daniny solidarnościowej wymagałoby zmiany rezydencji podatkowej osoby fizycznej (co na ogół wiązałoby się z przeprowadzką do innego państwa). Z uwagi na zapowiadaną wysokość stawki daniny solidarnościowej (4% od nadwyżki dochodu ponad 1 mln zł) nie wydaje się prawdopodobne, aby osoby fizyczne, które w chwili obecnej opodatkowane są marginalną stawką 19% lub 32%, podjęły tak daleko idące i kosztowne działania z uwagi na podwyższenie marginalnej stawki podatkowej o 4% (odpowiednio do 23% lub 36%).

Ponadto należy zauważyć, że próbom uniknięcia zapłaty nowej daniny, w tym poprzez sztuczne przeniesienie miejsca opodatkowania do innego państwa, zapobiegają już obowiązujące regulacje (zasady ustalania rezydencji podatkowej, wymiana informacji podatkowych, klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania), a także projektowane zmiany mające na celu zwiększenie transparentności podatników i ich doradców (np. zasady obowiązkowego ujawniania schematów podatkowych, tzw. MDR).

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów
Paweł Gruza

 

źródło: www.podatkibiz.pl

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.