Opracowanie OBPON: Opiekunowie osób niepełnosprawnych nie zapłacą za szpital

Pobyt w szpitalu dla osoby niepełnosprawnej często sam w sobie jest już traumą. Bywa ona jeszcze większa, jeśli nie może jej w tym czasie towarzyszyć opiekun. Niestety często się zdarza, że opiekunowie za swój pobyt muszą zapłacić placówce. Planowane zmiany w ustawie o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta mają z tym procederem skończyć.

 

Opracowanie OBPONNiespodzianka

„Dziennik Gazeta Prawna” informuje, że nowelizacja ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta obejmuje m.in. zapis, iż rodzice nie mogą być obciążeni opłatami z tytułu opieki sprawowanej nad dzieckiem w placówce medycznej. To samo odnosi się do opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych.

 

O ile zniesienie opłat dla rodziców małych pacjentów zostało zapowiedziane już przed kilkoma miesiącami, to dodanie do tej grupy opiekunów dorosłych niepełnosprawnych stanowi pewne zaskoczenie. Takie właśnie zapisy widnieją jednak w dokumencie, który znalazł się w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów i który ma zostać przyjęty przez to gremium w ostatnim kwartale bieżącego roku.

 

Obecność często bardzo pomaga

Eksperci jasno wskazują, że obecność opiekunów niepełnosprawnych pacjentów nie tylko ułatwia leczenie, ale często jest wręcz niezbędna. „Często dotyczy to specyficznych problemów ruchowych – dużej wiotkości czy znacznych niedowładów. A domownik jest najlepiej obeznany w tym, jak pomóc takiej osobie. Ale przede wszystkim chodzi o komunikację – to jest ogromny kłopot, sygnalizowany często przez opiekunów. Dotyczy to głównie osób niemówiących, posługujących się alternowanymi metodami, które potrzebują tłumacza i osób z intelektualną niepełnosprawnością, które mają trudności z werbalizowaniem swoich odczuć czy wyrażaniem zgody na różne procedury medyczne. Nie wystarczy, że ktoś będzie do takiej osoby zaglądał, potrzebuje ona stałej obecności opiekuna, również w nocy, jak przy małych dzieciach. Poza tym są zabiegi, czynności intymne, które zawsze wykonują osoby bliskie, cieszące się zaufaniem podopiecznego” - wyjaśnia dr Agnieszka Dudzińska z Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk.

 

Zdaniem resortu przedstawione propozycje są spójne z rozwiązaniami ustawy z 9 maja 2018 roku o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności (Dz. U. poz. 932). Jak pisze „DGP”, problem faktycznie wymaga uszeregowania, bo obecne zasady są zbyt niejasne. Teraz szpital może obciążyć opiekunów kosztami ich pobytu w klinice. I choć wiele z nich nie robi tego, to zdarzają się placówki np. wzywające do uiszczenia opłat za zużytą wodę i prąd.

 

Pomoc WOŚP

Nowe przepisy określą, że rodzice i opiekunowie nie mogą ponosić opłat za towarzyszenie w szpitalu podopiecznym. Natomiast dodatkowa opieka pielęgnacyjna, która nie polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych – do jakiej chory ma prawo zgodnie z obowiązującymi przepisami – obejmuje również opiekę sprawowaną nad pacjentem małoletnim albo posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeśli wymaga on takiej opieki. Gazeta przypomina, że jeszcze niedawno resort zapowiadał, iż wyjątkiem będą opłaty rekompensujące koszt korzystania z wyżywienia lub szpitalnego łóżka. W tej drugiej sprawie pomocną dłoń wyciągnęła Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Kupuje ona leżanki dla rodziców i przekazuje je szpitalom pod warunkiem nieodpłatnego udostępniania.

 

autor:
Robert Marchwiany
redaktor OBPON

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.