Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Ambasador RP przy ONZ: Promocja praw niepełnosprawnych priorytetem polskiego rządu

 

Ponad miliard osób na świecie cierpi z powodu niepełnosprawności. Część z nich znajduje się w państwach dotkniętych konfliktami zbrojnymi. Stają się oni albo celem ataków, albo też poprzez niezdolność do obrony są najbardziej podatni na obrażenia, a nawet utratę życia. Nawet jeśli uda im się uciec z domów i uniknąć okrucieństw wojny lub konfliktów zbrojnych, napotykają na takie bariery, jak stygmatyzacja i dyskryminacja - powiedziała ambasador RP przy ONZ Joanna Wronecka.

 

 • Na świecie żyje ponad miliard niepełnosprawnych osób.
 • Losy ok. 16 proc. z nich wiążą się z wojnami i konfliktami zbrojnymi.
 • Ich dramatycznemu położeniu poświęcone było zorganizowane przez Polskę poniedziałkowe (3 grudnia) posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ w formule Arria.

Według materiałów nadesłanych przez Stałe Przedstawicielstwo RP przy Narodach Zjednoczonych niepełnosprawni w większości środowisk należą do osób najbardziej zmarginalizowanych. W sytuacjach dotkniętych konfliktami zbrojnymi szczególnie oni narażeni są na niebezpieczeństwo.

W większym stopniu niż inni niepełnosprawni stoją w obliczu poważnych wyzwań jak przymusowe wysiedlenia, głód, łamanie praw człowieka czy przemoc. Dzieci niepełnosprawne podatne są na różne nadużycia i zaniedbania, a niepełnosprawnym kobietom i dziewczętom grozi przemoc na tle seksualnym.

Prowadząca obrady ambasador RP przy ONZ Joanna Wronecka mówiła, że promocja praw niepełnosprawnych jest od dawna priorytetem polskiego rządu. Przypomniała, że ponad miliard osób na świecie cierpi z powodu niepełnosprawności; część z nich znajduje się w państwach dotkniętych konfliktami zbrojnymi. Stają się oni albo celem ataków, albo też poprzez niezdolność do obrony są najbardziej podatni na obrażenia, a nawet utratę życia.

"Szczególnie dla osób z nowo nabytą niepełnosprawnością życie w targanych wojną krajach i obszarach zagrożonych konfliktem oznacza batalię o uzyskanie nie tylko niezbędnego leczenia, ale także dostępu do żywności, urządzeń sanitarnych i wody. (...) (Niepełnosprawni) spotykają się z godną pożałowania rzeczywistością głodu, nadużyć, celowych zabójstw i porzucania w strefach konfliktu" - wskazała Wronecka.

Jak dodała, nawet jeśli uda im się uciec z domów i uniknąć okrucieństw wojny lub konfliktów zbrojnych, napotykają na takie bariery, jak stygmatyzacja i dyskryminacja.

"Jednak wyzwania stojące przed milionami osób niepełnosprawnych nadal są niewidoczne. Ich potrzeby nie stanowią przedmiotu dyskusji w Radzie. Co więcej, dotychczas nie ma ani jednego dokumentu Rady Bezpieczeństwa zajmującego się w sposób kompleksowy sytuacją osób niepełnosprawnych w konflikcie zbrojnym" - akcentowała polska dyplomatka.

Posiedzenie w formule Arria, pozwalającej na udział w dyskusji państw niebędących członkami RB oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych, zbiegło się z Międzynarodowym Dniem Osób Niepełnosprawnych. ONZ opublikowała w poniedziałek pierwszy sztandarowy raport na ten temat. Ilustruje on m.in., w jaki sposób dyskryminacja niepełnosprawnych wpływa na ich dostęp do środków transportu, życia kulturalnego, miejsc publicznych i usług.

Według ONZ osoby niepełnosprawne żyją przeciętnie 16 lat krócej niż inni.

Uczestnicy posiedzenia wyrażali Polsce wdzięczność za podjęcie na forum RB ONZ ważnego tematu. Przygotowała je przy współpracy Wybrzeża Kości Słoniowej, Niemiec, Kuwejtu, Peru, a także Biura Wysokiego Komisarza ds. Praw Człowieka (OHCHR), UNICEF-u oraz International Disability Alliance (IDA).

Dyrektor wykonawczy IDA Vladimir Czuk przytaczał przykłady starań ONZ w zakresie wsparcia niepełnosprawnych; uznał je jednak za niewystarczające. Postulował, by stało się to przedmiotem większej uwagi Narodów Zjednoczonych, a zwłaszcza RB.

Zastępca dyrektora wykonawczego UNICEF Shanelle Hall opisywała dramatyczny położenie niepełnosprawnych dzieci. Wskazywała na konieczność ich skuteczniejszej ochrony, a także zapewnienie pomocy humanitarnej. "Liczba dzieci żyjących na obszarach objętych konfliktem zbrojnym wzrosła w ostatniej dekadzie o 75 proc. Widzimy równie alarmujący wzrost wielkich nadużyć, jakich doświadczają oni w trakcie konfliktów zbrojnych. Tylko w roku 2017 ich liczba sięgała 21 tys." - wyliczała.

Hall wyszczególniła, że wśród okrucieństw, jakie spotykają niepełnosprawnych są m.in. zabójstwa, gwałty i inne seksualne nadużycia, ataki na szkoły i szpitale. Mimo to osoby niepełnosprawne są często wyłączone z pomocy humanitarnej, edukacji i opieki medycznej.

Jak przekonywał szef ds. polityki Biura NZ ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej (OCHA) Hansjoerg Strohmeyer, niepełnosprawni natrafiają na wrogość nie tylko w trakcie konfliktów zbrojnych, ale też po ich zakończeniu. Dlatego tym bardziej należy im pomóc.

Dyrektor wykonawczy projektu poświęconego niepełnosprawności na wydziale prawa i nauk prawniczych Uniwersytetu Harvarda Michael Stein koncentrował się głównie na osobach ze schorzeniami mentalnymi. Specjalny sprawozdawca Rady Praw Człowieka ds. praw osób niepełnosprawnych Catalina Devandas wzywała, aby polityczne zobowiązania podejmowane na rzecz tych ludzi przekładały się na konkretną pomoc.

 

źródło: www.wnp.pl

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.