Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Opieka wytchnieniowa, mieszkania, zatrudnienie wspomagane. Pełnomocnik Rządu o planach na 2019 (WIDEO)

 

W ostatnich miesiącach zostały przyjęte dwa ważne dokumenty dotyczące osób z niepełnosprawnością – Strategia na rzecz Osób Niepełnosprawnych 2018-2030 i plan działań finansowanych z Funduszu Solidarnościowego na rok 2019. Rząd ma się też zająć ustawą o zatrudnieniu wspomaganym. O tych działaniach mówił Krzysztof Michałkiewicz, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

 

Fundusz Solidarnościowy

Pod koniec stycznia został podpisany plan działań finansowanych z Funduszu Solidarnościowego na rok 2019. 650 mln zł, które w tym roku Fundusz ma do dyspozycji, zostanie przeznaczonych m.in. na stworzenie Centrów Opiekuńczo-Mieszkalnych.

Mają one służyć m.in. osobom z autyzmem i ze sprzężonymi niepełnosprawnościami i być odpowiedzią na apele opiekunów, którzy boją się o przyszłość swych niesamodzielnych dzieci.

 

VIDEO ----> LINK

 

Opieka wytchnieniowa

Innym elementem planu jest oczekiwana od lat i od lat zapowiadana też przez rząd opieka wtchnieniowa.

- Chcemy stworzyć system miejsc czasowego pobytu, gdzie opiekunowie osoby niepełnosprawnej będą mogli zostawić swojego członka rodziny w bezpiecznym miejscu pod fachową opieką – zapowiedział minister Michałkiewicz.

 

VIDEO ----> LINK

 

Budynki bez barier, mieszkania bez barier

Elementem planu jest też pakiet działań związanych z mieszkalnictwem – m.in. poprzez likwidację barier architektonicznych w już istniejących budynkach mieszkalnych.

- Chcemy finansować podjazdy, windy tam, gdzie ich nie ma – powiedział przed kamerą Krzysztof Michałkiewicz.

Poinformował, że bariery likwidowane będą również w budynkach, w których nie mieszkają osoby z niepełnosprawnością.

- Drugim elementem programu jest wspieranie wynajmowania lub zamieniania mieszkań dla osób niepełnosprawnych albo dla rodzin z osobą niepełnosprawną – podkreślił Krzysztof Michałkiewicz. – Chcemy dofinansować czynsz i dostosować mieszkanie pod kątem potrzeb osoby niepełnosprawnej, która w danym mieszkaniu będzie mieszkała.

 

VIDEO ----> LINK

 

Strategia na rzecz zatrudnienia

O ile plan ma dotyczyć przede wszystkim kwestii socjalnych, o tyle inny dokument, Strategia na rzecz Osób Niepełnosprawnych 2018-2030, ma na celu przede wszystkim zwiększenie zatrudnienia osób z niepełnosprawnością.

- Propozycje, które otrzymaliśmy z różnych ministerstw ułożyliśmy w strategię – chcemy, by kompleksowo patrzyła na osoby niepełnosprawne i żeby wdrażała Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych. – To, że w strategii ważną rolę odgrywa aktywizacja zawodowa, jest czymś naturalnym. Osoby niepełnosprawne chcą być pełnosprawnymi pracownikami na rynku pracy, mieć takie same szanse. My chcemy im w tym pomóc.

 

VIDEO ----> LINK

 

Zatrudnienie wspomagane

Nie dla wszystkich wejście na rynek pracy jest tak samo łatwe. Dla wielu osób z niepełnosprawnością intelektualną potrzebne jest dodatkowe wsparcie, np. w formie trenera pracy. Niestety do tej pory tego typu pomoc była oferowana głównie w ramach trwających przez określony czas projektów. Przez co bardzo trudno było zachować ciągłość wsparcia. Zmienić ma to przygotowywana przez rząd ustawa o zatrudnieniu wspomaganym.

- Bardzo wiele organizacji już działa, już prowadzi agencje zatrudnienia wspomaganego. Natomiast jest to głównie finansowane ze środków europejskich – mówił Pełnomocnik Rządu. – Chcemy, żeby to było stabilne, a doświadczenia i wypracowane metody miały szansę w dłuższej perspektywie znaleźć sposób finansowania. Stąd ustawa o zatrudnieniu wspomaganym, która ma (…) pomóc osobom niepełnosprawnym, które mają największe trudności w znalezieniu się na rynku pracy.

 

VIDEO ----> LINK

 

 

Rozmawiał: Mateusz Różański
Operator i montaż: Magdalena Dąbek
Napisy: Angela Greniuk

www.niepelnosprawni.pl

 

 

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.