Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Zatrudnianie osób z niepełnosprawnością - trochę statystyki

 

Na liczbę niepełnosprawnych osób pozostających bez zatrudnienia składa się liczba osób bezrobotnych, a więc tych, które gotowe są podjąć pracę i aktywnie poszukują zatrudnienia i liczba osób biernych zawodowo, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne). Odsetek osób z orzeczonym umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w wieku produkcyjnym bezrobotnych wynosił w roku 2015 – 3,1 %, w roku 2016 – 3,1%, w roku 2017 – 2,8%. Odsetek osób z orzeczonym umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w wieku produkcyjnym biernych zawodowo wynosił w roku 2015 – 72,7 %, w roku 2016 – 70,9%, w roku 2017 – 68,5% - poinformowało ministerstwo w odpowiedzi na interpelację.

 

Interpelacja nr 22569 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie zwiększenia możliwości dostępu do zatrudnienia dla osób niepełnosprawnych

Szanowna Pani Minister!

Coraz częściej pojawiają się apele ze strony osób niepełnosprawnych w sprawie zwiększenia możliwości dostępu do zatrudnienia tej grupie obywateli. Trudna sytuacja większości z nich wynika właśnie z faktu niekorzystnej sytuacji na rynku pracy przy jednoczesnym niskim poziomie rent czy zasiłków, a częstokroć nawet ich braku.

Z brakiem dostępu do zatrudnienia mierzą się w szczególności osoby zamieszkujące małe miejscowości, gdzie częstokroć ze względu na swój stan zdrowia są automatycznie wykluczane z życia społeczno-zawodowego. Tymczasem osoby niepełnosprawne nie chcą być traktowane jako obciążenie i same wyrażają chęć aktywizacji zawodowej.

Biorąc powyższe pod uwagę, zwracam się do Pani Minister z pytaniami:

1. Czy stosowane są przez rząd programy mające na celu aktywizację osób niepełnosprawnych zamieszkujących gminy do 20 000 mieszkańców, a jeśli tak, to jakie?

2. Jakie środki są przeznaczane na aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych w perspektywie kraju i województwa małopolskiego?

3. Jaki odsetek w kraju osób z orzeczonym umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, będących w wieku produkcyjnym, pozostaje bez zatrudnia? Proszę o przedstawienie danych od stycznia 2015 r.

4. W którym województwie mieszka największy odsetek osób niepełnosprawnych pozostających bez zatrudnienia?

5. Czy ministerstwo posiada lub planuje przygotować listę zawodów, w których można będzie zatrudniać osoby niepełnosprawne?

6. W jaki sposób państwo wspiera pracodawcę zatrudniającego w swoim zakładzie pracy osoby niepełnosprawne?

Z poważaniem

Poseł na Sejm RP Ireneusz Raś, : 24-05-2018 r.

Odpowiedź na interpelację nr 22569 w sprawie zwiększenia możliwości dostępu do zatrudnienia dla osób niepełnosprawnych

Szanowny Panie Marszałku!

Odpowiadając na interpelację nr 22569 złożoną przez Pana Posła Ireneusza Rasia w dniu 7 czerwca 2018 r. w sprawie zwiększenia możliwości dostępu do zatrudnienia dla osób niepełnosprawnych uprzejmie informuję, że jednym z priorytetów polityki państwa jest wspieranie zatrudnienia osób niepełnosprawnych przede wszystkim tych, które mają największe trudności w wejściu i utrzymaniu się na rynku pracy.

Pragnę podkreślić, że w dniu 8 grudnia 2016 r. Rada Nadzorcza Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podjęła uchwały zatwierdzające programy, których celem jest podniesienie wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Są to program: "Stabilne zatrudnienie – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej" oraz programy pilotażowe: „Praca – Integracja” i „Absolwent”. Programy te wpisują się w standardy Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych oraz standardy polityki państwa, określone w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Realizacja programów zaplanowana jest na okres od dnia 8 grudnia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

Ponadto realizowane są różnego rodzaju działania w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014–2020, mające na celu m.in. wspieranie osób niepełnosprawnych w zakresie podejmowania aktywności zawodowej i zatrudnienia. Jak wynika z dostępnych danych w działaniach podejmowanych w regionalnych programach operacyjnych wsparto ponad 175 tys. osób niepełnosprawnych.

Odpowiadając na kolejne pytanie informuję, że w roku 2017 środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) wydatkowane na rehabilitację zawodową wyniosły w skali kraju 3 725 140 043,47 zł (ujęcie kasowe).

W ramach tej kwoty ze środków PFRON sfinansowana została realizacja ogólnopolskich programów służących aktywizacji osób niepełnosprawnych prowadzonych na terenie kraju – w roku 2017 r. wydatkowano na nie 4 102 577 zł.

Dla województwa małopolskiego dane dotyczące wydatków na rehabilitację zawodową dostępne są w ujęciu memoriałowym i wynoszą one – 259 549 201,92 zł.

Środki te zostały przeznaczone na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511 z późn. zm.), dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Odpowiadając na kolejne pytania informuję:

- na liczbę osób pozostających bez zatrudnienia składa się liczba osób niepełnosprawnych bezrobotnych, a więc tych, które gotowe są podjąć pracę i aktywnie poszukują zatrudnienia i liczba osób biernych zawodowo, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne). Dane dotyczące zbiorowości tych osób dostępne są na podstawie Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności – BAEL.

Odsetek osób z orzeczonym umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w wieku produkcyjnym bezrobotnych wynosił w roku 2015 – 3,1 %, w roku 2016 – 3,1%, w roku 2017 – 2,8%. Odsetek osób z orzeczonym umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w wieku produkcyjnym biernych zawodowo wynosił w roku 2015 – 72,7 %, w roku 2016 – 70,9%, w roku 2017 – 68,5%.

Odsetek osób z orzeczonym umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w wieku produkcyjnym, które pozostają bez zatrudnienia, a więc bezrobotnych i biernych zawodowo, wynosił w roku 2015 – 75,8%, w roku 2016 – 74,0%, w roku 2017 – 71,3%. Wszystkie dane dotyczą osób w tzw. ekonomicznym wieku produkcyjnym, tj. dla mężczyzn grupa wieku 18–64 lata, dla kobiet – 18-59 lat.

- największy odsetek osób niepełnosprawnych pozostających bez zatrudnienia w wieku 16 lat i więcej w 2017 roku odnotowano w województwach podlaskim i zachodniopomorskim. Wskaźnik zatrudnienia w tych województwach był najniższy i wynosił 12,5%. Kolejnym województwem z niskim wskaźnikiem zatrudnienia było województwo lubelskie, gdzie wskaźnik zatrudnienia wynosił 12,9%.

Odnosząc się do pytania dotyczącego przygotowania listy zawodów, w których można będzie zatrudniać osoby niepełnosprawne wyjaśniam, że nie ma przeciwwskazań, aby osoby te były zatrudniane w różnych zawodach. W obowiązującym stanie prawnym nie ma regulacji, które wprost ograniczałyby lub wyłączałyby możliwość wykonywania poszczególnych zawodów przez osoby niepełnosprawne. Przepisy określają natomiast wymagania zdrowotne jakie muszą spełniać osoby wykonujące przedmiotowe zawody oraz przeciwwskazania jakie mogą powodować ograniczoną zdolność do wykonywania zawodu lub niemożność jego wykonywania. Przepisy te odnoszą się do badań lekarskich jakie przeprowadzają lekarze specjaliści, którzy oceniają zdolność indywidualnych osób do wykonywania zawodu lub ograniczenia w wykonywaniu bądź braku możliwości wykonywania danego zawodu.

Odpowiadając na pytanie dotyczące wspierania przez państwo pracodawcy zatrudniającego w swoim zakładzie pracy osoby niepełnosprawne wskazuję, że ustawy o rehabilitacji (…) zawiera szereg regulacji mających na celu skuteczną i trwałą aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych.

Głównym celem instrumentów funkcjonujących na gruncie ustawy o rehabilitacji (…), jest wyrównanie szans oraz umożliwienie osobom niepełnosprawnym znalezienia trwałego i satysfakcjonującego zatrudnienia a więc przeciwdziałanie dyskryminacji tych osób na rynku pracy. Działania ustawowe uzupełniane są działaniami promocyjno-szkoleniowymi mającymi na celu zwiększenie świadomości społecznej, wpływ na negatywne stereotypy oraz rozpowszechnianie wiedzy z zakresu projektowania uniwersalnego, dostępności i zarządzania różnorodnością w miejscu pracy.

Instrumenty aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych dzielą się na adresowane bezpośrednio do tych osób jak i do pracodawców/przedsiębiorców zatrudniających bądź zainteresowanych ich zatrudnieniem. Do instrumentów wspierających pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne zaliczyć można:

 • miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego – przysługuje pracodawcy ze środków PFRON do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego zaliczonego do znacznego, umiarkowanego i lekkiego stopnia niepełnosprawności w kwocie odpowiednio: 1800 zł, 1125 zł i 450 zł. Kwoty te zwiększa się o 600 zł w przypadku osób niepełnosprawnych, w odniesieniu do których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych. Jest to instrument najpopularniejszy wśród pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne, na który przeznaczana jest największa kwota środków PFRON – ok. 3 000 000 tys. zł rocznie;

 • zwrot kosztów związanych z przystosowaniem stanowisk pracy i pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb niepełnosprawnego pracownika, a także kosztów adaptacji lub nabycia urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej wykonywanie pracy lub funkcjonowanie w zakładzie pracy oraz zakupu i autoryzacji oprogramowania na użytek pracowników niepełnosprawnych oraz urządzeń technologii wspomagających lub przystosowanych do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności;

 • zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia;

 • zwrot kosztów szkolenia pracownika niepełnosprawnego;

 • zwrot miesięcznych kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy oraz szkolenia pracownika pomagającego;

 • zwolnienie z wpłat na PFRON;

 • obniżenia wpłat z tytułu zakupu produkcji lub usługi.

Pragnę podkreślić, że w wyniku intensywnych i systemowych działań udało się w ciągu ostatnich kilku lat zwiększyć zatrudnienie osób niepełnosprawnych i znacznie poprawić ich sytuację na rynku pracy.

Z wyrazami szacunku

Sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Krzysztof Michałkiewicz

 

 

 

www.podatki.biz.pl

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.