Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Prezes PFRON: organizacje pozarządowe najlepiej rozpoznają potrzeby

 

Naszym zadaniem jest udzielanie wsparcia finansowego, ale realizacja określonego zadania spoczywa na organizacji pozarządowej, która działając blisko człowieka, najlepiej rozpoznaje jego potrzeby – mówi w wywiadzie prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Marlena Maląg.

 

Agnieszka Grzelak-Michałowska (PAP): Pani wizyta w Łodzi wiąże się z otwarciem wystawy obrazów wykonanych przez niepełnosprawnych w ramach wojewódzkiego konkursu „Jak widzę wolność - czym jest dziś dla mnie”. Ekspozycję można oglądać w Centrum Aktywizacji Zawodowej – Restauracji Autorskiej „Powidok”. Czy wspieranie takich inicjatyw i takich miejsc jest jednym z zadań PFRON?

Marlena Maląg: Zacznę od informacji o całym tegorocznym budżecie PFRON, który jest wyższy niż w roku poprzednim i wynosi 5,5 mld zł. Większość tych środków wspiera aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnością, bo praca jest jedną z lepszych form rehabilitacji. Pokaźna część tych środków – ponad 3 mld zł – trafia do pracodawców, którzy zatrudniają osoby z niepełnosprawnościami. Kolejne duże wsparcie, w tym roku to ponad 1,49 mld zł, kierowane jest do samorządów województw i powiatów. Pieniądze przekazywane według algorytmów służą temu, by samorządy mogły także ogłaszać konkursy dla organizacji pozarządowych i realizować programy, które akceptuje rada nadzorcza PFRON. W tej puli są m.in. środki na funkcjonowanie warsztatów terapii zajęciowej oraz zakładów aktywności zawodowej – także miejsca, w którym odbywa się nasza rozmowa. Na jednego uczestnika warsztatów przeznaczamy obecnie 18 tys. zł rocznie i planujemy dalszy wzrost tej kwoty. W przypadku zakładów aktywności zawodowej wsparcie z PFRON także wzrosło i wynosi 22 tys. zł na osobę.

Warto też dodać, że od 16 lat organizujemy konkurs „Sztuka osób niepełnosprawnych”. Cieszy się on bardzo dużym powodzeniem, a nam udaje się pokazać, jak piękne rzeczy tworzą niepełnosprawni. Organizujemy również konkurs na pracę magisterską i doktorską poświęconą tematyce osób niepełnosprawnych.

Od dwóch lat na realizację przedsięwzięć proponowanych przez organizacje pozarządowe PFRON przeznacza około ćwierć miliarda rocznie. Jak można zobrazować skalę tego wsparcia?

Współpraca z organizacjami pozarządowymi jest bardzo ważna. Wydawałoby się, że to tylko 250 mln zł z budżetu wynoszącego 5,5 mld zł, ale rzesza ludzi, do których docieramy poprzez konkursy sięga 150 tysięcy. Konkursy ogłaszane są w sześciu obszarach, przede wszystkim mają służyć podniesieniu aktywności społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami.

Największym zainteresowaniem wśród wnioskodawców – co odpowiada realnej potrzebie, na którą chcemy reagować – jest wsparcie dla placówek prowadzących całkowitą rehabilitację osób z niepełnosprawnościami.

W tym roku mieliśmy rekordową liczbę wniosków, ponieważ wpłynęło ich ponad 718 na łączną kwotę wnioskowaną 318 mln zł. Z prawie 250 mln zł, którymi dysponujemy na wsparcie w ramach tego konkursu wydaliśmy już 177 mln zł – i nie są to nasze ostatnie rozstrzygnięcia. Różnica między kwotami 250 mln i 177 mln będzie przeznaczona na zadania wieloletnie, które także przewidzieliśmy w budżecie. Obecnie jesteśmy w trakcie procedowania i liczę na to, że w najbliższym czasie organizacje, które znalazły się na liście rezerwowej również zostaną objęte wsparciem.

Podjęliśmy decyzję, że finansujemy 80 proc. wnioskowanej kwoty, bo – jak już pisaliśmy w komunikatach – naszym zamiarem było wsparcie większej liczby projektów przedstawionych nam przez organizacje pozarządowe. Warto też zwrócić uwagę, że PFRON nie udziela dotacji. PFRON udziela wsparcia finansowego w różnych obszarach działania, także działania organizacji pozarządowych, które w ramach konkursu przedstawiają swoje projekty.

na zdj. Marlena Maląg, Prezes PFRON

Organizacje pozarządowe mogą liczyć na pomoc w sześciu obszarach wsparcia. Jakich dziedzin one dotyczą?

Ogłaszamy konkursy dotyczące wsparcia w aktywizacji zawodowej, ciągłej rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami w różnych typach placówek, prowadzenia warsztatów i szkoleń, organizacji imprez sportowych i kulturalnych, wydawaniu publikacji, czasopism i poradników, podnoszeniu kwalifikacji personelu rehabilitacyjnego i rodziców dzieci niepełnosprawnych oraz prowadzeniu kampanii informacyjnej.

Jak wspomniałam, najwięcej wniosków dotyczy kompleksowej rehabilitacji w placówkach. To pomoc skierowana przede wszystkim do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, także niepełnosprawnych intelektualnie. Nie wolno zapominać jednak, że placówki prowadzone przez organizacje pozarządowe mają również ogromne znaczenie dla rodziców i opiekunów swoich podopiecznych – dzięki ich działalności zyskują oni wsparcie w codziennym funkcjonowaniu.

W ubiegłym tygodniu spotkałam się z grupą stowarzyszeń prowadzących takie placówki. Niektóre z mam mówiły, że istnienie tych miejsc, to dla nich być albo nie być na rynku zawodowym. Placówka zapewnia więc rehabilitację osobom z niepełnosprawnością, ale też pozwala pracować zawodowo rodzicom. Na przestrzeni lat obserwujemy też, że rodzice, którzy mają dzieci niepełnosprawne, starają się, by wychodziły one z domu, rozwijały się. W konkursach są projekty, które to zapewniają.

Organizacje pozarządowe stanowią ważne ogniwo w rozpoznawaniu potrzeb i docieraniu do środowiska niepełnosprawnych. Jakie z punktu widzenia PFRON są zalety takiego pośrednictwa w docieraniu do najbardziej potrzebujących?

O sile trzeciego sektora i rosnącym zainteresowaniu tym obszarem działalności świadczą wspomniane konkursy. W tym roku złożyły w nich wnioski 543 organizacje, w ubiegłym było ich 394. Organizacje pozarządowe tak naprawdę wspomagają działalność państwa. Naszym zadaniem jest udzielanie im wsparcia finansowego, ale realizacja określonego zadania spoczywa na organizacji pozarządowej, która – działając blisko człowieka – najlepiej rozpoznaje jego potrzeby. Trzeci sektor wzbogaca ofertę przygotowywaną przez ministerstwa – w naszym przypadku przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Warto podkreślić, że nasze konkursy są szeroko konsultowane społeczne, dlatego coraz więcej organizacji pozarządowych składa wnioski o udzielenie im wsparcia finansowego. Ale każdy wniosek podlega merytorycznej ocenie ekspertów. W naszych konkursach staramy się przekazywać środki tym organizacjom, które działają jak najlepiej. Pamiętamy jednak, że swoją szansę muszą dostać również nowe organizacje, które wchodzą na rynek z nowatorską ofertą. Bieżące rozstrzygnięcia konkursowe umożliwiają to.

Jak wspomniałam, przed ogłoszeniem konkursu prowadzimy szerokie konsultacje nie tylko z organizacjami, ale także ze środowiskiem osób niepełnosprawnych. Zależy nam na kompleksowości działań i na całościowym spojrzeniu. Wiemy, że na pewno jest jeszcze wiele do zrobienia i staramy się, aby pieniądze, którymi dysponuje fundusz były dobrze wydane. Wierzymy, że pomagają one chociaż w niewielkim stopniu złagodzić problemy, jakie napotykają osoby z niepełnosprawnościami, funkcjonujące we współczesnym świecie.

 

rozmawiała Agnieszka Grzelak-Michałowska (PAP)

www.niepelnosprawni.pl

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.