Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Środki unijne m.in. na wsparcie osób z niepełnosprawnością

 

– W ramach funduszy europejskich wspieramy m.in. osoby wykluczone z rynku pracy, niepełnosprawnych i jednostki pomocy społecznej – podkreśliła we wtorek 14 maja minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.

 

Minister Rafalska powiedziała, że środki unijne efektywnie wspierają rozwój polskich inwestycji.

- Tych inwestycji współfinansowano bądź dofinansowano ponad 220 tys. Wydatkowano środki w kwocie ponad 475 mld zł – podkreśliła.

Powiedziała, że MRPiPS jest zaangażowane we wdrażanie unijnego Programu operacyjnego „Wiedza. Edukacja Rozwój”. Wskazała, że pieniądze z tego programu przeznaczane są na kwestie związane z rynkiem pracy, zmniejszaniem liczby osób zagrożonych ubóstwem, wykluczeniem społecznym, wsparciem rodziny i wsparciem osób z niepełnosprawnością.

- Łączna kwota środków pozostających do dyspozycji MRPiPS w ramach Programu operacyjnego „Wiedza. Edukacja. Rozwój” to ok. 480 mln euro, a więc ok. 2 mld zł – powiedziała minister Rafalska.

Aktywizacja i kompetencje zawodowe

Wskazała, że pieniądze te wspierają projekty aktywizacji i kompetencji zawodowych osób młodych, w tym mieszkańców wsi i osób z niepełnosprawnością. Realizowane są także projekty dotyczące aktywizacji zawodowej członków społeczności romskiej i osób, które odbyły karę więzienia.

Część środków przeznaczana jest na podniesienie kwalifikacji osób, które zajmują się organizacją form opieki nad dzieckiem do trzech lat. Minister Rafalska wskazywała także m.in., że zwiększona została liczba wykwalifikowanej kadry służb pomocy i integracji społecznej.

- Mam nadzieję, że w ten sposób poprawiliśmy jakość obsługi klientów pomocy społecznej – powiedziała.

Minister zaznaczyła, że z funduszy unijnych realizowane są projekty wspierające osoby z niepełnosprawnością. Dzięki tym pieniądzom PFRON realizuje projekt dotyczący wypracowania modelu kompleksowej rehabilitacji.

- Ta rehabilitacja to klucz do poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych – powiedziała.

Przypomniała, że od 1 lipca 2018 r. obowiązuje ustawa przygotowana przez resort zdrowia, która zniosła limity finansowania przez NFZ świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Minister wskazywała także, że Centralny Instytut Ochrony Pracy z przekazanych przez resort ponad 4 mln zł wypracowuje model wsparcia osób z niepełnosprawnościami w środowisku pracy, który zostanie upowszechniony wśród 100 tys. pracodawców.

 

autor: PAP/www.niepelnosprawni.pl

www.niepelnosprawni.pl

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.