Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Pojęcie projektowania uniwersalnego wejdzie w polski obieg prawny

 

Projektowana przez rząd ustawa dotycząca programu „Dostępność Plus” po raz pierwszy wprowadza w obieg prawny w Polsce definicję projektowania uniwersalnego. Projekt ustawy o dostępności prawdopodobnie znajdzie się na obradach Komitetu Stałego Rady Ministrów 23 maja.  

 

- Cały program „Dostępność Plus” został przygotowany w oparciu o koncepcję projektowania uniwersalnego, czyli tworzenia takich rozwiązań, które będą dostępne dla różnych osób o różnym stopniu motoryczności. Jedno z 49 działań, które zostały zaplanowane w programie „Dostępność Plus” zakłada ustanowienie przepisów prawnych, które zagwarantują dostępność w prowadzeniu inwestycji budowlanych, zakup odpowiednio przygotowanych środków transportu, oznaczenie tras czy przestrzeni publicznej – mówiła na posiedzeniu sejmowej Komisji Infrastruktury podsekretarz stanu w ministerstwie inwestycji i rozwoju Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Odpowiadała w ten sposób na dezyderat wystosowany do Prezesa Rady Ministrów przez tę komisję ws. obowiązku stosowania zasady projektowania uniwersalnego. W piśmie odniesiono się do wyników kontroli NIK, które wskazały m.in. na to, że gminy nie podchodzą rzetelnie do kwestii usuwania barier z przestrzeni publicznej.

Konieczni pełnomocnicy w gminach

„Zdaniem Komisji, w gminach powinni być pełnomocnicy ze środowisk osób niepełnosprawnych i reprezentanci seniorów, którzy by konsultowali usuwanie barier, tak aby to było nie tylko zgodne z przepisami, ale przyjazne dla tych środowisk” – czytamy w dezyderacie.

Jak podkreśliła Małgorzata Jarosińska-Jedynak, zgodnie z projektem ustawy o dostępności, podmioty publiczne oraz inne niż publiczne, ale korzystające ze środków publicznych, będą miały obowiązek zapewnić minimalne wymagania w zakresie dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej.

Ministrowie będą mieli rok od wejścia w życie ustawy, aby przejrzeć w swoich obszarach przepisy prawa, co ma pozwolić na bardziej spójne włączenie dostępności do przepisów obowiązującego prawa z uwzględnieniem projektowania uniwersalnego. Planowane jest także wprowadzenie nowych zasad technicznych w projektowaniu.

Rola koordynatora

- Przewidziano także rolę koordynatora dostępności, którego będą musiały zapewnić organy władzy rządowej i samorządowej, kontroli państwowej, ochrony prawa, sądy i trybunały – mówiła przedstawicielka resortu.

Poseł Stanisław Żmijan (PO – PO) zwrócił uwagę na to, że przedstawiona odpowiedź ministerstwa to wciąż za mało, domagając się konkretnych terminów. Podkreślił także, że warto pomyśleć w ustawie o narzędziu nagradzania podmiotów stosujących uniwersalne rozwiązania, a nie tylko karania. Podsekretarz stanu zapewniła, że jest planowane takie narzędzie.

- Przewidziane są nagrody dla podmiotów prywatnych – 5-proc. ulga we wpłatach na PFRON – zapewniła.

 

autor: Beata Dązbłaż

źródło: www.niepelnosprawni.pl

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.