Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Ustawa o zatrudnieniu wspomaganym coraz bliżej

 

W Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej trwają prace nad ustawą o zatrudnieniu wspomaganym. Projekt trafił do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

 

Jego realizacja ma pomóc na rynku pracy grupie osób z niepełnosprawnością najbardziej z niego wykluczonych, czyli osób z chorobami psychicznymi, niepełnosprawnością intelektualną, całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, chorobami wzroku, zaburzeniami głosu, mowy, chorobami słuchu i epilepsją. To ta grupa ma największe trudności w samodzielnym znalezieniu, podjęciu i utrzymaniu zatrudnienia.

Resort pracy wskazuje, że im wyższy stopień orzeczonej niepełnosprawności, tym większe bariery na rynku pracy.

„Wśród osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym najniższy wskaźnik zatrudnienia zanotowano wśród osób o znacznym stopniu niepełnosprawności –10,7% (BAEL, 2018 r.). Wśród osób o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wskaźnik ten wyniósł 28% , a wśród osób o lekkim stopniu niepełnosprawności – 37%” – podaje resort.

Powiatowy urząd pracy będzie zobowiązany do oceny, czy dana osoba z niepełnosprawnością, spełniająca wymogi określone w ustawie, potrzebuje szczególnego wsparcia w postaci usługi zatrudnienia wspomaganego, na wszystkich jej etapach.

Podstawą skierowania do zatrudnienia wspomaganego będzie ustalenie, że nie jest możliwa aktywizacja zawodowa osoby z niepełnosprawnością bez skorzystania przez nią ze wsparcia na każdym z etapów zatrudnienia wspomaganego.

Rola trenera pracy

Trener pracy ma pracować indywidualnie z osobą z niepełnosprawnością począwszy od przygotowania do pracy, zdiagnozowania potrzeb i możliwości pracownika z niepełnosprawnością, określenie jego umiejętności, doświadczenia, przygotowanie do rozmowy rekrutacyjnej i nawiązanie kontaktu z pracodawcą i wsparciem w miejscu pracy. Będzie ono polegało m.in. na pomocy zarówno pracodawcy, jak i pracownikowi z niepełnosprawnością w adaptacji i monitoringu zaangażowania pracownika w okresie zatrudnienia.

40 miesięcy – tyle maksymalnie może wynieść okres wspierania pracownika przez trenera. Trenerzy będą podlegać certyfikacji, a standard ich szkoleń będzie ujednolicony.

Rola agencji zatrudnienia wspomaganego

Zatrudnienie wspomagane będzie realizowane przez agencje zatrudnienia wspomaganego, które będą mogły być utworzone przez gminę, powiat lub organizację pozarządową, która ma w statucie rehabilitację zawodową i społeczną osób z niepełnosprawnością. Podmioty te znajdą się w rejestrze agencji, a warunkiem wpisu będzie m.in. posiadanie odpowiedniego personelu np. co najmniej dwóch trenerów pracy, psychologa i doradców zawodowych oraz pośredników pracy. Agencje będą odpowiedzialne za organizację pracy trenerów pracy, ich wspieranie w realizacji zadań oraz organizację pracy innych specjalistów w całym procesie zatrudnienia wspomaganego. Będą także współpracować z gminami, powiatami i wojewodami.

Planowany termin przyjęcia projektu ustawy przez Radę Ministrów to II kwartał 2019 r.

 

autor: Barbara Dązbłaż

źródło: www.niepelnosprawni.pl

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.