Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Dostępność plus: urząd dostępny w internecie

 

Przepisy, które wejdą w życie 23 maja zobowiązują podmioty publiczne do zapewnienia dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych dla osób niepełnosprawnych. Za niewykonywanie tych obowiązków będzie grozić kara pieniężna.

 

Nowa ustawa określa m.in. wymagania dotyczące dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (m.in. urzędów administracji rządowej i samorządowej), a także wymagania odnoszące się do deklaracji dostępności tych stron i aplikacji. Zawarte w niej rozwiązania będą miały zastosowanie do podmiotów posiadających strony internetowe lub aplikacje mobilne bądź zarządzających elementami takich stron lub aplikacji.

Z uwagi na to, że informacje publikowane przez podmioty publiczne zamieszcza się w różnych miejscach w internecie, obowiązek zachowania dostępności cyfrowej będzie ograniczony do środowiska umożliwiającego takie zapewnienie. Informacje publikowane na stronie lub w aplikacji innej niż strona lub aplikacja podmiotu publicznego (urzędu), w sposób niespełniający wymagań dostępności cyfrowej, trzeba będzie jednak publikować także na stronie lub w aplikacji tego podmiotu.

Wykonanie obowiązków

Podmiot publiczny nie będzie musiał zapewniać dostępności cyfrowej strony lub aplikacji, jeżeli wiązałoby się to z poniesieniem nadmiernych kosztów. Wyłączenie to nie będzie jednak dotyczyć podmiotów, których zadaniem publicznym jest prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych lub starszych. Zastrzeżono także, że podmiot publiczny będzie musiał zapewnić dostępność cyfrową swojej strony w Biuletynie Informacji Publicznej oraz następujących elementów i funkcji strony lub aplikacji:

- danych teleadresowych podmiotu i linku do strony BIP,

- narzędzi służących do kontaktu z podmiotem i nawigacji,

- deklaracji dostępności strony internetowej lub aplikacji mobilnej,

- informacji dotyczących sytuacji kryzysowej oraz innych informacji związanych z bezpieczeństwem publicznym, publikowanych przez dany podmiot,

- dokumentów urzędowych oraz wzorów umów lub wzorów innych dokumentów przeznaczonych do zaciągania zobowiązań cywilnoprawnych.

Jeżeli dany podmiot nie będzie w stanie zapewnić dostępności cyfrowej elementu strony lub aplikacji, zapewni alternatywny sposób dostępu do tego elementu. Taki alternatywny sposób dostępu będzie polegać np. na zapewnieniu kontaktu telefonicznego, korespondencyjnego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej czy za pomocą tłumacza języka migowego.

Deklaracja dostępności

Podmioty publiczne będą sporządzać deklarację dostępności strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Taka deklaracja będzie musiała zawierać m.in.:

- datę publikacji strony lub aplikacji oraz datę ostatniej aktualizacji, po dokonaniu istotnej zmiany zawartości,

- dane teleadresowe siedziby podmiotu wraz ze wskazaniem danych kontaktowych osoby wyznaczonej do realizacji spraw w zakresie dostępności cyfrowej,

- informację o dostępności architektonicznej siedziby tego podmiotu dla osób niepełnosprawnych,

- informację o dostępności tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej wraz z informacją o metodach umożliwiających skorzystanie z tej funkcji albo informację o jej braku oraz

- informację o możliwości powiadomienia danego podmiotu o braku dostępności cyfrowej.

Możliwe konsekwencje

Każdy będzie miał prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej strony, aplikacji bądź elementu strony lub aplikacji (w tym elementów wyłączonych spod stosowania ustawy) albo o udostępnienie za pomocą alternatywnego sposobu dostępu. Zasadą będzie, że zapewnienie dostępności będzie musiało nastąpić bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z takim żądaniem.

Minister właściwy do spraw informatyzacji będzie monitorować, raz w roku, zapewnienie dostępności cyfrowej stron i aplikacji podmiotów publicznych. Podmiot, który:

- w sposób nieuzasadniony i uporczywy nie będzie zapewniać dostępności cyfrowej strony lub aplikacji,

- nie sporządzi i nie opublikuje deklaracji dostępności albo nie zawrze w niej wymaganych elementów bądź

- nie zapewni dostępności cyfrowej strony BIP oraz wymaganych elementów i funkcji strony lub aplikacji,

będzie podlegać karze pieniężnej (będzie to dotyczyć sytuacji, gdy niewypełnienie obowiązku zostanie wykazane w kolejnych monitorowaniach). W pierwszym z tych przypadków wysokość kary będzie wynosić do 10 000 zł, a w pozostałych do 5000 zł.

Obowiązywanie przepisów

Nowa ustawa wejdzie w życie 23 maja 2019 r., ale zawarte w niej wymagania dotyczące zapewnienia dostępności cyfrowej:

- stron internetowych nieopublikowanych przed 23 września 2018 r. – wejdą w życie 23 września 2019 r.,

- stron internetowych opublikowanych przed 23 września 2018 r. – wejdą w życie 23 września 2020 r.,

- aplikacji mobilnych – wejdą w życie 23 czerwca 2021 r.

Nowej ustawy nie będzie stosować się m.in. do:

- dokumentów tekstowych i tekstowo-graficznych bądź dokumentów utworzonych w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowanych przed 23 września 2018 r., chyba że ich zawartość jest niezbędna do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego,

- treści prezentowanych w intranecie lub ekstranecie, opublikowanych przed 23 września 2019 r. i niepoddawanych od tego czasu przebudowom i zmianom,

- multimediów (chodzi tu o dźwięk, wideo, prezentowane również w sposób interaktywny bądź połączenie tych form przekazu) opublikowanych przed 23 września 2020 r.

podstawa prawna:ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (DzU z 2019 r. poz. 848)

 

Anna Puszkarska

Rzeczpospolita

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.