Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Opracowanie OBPON: Relacja z posiedzenia podkomisji stałej do spraw osób niepełnosprawnych

 

W dniu 22 maja 2019 roku w sejmie, w sali konferencyjnej im. Jacka Kuronia odbyło się kolejne posiedzenie podkomisji stałej do spraw osób niepełnosprawnych. W porządku obrad znalazły się trzy informacje.

 

Informacja Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na temat realizacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 października 2014 r. dotyczącego różnicowania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego osób sprawujących opiekę nad osobą niepełnosprawną

- zreferowana przez przedstawiciela Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Informacja Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o projekcie nowego systemu orzecznictwa

- zreferowana przez przedstawiciela Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Informacja Ministra Zdrowia na temat realizacji ustawy z dnia 9 maja 2018 r. o szczególnych rozwiązania wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności

- zreferowana przez przedstawiciela Ministra Zdrowia.

 

Pierwotnie ostatni temat, czyli informacja na temat realizacji ustawy z dnia 9 maja 2018 r. o szczególnych rozwiązania wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności został zreferowany na początku i również wywołał najwięcej emocji. Dlatego też posiedzenie komisji w ogromnej mierze skupiło się wokół tego tematu.

 

Mowa o właściwym przeznaczeniu środków z planu finansowego jaki na rok 2018 przeznaczył rząd. Tutaj wiele pojawiło się głosów wskazujących na błędne rozdysponowanie. Chociażby kwestia wózków inwalidzkich, gdzie niejednokrotnie suma dofinansowania przekreśla dobór tego właściwego.

 

Grażyna Rosołowicz z inicjatywy społecznej "Niesamodzielni" zwróciła uwagę na nieszczelność tej, działającej już od roku ustawy. Mówiła o utrudnieniach rehabilitacji wskazując, że placówki które ją wykonują nie mają specjalistycznego sprzętu, pomocnego przy rehabilitowaniu osób z niepełnosprawnościami. Wspomnia również o trudnościach w uzyskaniu miejsc na turnusach rehabilitacyjnych.

 

Posłanka Jagna Marczułajtis, matka dziecka z niepełnosprawnością, przypomniała, że w dalszym ciągu w praktyce nie ma dopłat do pieluchomajtek. Przytoczyła kilka przykładów, z których można odnieść wrażenie, że te pieniądze, które powinny tutaj trafić do pacjentów bardziej zasilają sklepy medyczne.

 

Alicja Szatkowska z Milickiego Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych podniosła temat niskich dopłat do wymienionych już wyżej wózków. Bardzo często dzieje się tak, ze wybierane są wózki niewłaściwe.

Szczególnie istotne jest to w przypadku dzieci, gdzie te wózki są bardzo drogie. Zamiast skupić się na pomocy i opiece nad dzieckiem rodzice organizują różnego rodzaju akcje i zbióki, aby zebrać potrzebne pieniądze.

Padła propozycja, aby rozwiązać to tak jak w niektórych krajach UE, gdzie taki sprzęt, za to dofinansowanie, które ma pacjent, jest po prostu rodzicom wypożyczany. Taki sprzęt mógłby wtedy służyć wielu dzieciom, bowiem po jakimś czasie z danego rodzaju wózka wyrastają.

 

Były pytania, jaką rząd ma strategię, bowiem nietrudno było zauważyć, że właściwie to na środowym posiedzeniu podkomisji strona rządowa nie przedstawiła konkretnych założeń. Do większości poruszonych na komisji kwestii (z racji niewystarczającego czasu) Ministerstwo ma odnieść się na piśmie.

 

autor:
Piotr Świerżewski
redaktor OBPON

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.