Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Minister Rafalska o ostatnich zmianach w systemie wsparcia osób z niepełnosprawnością

 

Podniesienie renty socjalnej, podwyższenie wysokości zasiłku pielęgnacyjnego, wprowadzenie usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych i opieki wytchnieniowej dla opiekunów – to, jak wskazuje szefowa MRPiPS – niektóre działania, realizowane by poprawić sytuację osób z niepełnosprawnością.

 

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska podnosi, że system wsparcia, aby mógł być uznany za skuteczny, musi odpowiadać na różnorodne potrzeby osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów.

- W tym nurcie zaprojektowaliśmy Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, który obowiązuje od początku roku. Pracom nad Funduszem przyświecała idea stworzenia przepisów, które będą dawały możliwość wszechstronnego wsparcia osób niepełnosprawnych – bez faworyzowania, ale też przede wszystkim bez dyskryminowania jakiejkolwiek grupy osób niepełnosprawnych – powiedziała Elżbieta Rafalska.

Przypomniała, że w maju ub.r. zaprezentowana została mapa drogowa budowy systemu wsparcia osób z niepełnosprawnością i ich rodzin. Jednym z filarów tego systemu jest Fundusz Solidarnościowy. Pozostałe to pakiet społecznej odpowiedzialności i program „Dostępność plus”. Jak zaznaczyła, w tym roku przychody Funduszu mają wynieść ok. 647 mln złotych. W przyszłym, kiedy już najbogatsi podatnicy zapłacą daninę solidarnościową, ma to być ok. 1,8 mld zł.

Dziesięć programów

- W przyjętym na ten rok planie działania znalazło się w sumie dziesięć programów, które finansowane będą ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, a które zostały tak skonstruowane, żeby zapewnić osobom niepełnosprawnym odpowiednią opiekę i usługi opiekuńcze, pomoc w dostosowaniu mieszkań do ich potrzeb, by tworzyć nowe dedykowane usługi dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów – przekazała minister Rafalska.

Dwa programy z tej dziesięciopunktowej listy – jak zaznaczyła – są już realizowane. To usługi opiekuńcze dla osób z niepełnosprawnością i program opieki wytchnieniowej, który adresowany jest do opiekunów.

- Chcemy, by opiekunowie odpoczęli, mieli chwilę dla siebie, a jednocześnie byli pewni, że ich najbliżsi są pod fachową opieką. Bezpieczni i zadbani. To był jeden z postulatów podczas ubiegłorocznych protestów. My go realizujemy – zapewniła minister.

Minister dodała, że wkrótce ogłoszony ma zostać kolejny program, dzięki któremu będą mogły powstawać centra opiekuńczo-mieszkalne. Celem programu jest pomoc dorosłym osobom z niepełnosprawnością ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz zapewnienie pobytu, opieki i specjalistycznych usług dostosowanych do ich potrzeb.

Wyższe świadczenia

Minister podkreśla, że jednym z głównych postulatów podczas ubiegłorocznego protestu było podwyższenie wysokości renty socjalnej.

- To był priorytet dla środowiska osób niepełnosprawnych. Zrealizowaliśmy ten postulat w ubiegłym roku – zauważa minister Rafalska.

1 września 2018 r. weszła w życie (z mocą obowiązującą od 1 czerwca 2018 r.) ustawa podwyższająca rentę socjalną z 865,03 do 1029,80 zł, czyli do 100 proc. kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Od marca bieżącego roku jest to już 1100 zł, o 360 zł więcej niż było to w 2015 roku, kiedy renta socjalna wynosiła 739,58 zł. To wzrost o ok. 48 proc. W sumie wydatki na rentę socjalną między 2015 a 2018 rokiem wzrosły o 800 mln zł. (2,4 mld zł w 2015 roku, 3,2 mld zł – w roku ubiegłym, kiedy rentę socjalną pobierało 280,5 tys. osób).

Zwiększone zostały też inne świadczenia.

- Pierwszy raz od 12 lat podwyższyliśmy wysokość zasiłku pielęgnacyjnego. Od listopada będzie on wynosił 215,84 zł. W sumie wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wzrosła za naszych rządów o ok. 40 proc. – podniosła minister.

W 2019 roku świadczenie pielęgnacyjne wynosi 1583 zł. W 2015 r. było to 1,2 tys. zł. Specjalny zasiłek opiekuńczy wzrósł w listopadzie ubiegłego roku o 100 zł, do kwoty 620 zł. Zasiłek dla opiekuna w tym czasie również wzrósł o 100 zł. Obecnie wynosi 620 zł. To wzrosty rzędu 20 proc. Jak zaznacza szefowa MRPiPS, świadczenia te wzrosły po raz pierwszy od ich wprowadzenia.

Wyższe nakłady na wsparcie

Minister zwraca też uwagę, że w ostatnich latach znacznie wzrosły nakłady na wsparcie osób z niepełnosprawnością.

- Od 1 kwietnia 2016 roku wprowadziliśmy świadczenie wychowawcze 500 plus przysługujące także na dzieci niepełnosprawne. Od 1 lipca będzie to świadczenie powszechne, niezależne od kryterium dochodowego. To oznacza, że na każde z ok. 300 tys. dzieci niepełnosprawnych w wieku do 18. roku życia zostanie przyznane wsparcie w wysokości 500 złotych miesięcznie – mówi min. Rafalska.

I dodaje: - W 2018 roku na wsparcie osób niepełnosprawnych przeznaczyliśmy ok. 19,5 mld zł, o ok. 4 mld zł więcej niż jeszcze w 2015 r.

W tym czasie wzrosło też dofinansowanie pobytu uczestników środowiskowych domów samopomocy, dofinansowanie kosztów rocznego pobytu uczestników w warsztatach terapii zajęciowej oraz – po raz pierwszy od dekady – dofinansowanie rocznego pobytu w zakładach aktywności zawodowej.

Lepszy dostęp do lekarzy

Do tego dochodzi także uproszczony dostęp do lekarzy specjalistów. Przepisy ustawy, która weszła w życie 1 lipca 2018 r., umożliwiają osobom do 18. roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu oraz osobom ze znacznym stopniem niepełnosprawności prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach. Przepisy ustawy przewidują także możliwość korzystania ze świadczeń specjalistycznych bez konieczności uzyskania skierowania. To odpowiedź na postulat dotyczący uproszczonego dostępu do lekarzy specjalistów, nowoczesnych form leczenia, rehabilitacji i terapii.

- Nigdy wcześniej pomoc dla osób niepełnosprawnych nie była realizowana tak wszechstronnie i wielokierunkowo – przekonuje minister Elżbieta Rafalska.

Ocenia ona, że zarzuty opozycji dotyczące rzekomego braku zainteresowania MRPiPS sytuacją osób z niepełnosprawnością są nieuzasadnione.

Wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska oceniła w czwartek, że mija rok od protestu osób z niepełnosprawnością w Sejmie i żadna sprawa, którą postulowały, nie została zrealizowana.

- Zarzuty polityków opozycji dotyczące rzekomego braku zainteresowania MRPiPS sytuacją osób niepełnosprawnych są nieuzasadnione. Wierzę, że taka ocena pani marszałek wynika z braku pełnej informacji na temat działań, jakie zostały podjęte. My te informacje chętnie przekażemy. Potrzeba dużo złej woli, żeby zignorować to, co udało nam się wspólnie ze środowiskiem osób niepełnosprawnych i ich opiekunów wypracować – zaznacza minister Rafalska. 

 

autor: PAP/MRPIPS

źródło: www.niepelnosprawni.pl

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.