Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Młodzi bez PIT już od sierpnia

 

Już od początku sierpnia br. osoby do 26. roku życia będą mogły nie płacić podatku dochodowego od osób fizycznych. W pełni skorzystają z nowych rozwiązań w przyszłym roku.

 

Tak wynika z opublikowanego wczoraj na stronach Rządowego Centrum Legislacji projektu nowelizacji ustawy o PIT i niektórych innych ustaw. Zwolnienie dla osób do 26. roku życia było zapowiadane przez rząd już od dłuższego czasu jako element zmniejszenia tzw. klina podatkowego. Teraz poznaliśmy szczegóły.

W ustawie o PIT pojawi się nowy art. 21 ust. 1 pkt 148. Będzie on zwalniać z podatku osoby, które nie ukończyły 26. roku życia i nie otrzymają rocznie przychodów wyższych niż 85 528 zł. Nadwyżka będzie opodatkowana na zasadach ogólnych (tj. według skali podatkowej).

Z nowej preferencji będzie można skorzystać już od sierpnia 2019 r., z tym że będzie ona rozliczana proporcjonalnie do okresu pozostałego do końca roku. W 2019 r. nie może więc przekroczyć kwoty 35 636,67 zł.

Pełny limit preferencji, tj. 85 528 zł, obowiązywał będzie dopiero od początku 2020 r.

W projekcie jasno jednak określono, że zwolnienie ma dotyczyć jedynie przychodów ze stosunku pracy (czyli z etatu), pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zleceń. Ze zwolnienia w tym zakresie nie skorzystają więc osoby uzyskujące przychody np. z najmu, i to niezależnie od tego, czy płacą ryczałt ewidencjonowany, czy rozliczają się na zasadach ogólnych (PIT).

W kwocie limitu 85 528 zł nie będzie uwzględniana wartość świadczeń już dziś zwolnionych z PIT, np. rzeczowych przysługujących na podstawie przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy.

Podatnik będzie musiał też złożyć pracodawcy oświadczenie o tym, że spełnia warunki uprawniające do zwolnienia.

Przychody młodzieży do 26. roku życia, choć wolne od PIT, nadal będą oskładkowane. Będą więc podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Odpowiednio zostaną zmienione przepisy w sprawie tzw. ulgi prorodzinnej. Chodzi o art. 27f ust. 9 ustawy o PIT, w którym określona jest maksymalna kwota zwrotu z tego tytułu, jeśli ulga nie znalazła pokrycia w podatku. Obecnie różnica między wartością ulgi a kwotą odliczoną w zeznaniu podatkowym (dodatkowy zwrot) nie może przekroczyć wysokości zapłaconych i podlegających odliczeniu składek zdrowotnych i społecznych. Po wejściu w życie projektu przy ustalaniu limitu zwrotu będą uwzględniane także składki zapłacone od przychodów zwolnionych z PIT.

Budżetowe koszty nowego zwolnienia mogą wynieść w 2019 r. prawie miliard złotych. W kolejnych latach będzie to ok. 2,5 mld zł (w tym koszt ok. 1,3 mld zł poniesie budżet, a reszta to wpływy utracone przez samorządy).

Ministerstwo Finansów jest jednak przekonane, że zmiana jest konieczna, bo sytuacja osób młodych jest gorsza od tych, które już okrzepły na rynku pracy, co przekłada się na zbyt duże bezrobocie w tej grupie wiekowej. Likwidacja PIT dla młodzieży powinna – zdaniem MF – odwrócić tę tendencję, a tym samym w dłuższej perspektywie koszty budżetu będą się równoważyć z zyskami.

 

Mariusz Szulc

Gazeta Prawna

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.