Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Opracowanie OBPON: Za mało, za wąsko i bez właściwego oznaczenia, czyli NIK o miejscach parkingowych dla niepełnosprawnych

 

Miejsc parkingowych o wymiarach dedykowanych osobom z niepełnosprawnościami jest w Polsce często zbyt mało. Do tego mają często niewłaściwe wymiary oraz oznaczenie – grzmi w swoim raporcie Najwyższa Izba Kontroli (NIK).

 

Opracowanie OBPONOd 1 stycznia 2014 do 30 czerwca 2018 roku NIK w 17 miastach przeprowadziła kontrole tzw. stref płatnego parkowania (SPP). Wnioski z nich płynące optymistyczne nie są. Osoby z kartami parkingowymi spotykały się z wieloma nieprawidłowościami dotyczącymi dedykowanych im miejsc parkingowych, czyli „kopert”.

 

Problem z ilością

I tak w trzech miastach nie było wymaganej liczby „kopert”. W połowie z nich zaś nie było oznaczenia kolorem niebieskim. Tymczasem prawo stanowi, że organ właściwy ds. zarządzania ruchem na drogach ma obowiązek wyznaczyć „koperty” w liczbie nie mniejszej niż 4 proc. ogólnej liczby stanowisk, o ile wynosi ona więcej niż 100. „W Gdańsku w trzech projektach organizacji ruchu objętych kontrolą NIK przygotowanych przez kontrolowaną jednostkę zaprojektowano 56 miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych na ogółem 2 132 miejsc postojowych (2,6 proc.), tj. o 29 mniej niż wynikało to z obowiązujących przepisów. W Krośnie ogólna liczba miejsc parkingowych w SPP wynosiła 436, w tym 10 dla osób niepełnosprawnych (2,29 proc.), tj. co najmniej o 8 mniej niż takich miejsc być powinno” - pisze NIK w raporcie cytowanym przez portal niepelnosprawni.pl.

Problem z kolorem

Co więcej, stwierdzono również, iż „koperty” mają nieprawidłowe wymiary, nie są oznaczone kolorem niebieskim, mało widoczne jest oznakowanie poziome lub niezgodnie z projektem organizacji ruchu zlokalizowano znaki pionowe. W szczególnych przypadkach – głównie dotyczących obszarów zabytkowych – prezydent lub burmistrz powinien wystąpić z wnioskiem do właściwego konserwatora zabytków o pozwolenie na wprowadzenie oznakowania poziomego, aby ten zbadał czy wykonanie oznakowania poziomego miejsc postojowych nie zmieni wyglądu zabytku wpisanego do rejestru. Nie zrobiono tego jednak w żadnym – poza Głogowem – ośrodku skontrolowanym przez NIK. W Krośnie prezydent zlecił pomalowanie „kopert” na niebiesko bez pytania konserwatora o zgodę. Tu jednak Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdził, iż warunkiem dokonania zmiany oznakowania stanowisk dla pojazdów osób z niepełnosprawnością było uprzednie pozwolenie konserwatora zabytków.

 

Problem z rozmiarem

Nie dość na tym. Cytując raport Izby w sprawie „kopert” przy placu Piłsudskiego i ulicy Miłej w Kutnie: „Wszystkie z 20 stanowisk postojowych przeznaczonych dla pojazdów osób z niepełnosprawnością ruchową miały wymiary mniejsze niż określone w obowiązujących przepisach. Dodatkowo stwierdzono nw. przypadki niewłaściwego stanu technicznego znaków poziomych i pionowych na obszarze strefy: zanikające oznakowanie poziome miejsc postojowych przy ulicy ul. Narutowicza (P-18) i ul. Zamenhoffa (P-18 i P-19), jak również dwóch stanowisk postojowych przy ul. Narutowicza przeznaczonych dla pojazdów osób niepełnosprawnych; niewłaściwe zamocowanie znaku D-44 na ul. Kilińskiego, wskutek czego tarcza znaku była zwrócona przeciwnie do kierunku jazdy; uszkodzenie tarczy znaku D-44 umieszczonego na ul. Teatralnej (tarcza była zdeformowana/wygięta)”. Podobny brak oznakowania tych miejsc parkingowych zaobserwowano w Jeleniej Górze. Nieprawidłowe wymiary „kopert” zdarzały się również w innych miastach. Sztandarowym przykładem prowadzenia takiej polityki był Prudnik.

 

autor:
Robert Marchwiany
redaktor OBPON

 

 

 

fot: freepik

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.