Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

MRPIPS: Wsparcie osób niepełnosprawnych

 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej prowadzi szereg programów adresowanych do osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. W ślad za uruchomionymi programami idą zwiększone wydatki na rzecz wsparcia osób niepełnosprawnych.

 

W 2018 roku na wsparcie przeznaczyliśmy ok. 19,5 mld złotych, o ok. 4 mld złotych więcej niż jeszcze cztery lata temu. W 2015 roku wsparcie wyniosło ok. 15,5 mld złotych.

Środki finansowe przeznaczane na wsparcie osób niepełnosprawnych będą jeszcze rosły, ponieważ w 2020 roku najbogatsi podatnicy zapłacą daninę solidarnościową, która będzie głównym źródłem finansowania Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Wówczas przychody funduszu wyniosą ok. 1,8 mld złotych.

 

Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

1 stycznia 2019 roku został uruchomiony Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych SFWON, który ma na celu wsparcie społeczne, zawodowe lub zdrowotne osób niepełnosprawnych. Fundusz to filar systemu wsparcia osób niepełnosprawnych.

W pierwszym roku funkcjonowania Fundusz jest zasilany z części  składki odprowadzanej od wynagrodzeń na Fundusz Pracy. Wysokość składki odprowadzanej przez pracodawców nie zmienia się, ale jej część (0,15 proc.) trafi bezpośrednio do funduszu. Dzięki temu pomoc osobom niepełnosprawnym zwiększy się o ok. 647 mln złotych w 2019 roku.

W tym roku przyjęty plan działania zakłada realizację dziesięciu programów, które będą realizowane w ramach SFWON. 

Zasadniczym źródłem finansowania Funduszu jest danina solidarnościowa. Będą ją płaciły co roku te osoby fizyczne, których dochody w danym roku podatkowym przekroczą 1 mln złotych. Wysokość daniny solidarnościowej wyniesie 4 proc. nadwyżki tej kwoty.

 

Wyższe świadczenia

Podnosimy wysokość świadczeń, z których skorzystać mogą osoby niepełnosprawne.

1 września 2018 roku weszła w życie (ale z mocą obowiązującą od 1 czerwca 2018 roku) ustawa podwyższająca rentę socjalną z 865,03 do 1029,80 złotych, czyli do 100 proc. kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Od marca bieżącego roku jest to już 1100 złotych, o 360 złotych więcej niż było to w 2015 roku, kiedy renta socjalna wynosiła 739,58 złotych.

Wydatki na renty socjalne, między 2015 a 2018 rokiem wzrosły o 800 mln złotych. W 2015 roku było to 2,4 mld złotych, w ubiegłym roku już 3,2 mld złotych.

Pierwszy raz od 12 lat podwyższyliśmy wysokość zasiłku pielęgnacyjnego. Dotyczy to ponad 911 tys. świadczeniobiorców. W 2015 roku zasiłek pielęgnacyjny wynosił 153 zł. W listopadzie ubiegłego roku podwyższyliśmy go do kwoty 184,42 zł (wzrost o 31,42 zł). Druga transza podwyżki będzie miała miejsce w listopadzie bieżącego roku, zasiłek wzrośnie również o 31,42 zł. Od listopada będzie wynosił 215,84. W sumie wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wzrośnie o 62,84 zł (tj. ok. 40 proc.).

W 2019 roku świadczenie pielęgnacyjne wynosi 1583 złote. W ubiegłym roku było to 1477 złotych, w 2015 – 1,2 tys. złotych. W ostatnich czterech latach świadczenie wzrosło w sumie o 383 złote.

Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego powiązana jest ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia i podlega corocznej waloryzacji.

Specjalny zasiłek opiekuńczy wzrósł w listopadzie ubiegłego roku o 100 złotych, do kwoty 620 złotych. Zasiłek dla opiekuna w tym czasie również wzrósł o 100 zł. Obecnie wynosi 620 złotych. To wzrosty rzędu 20 proc. Świadczenia te wzrosły po raz pierwszy od ich wprowadzenia.

 

Wyższe dotacje:

Środowiskowe domy samopomocy

W roku 2016 i 2017 poziom dotacji celowej na działalność ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (Środowiskowych Domów Samopomocy) wynosił 200 proc. kryterium dochodowego osoby samodzielnie gospodarującej (tj. 1268 złotych). W ubiegłym roku poziom dotacji wynosił już 230 proc. kryterium (1458 złotych), a w bieżącym roku to 250 proc. kryterium dochodowego osoby samodzielnie gospodarującej (1752,50 złotych).

 

Warsztaty terapii zajęciowej

Zwiększono wysokość dofinansowania ze środków PFRON kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika w warsztatach terapii zajęciowej. To placówki stwarzające osobom niepełnosprawnym, niezdolnym do podjęcia pracy, możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. Warsztaty organizują dla osób niepełnosprawnych zajęcia terapeutyczne i warsztatowe.

Od 1 stycznia 2016 roku kwota dofinansowania rocznego pobytu jednego uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej wynosiła 15 996 złotych. W ubiegłym roku było to 16 596 złotych. W 2019 roku dofinansowanie wynosi 17 796 złotych, a w 2020 roku i w latach następnych wyniesie 18 996 złotych.

W ubiegłym roku koszty działania WTZ w całym kraju wyniosły przeszło 512,5 mln złotych, w tym dofinansowanie ze środków PFRON to niemal 453,5 mln złotych. W tym roku na wsparcie WTZ ze środków PFRON zaplanowano prawie 492 mln złotych.

 

Zakłady aktywności zawodowej

Zakład aktywności zawodowej jest to wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo jednostką stwarzającą osobom niepełnosprawnym zaliczonym do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, niezdolnym do pracy lub zdolnym do pracy jedynie w warunkach chronionych, możliwość realizacji samodzielnego, niezależnego i aktywnego życia na miarę ich indywidualnych potrzeb, poprzez zatrudnienie oraz rehabilitację zawodową i społeczną.

W roku 2019 zwiększyliśmy (pierwszy raz od dekady) dofinansowanie rocznego pobytu jednej osoby niepełnosprawnej w zakładzie aktywności zawodowej z 18,5 tys. – do 22 tys. złotych.

 

 

MRPIPS

 

 

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.