Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Notatka służbowa nie wystarczy do wykreślenia z rejestru VAT

 

Naczelnik urzędu skarbowego powinien zawiadomić podatnika VAT o wykreśleniu go z wykazu, podając podstawę prawną i powody wykreślenia. Nie musi natomiast wydawać decyzji – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.

 

Sprawa dotyczyła spółki zajmującej się m.in. handlem olejami opałowymi, która rozliczała się z kontrahentami za pomocą malezyjskiej platformy płatniczej. W jej przypadku zadziałał STIR (System Teleinformatycznej Izby Rozliczeniowej). Szef KAS zablokował konto spółki, najpierw na 3 dni, a następnie przedłużył blokadę rachunku na kolejne 3 miesiące. Uznał bowiem, że firma wykorzystywała system bankowy do wyłudzeń VAT.

Szef KAS skierował do naczelnika urzędu skarbowego postanowienie wskazujące na konieczność wykreślenia firmy z rejestru czynnych podatników VAT. Naczelnik wykreślił spółkę z rejestru, nie zawiadamiając jej o tym, na podstawie art. 96 ust. 9 pkt 5 ustawy o VAT. Pozwala on na takie działanie organu, jeśli posiadane informacje wskazują na prowadzenie przez podatnika działań z zamiarem wykorzystania działalności banków lub spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych do celów mających związek z wyłudzeniami skarbowymi. W aktach sprawy znalazła się jedynie notatka służbowa urzędnika o wykreśleniu spółki.

Następstwa wykreślenia

Utrata statusu podatnika VAT spowodowała, że firma musiała wstrzymać działalność (tak jest do dziś). Nie mogła bowiem sprzedać posiadanego w magazynach oleju opałowego (posiadała go 1,5 mln litrów) nie tylko z powodu braku wpisu do rejestru VAT, ale również utraty koncesji na potrzeby akcyzy.

Firma wprawdzie zaskarżyła postanowienie szefa KAS o przedłużeniu terminu blokady rachunku na 3 miesiące do wojewódzkiego sądu administracyjnego, ale sąd w kwietniu br. skargę oddalił.

Podatnik uważał, że naczelnik urzędu skarbowego nie miał prawa wykreślić jej z rejestru bez zawiadomienia, ponieważ prowadziła rzeczywistą działalność gospodarczą (o czym świadczą jej stany magazynowe).

Twierdziła, że organ podatkowy kierował się wyłącznie postanowieniem szefa KAS, nie biorąc pod uwagę innych okoliczności. Spółka przekonywała również, że przepis art. 96 ust. 9 pkt 5 ustawy o VAT jest niezgodny z art. 2 konstytucji (narusza zasadę demokratycznego państwa prawa). Pozwala wykreślić podatnika z rejestru, jeśli z informacji posiadanych przez organ wynika, że może on wykorzystywać działalność banków do wyłudzeń, a zatem bazuje tylko na przypuszczeniach organu. Spółka podkreślała też, że działanie fiskusa oznaczało dla niej śmierć cywilną, bo nie mogła kontynuować działalności.

Organ podatkowy twierdził, że stany magazynowe nie mają znaczenia w sprawie. Realizował postanowienie szefa KAS, który najwyraźniej miał podstawy uznać, że spółka może wykorzystywać działalność banków do wyłudzeń skarbowych. Fiskus podkreślał też, że art. 96 ust. 9 pkt 5 ustawy o VAT nie wymaga aby organ zawiadamiał podatnika o wykreśleniu.

Notatka służbowa to za mało

Warszawski WSA przyznał jednak rację podatnikowi. Stwierdził, że wykreślenie spółki z rejestru było bezskuteczne. Sędzia Ewa Izabela Fiedorowicz przyznała, że w przypadku, o którym mowa w art. 96 ust. 9 pkt 5 ustawy o VAT organ nie musi wydawać decyzji.

– Powinien jednak powiadomić zainteresowanego o wykreśleniu. Spółka musi bowiem wiedzieć, że utraciła status podatnika VAT – wyjaśniła sędzia Fiedorowicz.

Mało tego, w zawiadomieniu należy wskazać podstawę prawną wykreślenia oraz uzasadnić jego powody, a tych wymogów organ nie spełnił.

– Notatka służbowa urzędnika jest niewystarczająca – podkreśliła Ewa Izabela Fiedorowicz.

Sąd zwrócił też uwagę na art. 96 ust. 9j ustawy o VAT. Zgodnie z nim, można przywrócić do rejestru podatnika, który udowodni, że prowadzone przez niego działania nie są realizowane z zamiarem wyłudzeń skarbowych albo wyjdą na jaw inne okoliczności lub dowody, które to potwierdzą.

Wyrok jest nieprawomocny.

opinia

Organ powinien uwzględnić prawa podatnika

Radosław Kowalski doradca podatkowy

Przepisy dotyczące pozbawiania podmiotów statusu czynnego podatnika VAT od początku budzą zastrzeżenia. Nie chodzi wyłącznie osam fakt wyrejestrowania, ale również ometody jakie skarbówka może przy tym stosować.

Racjonalnie działający organ podatkowy powinien być zainteresowany tym, aby podatnik mógł wyjaśnić, co ma na swoją obronę. Wkażdym bowiem przypadku trzeba brać pod uwagę konstytucyjne zasady państwa prawa, atakże uprawnienia podatnika wynikające zordynacji podatkowej. Wskazują one na konieczność budowania zaufania podatnika do państwa, czy też polubownego rozwiązywania sporów. Już choćby ztych powodów organ powinien starać się działać wsposób najmniej uciążliwy dla podatnika.

Dobrze zatem, że sąd potwierdził, że fiskus, podejmując działania zmierzające do wykreślenia podatnika zrejestru, powinien wykazać się należytą starannością iuwzględniać prawa podatnika.

orzecznictwo

Wyrok WSA w Warszawie z 5 września 2019 r., sygn. akt III SA/Wa 726/19.

 

Łukasz Zalewski

Gazeta Prawna

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.