Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Rośnie liczba osób z niepełnosprawnościami, które znajdują zatrudnienie

 

W Polsce liczba osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym wynosi ok. 1,68 mln, co stanowi ok. 7,7 proc. ludności Polski w tym wieku. Znalezienie zatrudnienia przez te osoby wiąże się jednak z ograniczeniami, a wielu pracodawców nie wie jak radzić sobie z tym wyzwaniem już na poziomie rekrutacji. Jest jednak wiele przykładów na polskim rynku, które udowadniają, że niepełnosprawni są tak samo efektywni jak ich pełnosprawni koledzy, dlatego nie powinni być dyskryminowani jako pracownicy.

 

 

Poczta Polska od 3 lat systematycznie rekrutuje pracowników z orzeczoną niepełnosprawnością – dynamika zatrudnienia takich pracowników wynosi ok. 20% rok do roku.

Osoby niepełnosprawne wciąż zmagają się z barierami wejścia na rynek pracy. Choć podlegają  takim samym zasadom w zakresie podejmowania pracy, jak każda inna osoba, często mają trudności w podjęciu zatrudnienia zgodnego z kwalifikacjami, a także problemy z barierami architektonicznymi w potencjalnych miejscach zatrudnienia.

W poniedziałek grono ekspertów miało okazję wymienić się doświadczeniami w zakresie odpowiedzialnej polityki pracowniczej i zatrudniania osób niepełnosprawnych. Wśród obecnych gości byli m.in. przedstawiciele PFRON, Krajowej Izby Gospodarczej, Instytutu Biznesu, a także Poczty Polskiej.

- Współczynnik aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych (w wieku produkcyjnym) w 2018 roku wynosił 28,3 proc., wskaźnik zatrudnienia wyniósł 26,2 proc., a stopa bezrobocia – 7 proc. Aby zwiększyć poziom aktywności zawodowej wśród osób z niepełnosprawnościami, należy skoncentrować się na podwyższeniu przez nich kompetencji i wykształcenia. Należy jednak zwrócić uwagę na znaczny problem ze znalezieniem odpowiedniej oferty na rynku pracy, niełatwo jest podjąć osobom z niepełnosprawnościami pierwsze zatrudnienie po ukończeniu studiów. Dlatego uruchomiliśmy projekt "Absolwent", wspomagający uzyskanie pierwszego zatrudnienia wśród osób z niepełnosprawnościami. Do tej pory w każdej edycji programu skorzystało kilkaset osób i mamy nadzieję, że dzięki niemu zwiększamy szanse na podjęcie pierwszego zatrudnienia - Dorota Habich, wiceprezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Polski rynek pracy stawia przed kandydatami z niepełnosprawnościami bardzo wysokie wymagania, pomimo, iż od kilku lat stopa bezrobocia jest na rekordowo niskim poziomie. Istnieją jednak firmy, które zachęcają niepełnosprawnych do podejmowania pracy w ich organizacji, dzięki czemu udowadniają, że niepełnosprawność nie powinna być ograniczeniem w normalnym funkcjonowaniu i obecności w życiu społecznym.

- Poczta Polska stawia za cel stworzenie warunków pracy odpowiednich dla wszystkich pracowników, również tych z niepełnosprawnościami. Rynek pracy też się zmienił, podjęliśmy współpracę m.in. z PFRON i Fundacją „Aktywizacja”, dzięki których mogliśmy zatrudnić więcej osób z niepełnosprawnościami. Obecnie w Poczcie Polskiej pracuje ok. 1730 osób z orzeczeniem o niepełnosprawności, co stanowi ok. 2,2% wszystkich zatrudnionych. Wśród naszych pracowników największą liczbą osób stanowią pracownicy z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Są zatrudniani m.in. jako specjaliści ds. obsługi klienta, ds. spraw ekspedycyjno-rozdzielczych, opracowywania przesyłek, kierowcy oraz listonosze – mówi Agnieszka Grzegorczyk, dyrektor zarządzający Pion Kapitału Ludzkiego, Poczta Polska...

czytaj więcej: www.poradnikzdrowie.pl

 

autor: Poradnik Zdrowie

źródło: www.poradnikzdrowie.pl

 

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.