Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Relacja OBPON: V Kongres Osób z Niepełnosprawnościami, czyli nic o nas bez nas

Pod hasłem „Aktywni Obywatele i Aktywne Obywatelki” odbyła się piąta edycja Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami. 10 października – w zupełnie nowym miejscu niż dotąd – stawili się przedstawiciele środowiska, aby zaakcentować swoje pragnienie urzeczywistnienia idei Niezależnego Życia.

 

Tym razem miejscem spotkania było Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe Fundacji Nowe Horyzonty w Warszawie. Zmienił się też główny organizator wydarzenia. Choć nadal aktywnie brała w nim udział Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego (FIRR), to głównym podmiotem organizującym Kongres było Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami (PFON). Nie zmieniła się za to para prowadzących. Ponownie byli to: prezes FIRR Justyna Kucińska oraz prezes Polskiego Związku Głuchych Krzysztof Kotyniewicz.

 

Rzecznik, wideogość z Grecji i nowi Ambasadorzy

Na samym początku – również zgodnie z tradycją – głos zabrał Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich. W swoim wystąpieniu skupił się na dostępności głosowania w wyborach dla osób niepełnosprawnych. Poruszył m.in. kwestię zasad udostępniania nakładek dla osób niewidomych oraz umieszczonym w Konstytucji zakazie głosowania dla osób objętych ubezwłasnowolnieniem. Zarazem pochwalił działania rządu w postaci programu „Dostępność plus” oraz związanej z nim ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

W dalszej części uczestnicy mogli wysłuchać wystąpienia Yannisa Vardakastanisa, Przewodniczącego Europejskiego Forum Niepełnosprawności (EDF). W nagraniu główny nacisk położył on na zmianę Rozporządzenia Unii Europejskiej dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym (1371/2006). Zmiana skróciłaby okres wstępnego zgłoszenia podróży z 48 do 2 godzin, umożliwiając milionom osób o ograniczonej mobilności swobodę korzystania z pociągów.

 

Jak co roku, ważnym momentem było wręczenie tytułów Ambasadora Konwencji ONZ o Prawach Osób z Niepełnosprawnościami. Tym razem otrzymali je:

- Magdalena Szarota z organizacji Humanity in Action Polska;

- adwokat Katarzyna Heba;

- Mateusz Różański - dziennikarz portalu niepelnosprawni.pl;

- Piotr Krasuski z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

 

Tradycyjny panel środowiskowy

Innym stałym punktem Kongresu jest panel dyskusyjny. Tym razem prowadząca debatę Katarzyna Roszewska poruszyła temat aktywności społecznej osób z niepełnosprawnościami oraz ich postrzegania. Dobór dyskutantów pozwolił na spojrzenie na te kwestie z naprawdę wielu perspektyw. Niemal wszyscy zgodzili się, że aktywność osób niepełnosprawnych jest zbyt mała. „Nie widać nas. Nie wierzymy we własne możliwości” - podkreślała Grażyna Kułakowska z Fundacji Aktywnej Rehabilitacji. „Brakuje nam umiejętności i kompetencji społecznych” - przyznał z kolei Krzysztof Peda ze Stowarzyszenia Twoje Nowe Możliwości. „To problem wyuczonej bezradności, którą w nas wpojono w komunizmie, a obecnie ma to postać grup do spraw tego i owego, które wiedzą lepiej od konkretnych osób niepełnosprawnych czego im brakuje” - stwierdził Paweł Wdówik z Uniwersytetu Warszawskiego. Monika Cycling zaś przedstawiła całą listę rzeczy, które blokują jej aktywność, jako matce „na świadczeniu uzupełniającym”. „Chodzi generalnie o brak poparcia społecznego i takie współczesne niewolnictwo matek” - powiedziała na koniec.

 

Nieco inaczej zabrzmiały jednak odpowiedzi na pytanie o postrzeganie aktywności osób z niepełnosprawnościami. „Nasz głos jest słyszalny, jeśli mamy coś mądrego do powiedzenia” - skonstatowała Grażyna Kułakowska. „Jest lepiej, a nawet w miarę dobrze, ale tylko w kwestiach, które bezpośrednio nas dotyczą. Pamiętam, że kiedy moja organizacja chciała wziąć udział w konsultacjach społecznych dotyczących transportu publicznego, to spotkaliśmy się z odmową, bo rzekomo to nie są nasze sprawy” - opowiadał Krzysztof Peda. Monika Cycling stwierdziła nawet, że była wykluczana z konsultacji, w których brała udział. Bardzo przewrotnie odpowiedział zaś Paweł Wdówik. „Tworzenie środowiska osób niepełnosprawnych to nieporozumienie, bo nasze potrzeby są bardzo często skrajnie odmienne. Nie powinniśmy dawać się wkręcać w mechanizm polityki jako jedna grupa” - powiedział.

 Uczestnicy panelu dyskusyjnego. Od lewej siedzą: Monika Cycling, Paweł Wdówik, prowadząca Katarzyna Roszewska, Krzysztof Peda, Milena Trojanowska i Grażyna Kułakowska

 

Posesyjne postulaty

Po debacie odbyły się sesje tematyczne, po których wnioski oraz główne postulaty zostały przedstawione w ostatniej części Kongresu. I tak głównym przesłaniem sesji dotyczącej pracy jako aktywności obywatelskiej został postulat likwidacji „pułapki świadczeniowej”, który zresztą przewijał się też w kilku innych sesjach. Warsztaty poświęcone self adwokaturze – skądinąd bardzo przystępnie wyjaśniające to zagadnienie jego głównym zainteresowanym – przyniosły postulat wprowadzenia wspieranego podejmowania decyzji i możliwości samostanowienia przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Sesja dotycząca wdrażania Konwencji ONZ na szczeblu lokalnym zaowocowała postulatem wzmocnienia lokalnej reprezentacji osób z niepełnosprawnościami. Z kolei sesja poświęcona dostępności wyborów zakończyła się postulatem możliwości dokonania świadomego wyboru podczas głosowania na zasadzie równości z innymi. Spotkanie na temat warunków prawnych i technicznych dostępności życia publicznego dla osób z niepełnosprawnościami przyniosło wniosek o wprowadzenie systemowych rozwiązań, rzetelnego informowania o tejże dostępności oraz egzekwowania tych rozwiązań. Ostatnia sesja – dotycząca idei Niezależnego Życia – przyniosła postulat opracowania Strategii Deinstytucjonalizacji ze ścisłym współudziałem ze środowiskiem osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin dla rzeczywistej realizacji prawa do niezależnego życia w środowiskach lokalnych.

 

Kongres mógł się nie odbyć

Na sam koniec uczestnicy dowiedzieli się, że organizacja V Kongresu nie była sprawą łatwą. „Było dużo wątpliwości. Nie mieliśmy pieniędzy, nie mieliśmy paru innych rzeczy, a i byli tacy, którzy twierdzili, że nasze kongresy nie przynoszą skutków, więc nie ma sensu organizować kolejnych edycji” - opowiadała Monika Zima-Parjaszewska z Akademii Pedagogiki Specjalnej. Zmiany, jakie zaszły, były więc efektem w dużej mierze zwyczajnej konieczności. Czy wyszło to wszystko Kongresowi na dobre? Można  ostrożnie powiedzieć, że tak. „Dziś okazało się, że mamy o czym rozmawiać i chcemy rozmawiać” - podsumowała Zima-Parjaszewska. Uczestnicy Kongresu również w większości wyglądali na zadowolonych. Zarazem jednak wszyscy mieli świadomość, że podobnie istotna – jeśli nie istotniejsza – będzie praca, jaka zostanie wykonana przez każdego w swoich środowiskach pomiędzy Kongresami. Tylko wtedy będzie można rzeczywiście przyznać, że Kongres przynosi konkretne efekty.

 

autor:
Robert Marchwiany
redaktor OBPON

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.