Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Osoba z niepełnosprawnością to pełnowartościowy pracownik

Model wsparcia osób niepełnosprawnych w środowisku pracy przypomina o roli pracownika niepełnosprawnego, jego godności oraz korzyściach jakie płyną dla pracodawcy z zatrudnienia ww. osób. Każdy z wskazanych aspektów został poruszony podczas regionalnej Konferencji dla pracodawców, którzy zatrudniają bądź planują zatrudnić osoby z niepełnosprawnościami.

 

„Narzędzia, które zaprezentujemy, w praktyce dedykowane są przede wszystkim pracodawcom. Wiemy, że bez przekonania pracodawców, o tym, że osoby niepełnosprawne są dobrymi pracownikami nie uzyskamy poprawy warunków funkcjonowania tych osób w życiu zawodowym” – tymi słowami otwarcia konferencji dokonała profesor Joanna Bugajska (CIOP-PIB). Z ramienia Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych rozpoczęcia oraz przywitania uczestników dokonał Jan Wroński Dyrektor Oddziału Śląskiego PFRON. Przybliżył rolę Funduszu w projekcie, jak również znaczenie i kierunki działalności PFRON. Wskazał na podjęte dotychczas działania służące zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Jak podsumowała prof. Joanna Bugańska „Słowa Dyrektora okazały się odpowiedzią na liczne jeszcze nie postawione w tej konferencji ale przy innych tego typu spotkaniach pytania pracodawców”.

Wydarzenie podzielone zostało na dwie części:

Wykładową: przedstawiającą cel danego projektu oraz potrzeby i bariery osób niepełnosprawnych z którymi borykają się codziennie i które ograniczają ich aktywność zawodową i społeczną. Wskazane zostały również sposoby niwelowania potencjalnych trudności z jakimi mogą napotkać się pracodawcy przy zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. Zaprezentowano i omówiono narzędzia wspierające pracodawców przy planowaniu zatrudnienia osób ze szczególnymi potrzebami, tj.: kalkulator kosztów i korzyści, lista kontrolna, poradniki, aplikacje komputerowe. Tę część zakończył panel dyskusyjny podczas, którego uczestnicy mogli zadawać pytania ekspertom jak również sami podzielić się dobrymi praktykami w swoich zakładach pracy.

Warsztatową: w której uczestnicy mogli testować narzędzia projektowe tj. kalkulator korzyści prezentowane przez pracowników CIOP-BIP i PFRON oraz aplikacje komputerowe dotyczące wizualizacji i projektowania przez pracownika CIOP-PB.

Głównym organizatorem wydarzenia był Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, który przy współpracy swoich partnerów tj.: Państwowy Fundusz  Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,  Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Inwalidów i Spółdzielni Niewidomych oraz Centrum Integracji przedstawił potencjalnym pracodawcom zagadnienia związane z zatrudnieniem osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności.

Wszystkim uczestnikom konferencji serdecznie dziękujemy za przybycie oraz czynny udział.

Wydarzenie miało miejsce w Regionalnej Izbie Rzemieślniczej w Katowicach 10 października br. Konferencja została zrealizowana w ramach projektu: Wypracowanie i upowszechnianie, we współpracy z partnerami społecznymi, modelu wsparcia osób niepełnosprawnych w środowisku pracy.

 

 

PFRON

 

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.