Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Relacja ze Szkolenia OBPON w Gdańsku

We wtorek 22 października w gdańskim hotelu Amber odbyło się kolejne szkolenie przeprowadzone przez wiceprezes Organizacji OBPON.ORG Edytę Sieradzką w ramach cyklu szkoleń - "Ustawa o rehabilitacji po zmianach w 2019 roku, a praktyka w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych i uzyskiwania pomocy publicznej z PFRON".

 

W ubiegłym roku ustawa o rehabilitacji zmieniła się aż cztery razy. Niektóre zmiany weszły w życie dopiero 1 stycznia br. Zmiany były na tyle istotne, że poprzedni, lutowo-marcowy cykl szkoleń w dużej mierze został poświęcony właśnie tematowi zmian w ustawie.

Tym razem omówione zostały wszystkie najważniejsze zmiany, jakie w ustawie zostały wprowadzone, a także ich efekt. Również mowa była o tych kwestiach, które być może ulegną zmianie w 2020 roku.

 

Na początku Edyta Sieradzka przekazała informację, że we wrześniu OBPON, jako organizacja, wystąpił do premiera, Pełnomocnika Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych, do Minister Pracy i Polityki Socjalnej oraz do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z apelem o to, aby przyjżeli się pomocy publicznej, którą pracodawcy otrzymują od PFRON.

 

Nietrudno domyśleć się, że spore poruszenie wśród pracodawców wywołuje wzrost płacy minimalnej, która od stycznia wyniesie 2600 zł brutto. Czy jest w takiej sytuacji szansa na zwiększenie dofinansowań?

Żeby podniesione zostało miesięczne dofinansowanie musiałaby nastąpić nowelizacja ustawy. Jak mówiła Edyta Sieradzka, po rozmowach i w PFRON-ie i w biurze pełnomocnika rządu, otrzymała informacje, że są przygotowywane różnego rodzaju kalkulacje z tym związane w projekcie budżetu na rok 2020. Kwota na dofinansowanie jest tutaj sporo podwyższona, więc można mieć nadzieję, że jest jakieś światełko w tunelu. Istnieje prawdopodobieństwo zmian przy podwyższeniu dla pracowników ze schorzeniami specjalnymi. Być może uda się także zwiększyć dofinansowanie do stopni znacznych i umiarkowanych.

 

Zmiana dotycząca kosztów płacy. Tutaj Edyta Sieradzka przytoczyła jeden z wyroków sądowych, który daje nadzieję na jednolitą linię orzecznictwa. Firma, która miała dwie rozprawy i obydwie wygrała z PFRON-em, bowiem sędziowie bezwzględnie stwierdzili, że są po stronie PFRON-u błędy proceduralne i merytoryczne. PFRON nie może jedynie na podstawie pism z ZUS-u stwierdzić, że pracodawca nieterminowo ponosi koszty płacy. Jeżeli mówimy o nieterminowości kosztów płacy, to mają one dotyczyć tylko i wyłącznie pracownika niepełnosprawnego.

 

Kolejna omówiona zmiana dotyczy zasady przetwarzania danych osobowych, tzw. RODO. Tutaj, przede wszystkim danych zdrowotnych na podstawie ustawy o rehabilitacji. Cały proces, od momentu otrzymania orzeczenia o niepełnosprawności przez pracodawcę.

Kiedy prawie dwa lata temu wchodziło rozporządzenie w zakresie RODO, pracodawcy dość często zadawali pytanie, czy mogą przetwarzać dane zdrowotne, które znajdują się na orzeczeniu o niepełnosprawności pracownika.

Poniekąd, patrząc choćby na Kodeks pracy czy biorąc pod uwagę fakt iż pracodawca ma uprawnienia do dofinansowania, można myśleć, że jeśli pracownik przekazał dobrowolnie informacje o swoich danych, w tym przypadku informacje zawarte w orzeczeniu, to można je w takim przypadku przetwarzać.

Przy okazji zmian ustawy o rehabilitacji, doszedł tutaj bardzo ważny art. 2b, który ujednolica te kwestie. Zamieszczony jest w nim katalog osób, którym takie dane mogą być powierzane w celu ich przetwarzania.

Cały art. 2b został bardzo dokładnie omówiony.

 

Jeszcze przed przerwą omówiony został temat orzecznictwa. Edyta Sieradzka wyjaśniła, jak należy przekładać dokumentację związaną z orzekaniem, jak zaliczać pracownika do osób niepełnosprawnych. Zaznaczyła, że dość często jest to błędnie przekładane.

Dzisiaj, patrząc na naszą ustawę o rehabilitacji pracodawca może zaliczyć daną osobę do wskaźnika osób niepełnosprawnych dopiero, kiedy jego orzeczenie wpłynie do zakładu. Są tylko dwa organy, które mogą takie orzeczenie wydać. Pierwszym organem jest Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnoprawności, drugim organem który może wydać orzeczenie jest lekarz orzecznik ZUS. W przypadku orzecznika ZUS, orzeczenie nie zawiera informacji o stopniu niepełnosprawności, a jedynie informację, sentencję mówiącą z jakiego tytułu dana osoba ma przyznaną rentę. Bowiem ZUS orzeka o przyznaniu renty, ale zgodnie art. 5 ustawy o rehabilitacji pracodawca moze takie orzeczenie ZUS-owskie przełożyć i zaliczyć tego pracownika do osób niepełnosprawnych.

 

Już po przerwie omówione zostały kolejne ustawy. Jedna z nich dotyczy Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Ustawa ta weszła w życie 1 stycznia 2019 r. Dopisany został w niej art. 23 i art. 35, w art. 26a ustawy o rehabilitacji nastąpiła zaś zmiana w terminowości ponoszenia kosztów płacy w przypadku ubiegania się w PFRON o miesięczne dofinansowanie. Art. 35 pomocny jest dla wielu przedsiębiorców, bowiem wprowadzono w nim przepis przejściowy.

 

Jednym z kolejnych omówień była kwestia związana ze zmianą w sposobie przekazywania wynagrodzenia. Kwestia o tyle istotna, że procedura dofinansowania jest zachowana jeżeli wynagrodzenie jest przelewane na konto właściciela. Takie konto musi być własne, albo współwłasne. W innym przypadku PFRON odbiera dofinansowanie. Innymi słowy, jeżeli pracownik przekazał informację o koncie do przelewu wypłaty, a takie konto okaże się kontem należącym do osoby trzeciej, wówczas następuje utrata dofinansowania.

 

Ostatnia część szkolenia nastąpiła po przerwie obiadowej

Tradycyjnie już, bardzo dokładnie omówione zostały kwestie związane z wypełnianiem poszczególnych dokumentów. Jak mówiła Edyta Sieradzka, tutaj wciąż pracodawcy popełniają wiele błędów, a trzeba wiedzieć, że niektóre z tych błędów mogą okazać się niezwykle kosztowne. Prowadząca szkolenie wyjaśniała jak należy odpowiednio wypełniać wnioski i formularze, a także omówiła istotne procedury. Wskazywała, gdzie najczęściej popełniane są błędy.

Omówione tutaj zostały trzy istotne dokumenty - wniosek Wn-d i informacje INF-D-P i INF-O-PP.

 

Niezależnie od zmian, które zachodzą w ustawach, na pewno takim tematem, który zawsze wart jest powtórzeń, jest temat dofinansowań do wynagrodzeń. Wciąż - co pokazuje obecne jak i poprzednie szkolenia - pracodawcy mają sporo wątpliwości i problemów. Wciąż wielu z nich gubi się, kiedy trzeba prawidłowo wypełnić wnioski czy formularze. Zmiany w ustawie o rehabilitracji na pewno tego nie ułatwiają. Szkolenia OBPON mają na celu pomóc pracodawcom. Ponadto dają one możliwość, aby być ze wszystkim na bieżąco.

 

Nie sposób ukryć, że zmiany, które weszły do ustaw zostały bardzo szczegółowo omówione już na poprzednim cyklu szkoleń, ale do ważnych zmian warto czasami wrócić żeby coś powtórzyć albo utrwalic. Dlatego też niektórym z tych kwestii także we wtorkowym szkoleniu Edyta Sieradzka poświęciła sporo czasu. Jeżeli natomiast ktoś z uczestników miał jeszcze jakieś wątpliwości, to już po zakończonym szkoleniu pani prezes odpowiadała na wszelkie pytania.

 

autor:
Piotr Świerżewski
redaktor OBPON

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.