Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Relacja OBPON: I po szkoleniach, czyli kilka zadań domowych dla pracodawców

Baczne śledzenie zawartości przyszłorocznej ustawy budżetowej czy pomoc pracownikom w uzyskaniu świadczenia uzupełniającego to niektóre z zadań do wykonania, o które prosiła uczestników jesiennego cyklu szkoleń Edyta Sieradzka. Wiceprezes organizacji OBPON.ORG podkreśla, że realia wymagają, aby pracodawcy osób niepełnosprawnych byli stale na bieżąco z przepisami dotyczącymi ich pracowników również po pracy.

 

Zakończył się wrześniowo-październikowy cykl szkoleń, jakie zorganizowała Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych. Szkolenia prowadzone przez Edytę Sieradzką mają już dość długą tradycję, dlatego łączna liczba około 700 uczestników podczas 14 spotkań nie jest szczególnym zaskoczeniem. Tym bardziej, że realia prawne w zakresie zatrudniania osób z niepełnosprawnościami zmieniają się na tyle często, że warto je sobie usystematyzować i utrwalić.

 

Płaca minimalna i ZUS

Tradycyjnie osią szkoleń była ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, czyli najważniejszy akt prawny dotyczący tak pracowników, jak pracodawców osób posiadających dokument potwierdzający niepełnosprawność. Akt ten określa nie tylko prawa pracownicze takich osób, ale również m.in. wysokość dofinansowań do ich wynagrodzeń, w zależności od stopnia niepełnosprawności. I właśnie ta sprawa była jedną z najmocniej omawianych podczas szkoleń, a to z powodu znacznie rosnącej płacy minimalnej, która może spowodować masowe zwolnienia czy nawet niekiedy likwidację przedsiębiorstw. Pomóc mogłoby zwiększenie stawek dofinansowań, ale to wymaga przeprowadzenia całego procesu zmiany w ustawie, a chęci ku temu słychać jak dotąd jedynie nie w pełni oficjalnie.

 

Kolejna sprawa nadzwyczaj szeroko omawiana na jesiennych szkoleniach OBPON to kwestia relacji między ZUS-em a PFRON-em, a konkretnie pism, które ZUS przesyła do Funduszu jakoby niektóre firmy nieterminowo opłacały swoje składki. Pracodawcy mogą tłumaczyć się na wszystkie sposoby, ale PFRON nie wierzy im mając dokument z ZUS-u świadczący o czymś kompletnie przeciwnym. Wygląda obecnie, że jedynym sposobem dla pracodawców jest droga sądowa. Tyle tylko, że na nią nie każdy się może zdecydować, a i zdarza się, iż firmy samodzielnie tworząc stosowne pisma robią to na tyle nieudolnie, że są one odrzucane ze względów formalnych. Stąd rada prowadzącej spotkania, aby do takich celów koniecznie angażować pełnomocnika lub prawnika.

 

Jak zwykle Edyta Sieradzka na każdym szkoleniu mnóstwo miejsca poświęciła zagadnieniom procedur pozyskiwania dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników oraz ich pracowniczych przywilejów. Tym razem jednak każde szkolenie kończyło się listą „zadań domowych”, jakie prowadząca zlecała uczestnikom. Warto się im po kolei przyjrzeć.

 

Po pierwsze: Fundusz Pracy

Bardzo wiele zapytań kierowanych do OBPON-u przez pracodawców w ostatnich miesiącach dotyczyło kwestii wyliczania kosztów płacy. Choć pracodawcy już od stycznia mają obowiązek doliczać do wpłaty na Fundusz Pracy składkę na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, to nie wiedzieli czy i ewentualnie jak tę drugą część klasyfikować. Dziś już wiemy, że koszty płacy nie obejmują opłacanej przez pracodawcę składki na SFWON, bo nie ma o niej mowy w ustawie o rehabilitacji. Być może zmienią się proporcje opłacanych składek. Obecnie składka na FP wynosi 2,30 proc. podstawy wymiaru, zaś na Fundusz Solidarnościowy 0,15 proc. Możliwe jednak, że w przyszłym roku to się zmieni i składka na SFWON wyniesie więcej kosztem składki na Fundusz Pracy. „Polecam śledzić ustawę budżetową na 2020 rok. Tam wszystko zostanie zawarte” - mówiła uczestnikom szkolenia Edyta Sieradzka.

 

Po drugie: świadczenie uzupełniające

Popularne 500+ dla niepełnosprawnych w ostatnim czasie wprowadziło tyleż nadziei co zamieszania. Osoby z niepełnosprawnościami boją się składać wnioski w tej sprawie do ZUS-u w obawie o utratę obecnie posiadanych rent, co jest zupełnie bezpodstawne, bo nie tego dotyczy postępowanie w sprawie uzyskania świadczenia uzupełniającego. Inni są przekonani, że ich zarobki wliczają się do kryterium dochodowego branego pod uwagę przy przyznawaniu świadczenia, co też jest nieprawdą. W całym zamieszaniu warto więc, by pracodawcy aktywnie pomagali swoim pracownikom w uzyskaniu wsparcia. „Mam przykład ze szkolenia w Szczecinie, gdzie jeden pan powiedział, że jego firma złożyła wnioski do ZUS-u w imieniu i za zgodą swoich pracowników. Zrobiono to elektronicznie, przez stronę ZUS-u, dołączając ze swojej bazy skany dokumentów potwierdzających znaczny stopień niepełnosprawności. W większości przypadków ZUS nawet nie wzywał ich przed komisję, tylko odgórnie przyznał orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji, a w konsekwencji świadczenie. A pozostali pracownicy jechali do ZUS-u w towarzystwie osób z firmy, które pokazywały, że wnioskodawcy są rzeczywiście samodzielni w bardzo ograniczonym stopniu, np. odsuwali im krzesło czy wiązali buty” - opowiadała Edyta Sieradzka. Podkreślała, że choć świadczenie uzupełniające nie jest szczególnie wysokie, to zarazem może stanowić realną pomoc dla osób niepełnosprawnych, dlatego warto ich w tym wesprzeć.

 

Po trzecie: regulamin ZFRON

Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych to rzecz szczególnie interesująca przedsiębiorców z firm, który taki Fundusz muszą mieć. Zarazem niosąca ze sobą wiele problemów związanych np. z uzyskaniem zaświadczeń de minimis z urzędu skarbowego. „Każdy wydatek ZFRON to uznaniowość urzędnika” - taki wniosek generalny wysnuła wiceprezes OBPON.ORG. Ale trzeba też przyznać, że pracodawcy często są sami sobie winni. A to z powodu zignorowania kwestii stworzenia odpowiedniego regulaminu ZFRON. Właśnie on zaś stanowi podstawę wewnętrzną do np. sposobu udzielania pomocy indywidualnej. Oczywiście należy pamiętać, że konieczne jest – zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym ZFRON – „dokonywanie wydatków z tego funduszu w sposób celowy i oszczędny z uwzględnieniem optymalnego doboru metod i środków realizacji w stosunku do zakładanych efektów”, niemniej konkrety uwzględniające specyfikę firmy i zatrudnionych tam pracowników muszą zostać uwzględnione w regulaminie wewnętrznym. Przemyślenie tej kwestii Edyta Sieradzka również uznała za konieczne określenia mianem „zadania domowego” dla uczestników szkoleń.

 

Po czwarte: ryczałty

Kwestią, której należałoby się także przyjrzeć na spokojnie, jest sprawa ryczałtów udzielanych przez pracodawcę ze środków ZFRON na dowozy niepełnosprawnych pracowników. W materiałach udostępnionych uczestnikom szkoleń znalazła się interpretacja PFRON-u dotycząca zapytania złożonego Funduszowi przez jednego z pracodawców w 2018 roku. Wynika z niej, że o ile pracownicy niepełnosprawni w stopniu znacznym i umiarkowanym bądź lekkim z uszkodzeniem narządu ruchu mogą mieć pokrywane koszty ubezpieczeń komunikacyjnych oraz ryczałt za używane własny pojazd mechaniczny do celów pozasłużbowych, to nie jest możliwe np. finansowanie/zwracanie pracownikom niepełnosprawnym kosztów dojazdów do pracy środkami komunikacji zbiorowej na podstawie imiennych biletów miesięcznych. Warto się więc zapoznać z całością tejże interpretacji, bo wyjaśnia ona dość dogłębnie cały temat.

 

Kolejny cykl szkoleń OBPON odbędzie się w przyszłym roku. Trudno w tym momencie powiedzieć kiedy konkretnie, gdzie oraz jaki obejmą zakres. Można się jednak spodziewać, że po raz kolejny będą to spotkania bardzo przydatne pracodawcom osób niepełnosprawnych, o czym – tak jak obecnie – będą mogli zaświadczyć osobiście.

 

autor:
Robert Marchwiany
redaktor OBPON

 

Pragniemy podziękować wszystkim Państwu za tak liczne i aktywne uczestnictwo w cyklu szkoleń "Ustawa o rehabilitacji po zmianach w 2019 roku, a praktyka w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych i uzyskiwania pomocy publicznej z PFRON oraz przepisy prawne i praktyka w zakresie kontroli PFRON, UKS, ZUS i US w kontekście uzyskiwania dofinansowań do wynagrodzeń i wydatków z ZFRON. Ulgi we wpłatach na PFRON w 2019 roku i RODO w ustawie o rehabilitacji".

 

Zachęcamy także wszystkich uczestników naszych szkoleń do skorzystania ze specjalnej promocji OBPON
- PROMOCJA NA PIĄTKĘ -

Aby poznać szczegóły promocji - kliknij w banner poniżej

 

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.