Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Komunikat w sprawie publikacji prasowych dot. spółki Cat@Net

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeprowadzi kontrolę wykorzystania środków przekazywanych spółce Cat@Net w zakresie spełniania warunków do otrzymywania miesięcznego dofinansowania do wynagrodzenia pracowników będących osobami niepełnosprawnymi. Podczas ostatniej kontroli w 2016 roku nie stwierdzono nieprawidłowości.

 

PFRON przekazuje środki finansowe na miesięczne dofinansowanie wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników na zasadach ogólnych, określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2019 poz. 1172 ze zm.).

Przy podziale środków PFRON kieruje się określonymi w ustawie warunkami, są to m.in.: brak zobowiązań wobec PFRON w kwocie powyżej 100 zł, zatrudnianie osób niepełnosprawnych przez podmioty zatrudniające co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i osiągające wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6 proc., przekazanie informacji o wynagrodzeniach, zatrudnieniu, stopniach i rodzaju niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych czy regularne opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne.

W trosce o finanse publiczne PFRON prowadzi regularne i zaplanowane kontrole środków przekazywanych pracodawcom w zakresie spełniania warunków do otrzymywania miesięcznego dofinansowania do wynagrodzenia pracowników będących osobami niepełnosprawnymi (na podstawie art. 26a-26c ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych). Fundusz podejmuje również kontrole doraźne, będące konsekwencją zawiadomień o występowaniu nieprawidłowości w danym podmiocie.

W firmie Cat@Net w marcu 2016 roku zostały przeprowadzone czynności sprawdzające w zakresie spełniania warunków do otrzymywania miesięcznego dofinansowania do wynagrodzenia pracowników będących osobami niepełnosprawnymi. W trakcie czynności nie stwierdzono nieprawidłowości. Nie dotarły do PFRON żadne informacje i skargi o nieprawidłowościach w podmiocie, w tym szczególnie w zakresie zatrudniania pracowników niepełnosprawnych.

Warto przypomnieć, że środki przekazywane pracodawcom nie mają charakteru dotacji. Są to dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. Obecnie z wnioskami do PFRON występuje miesięcznie ponad 31 tys. pracodawców, którzy zatrudniają około 250 tys. niepełnosprawnych pracowników.

 

 

PFRON

 

 

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.