Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Opracowanie OBPON: Choroba psychiczna a praca

Jak informuje Światowa Organizacja Zdrowia choroby psychiczne do 2020 roku staną się jednym z poważniejszych problemów zdrowotnych występujących w populacji europejskiej.

 

Ten zły stereotyp...

Rozpoznanie psychiatryczne staje się stygmatyzacją. Osoby chore najczęściej zdają sobie sprawę z negatywnego stosunku wobec nich. Ci którzy nie są tego świadomi mają niezbyt przyjemną okazję przekonać się o tym podczas poszukiwania pracy.

Bowiem osoby z zaburzeniami psychicznymi to niestety grupa społeczna, która najbardziej narażona jest na wykluczenie z rynku pracy. Pośród opinii, jakie najczęściej można usłyszeć od pracodawców wciąż pojawiają się te, w których pokutuje zły stereotyp, że ktoś chorujący psychicznie ma ograniczoną zdolność do pracy zawodowej. Ponadto panuje też tendencja do pewnego rodzaju naznaczania.

Taki stereotyp chorych psychicznie bierze się zwykle z przekonania o ich nadmiernej agresji i gwałtowności, która w powszechnych wyobrażeniach ustępuje dopiero po silnych lekach przeciwpsychotycznych. Nierzadko pojawiają się również opinie, że osoby z zaburzeniami psychicznymi nie posiadają zdolności do świadomego pokierowania swoim postępowaniem.

 

Aktywizowanie

Osoby, które mają zaburzenia psychiczne to wyjątkowo liczna grupa w Polsce. Ambulatoryjną opieką psychiatryczną objętych jest ponad 1,5 mln osób, natomiast w całodobowych oddziałach psychiatrycznych leczonych jest ponad 200 tys. chorych. Tylko niewiele ponad 17% osób cierpiących na zaburzenia psychicznie to osoby aktywne zawodowo.

Biorąc pod uwagę to, z jakimi problemami zmagają się osoby chore psychicznie na rynku pracy, opracowywane są różnego rodzaju programy. Ich głównym celem jest wsparcie pacjentów w powrocie do aktywności zawodowej. Do takich programów zaliczyć można m.in. formę zatrudnienia chronionego. Aktywizacja zawodowa wspierająca osoby, które mają zaburzenia psychiczne opiera się również na zatrudnieniu dofinansowywanym w zakładach aktywności zawodowej czy też warsztatach terapii zajęciowej.

 

Coraz częściej też podejmowane są przez osoby z zaburzeniami psychicznymi poszukiwania pracy na otwartym rynku. Jak się bowiem okazuje, osoby chore bardzo dobrze funkcjonują w nowych warunkach i potrafią szybko się do nich zaadaptować.

Przeprowadzane badania pokazują, że pomimo tego iż schorzenia psychiczne mają niekorzystny wpływ na decyzje dotyczące zatrudnienia chorej osoby, to praca może mieć - i bardzo często ma - kluczowe znaczenie dla swoistej stabilizacji stanu psychicznego. Co więcej, może bardzo pomóc tej osobie w powrocie do zdrowia.

 

Praca, jako synonim zdrowia

Praca jest czymś niezwykle ważnym dla osoby chorej psychicznie. Jest przede wszystkim formą zaspokojenia potrzeb samorealizacji. Uczestniczenie w otwartym rynku pracy bardzo buduje pewien rodzaj poczucia przynależności społecznej, a także poczucia bezpieczeństwa. Taka osoba czuje się potrzebna, zyskuje świadomość swojej pożyteczności i przynależności. To bardzo pomaga i służy rehabilitacji po przebytych kryzysach psychicznych. Obniżają się przy tym objawy chorobowe i znacznie poprawia się samo funkcjonowanie w przestrzeni społecznej.

Można zatem powiedzieć, że dla osób cierpiących na zaburzenia psychiczne praca staje się czymś co najprościej określilibyśmy jako synonim zdrowia.

 

autor:
Piotr Świerżewski
redaktor OBPON

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.