Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

WAŻNE: Dofinansowania do wynagrodzeń lub refundacja składek - stan zagrożenia epidemicznego i epidemii

Stan zagrożenia epidemicznego i epidemii - termin i bezpieczna forma składania dokumentów, o które wzywa Fundusz, w związku z prowadzonymi postępowaniami dotyczącymi dofinansowań do wynagrodzeń pracowników lub refundacji składek na ubezpieczenia społeczne.

 

W związku z nadzwyczajną sytuacją, związaną z epidemią wirusa SARS-CoV-2, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że na okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii, a tym samym utrudnień w składaniu dokumentacji papierowej, Wnioskodawca, który otrzymał pismo z Funduszu o wypowiedzenie się lub przedstawienie dowodów, w sprawie toczącego się postępowania lub informację o ustaleniu kwoty dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych i refundacji składek na ubezpieczenia społeczne, o wartości innej niż wnioskowana, może postąpić w sposób opisany poniżej.

Jeśli dostałeś informację o zmniejszeniu kwoty przysługującego dofinansowania do wynagrodzeń lub refundacji składek i chcesz złożyć do Prezesa Zarządu PFRON wniosek o wydanie decyzji w sprawie przysługującej kwoty dofinansowania lub refundacji, a nie masz możliwości – z powodu stanu epidemii - zrobić tego w formie papierowej, w obowiązującym terminie 14 dni od otrzymania informacji:

 • możesz złożyć wniosek - z krótkim uzasadnieniem - poprzez moduł Korespondencja w aplikacji SODiR, w której składasz comiesięczne wnioski o wsparcie. Wystarczy, że zalogujesz się na stronę SODiR: www.sod.pfron.org.pl, wybierzesz moduł Korespondencja, a następnie „Nowa wiadomość wychodząca”. Składany wniosek, poza krótkim uzasadnieniem, musi zawierać dodatkowo informację o okresie sprawozdawczym, którego dotyczy,
 • a w przypadku, gdy nie masz dostępu do SODiR, ponieważ wybrałeś papierowy sposób składania wniosków o dofinasowanie do wynagrodzeń lub refundację składek, złóż papierowo wniosek o wydanie decyzji w sprawie przysługującej kwoty wsparcia, niezwłocznie, gdy ustanie przeszkoda, w związku z którą nie było to możliwe do zrobienia w wyznaczonym terminie. We wniosku wskaż dodatkowo, z jakiej przyczyny nastąpiło opóźnienie w złożeniu wniosku. Wzór wniosku, który składasz papierowo możesz pobrać z tego miejsca.

Jeśli dostałeś pismo z PFRON w związku z toczącym się postępowaniem wyjaśniającym/administracyjnym, wzywające do złożenia wyjaśnień lub przedstawienia dowodów, a nie jesteś w stanie – z powodu trwania stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii - złożyć żądanych dokumentów w terminie wskazanym w piśmie, zadzwoń lub wyślij wiadomość e-mail do pracownika PFRON, który prowadzi Twoją sprawę. Telefon i/lub adres e-mail znajdziesz w końcowej części otrzymanego pisma.   

Jednocześnie Fundusz przypomina, iż wszystkie dokumenty żądane w toku prowadzonych postępowań, a także wniosek do Prezesa Zarządu PFRON o wydanie decyzji w sprawie przysługującej kwoty dofinansowania do wynagrodzeń/refundacji składek, możesz złożyć także:

 • przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP),
 • w samoobsługowych punktach obsługi kancelaryjnej udostępnionych w wojewódzkich oddziałach PFRON oraz w Biurze PFRON.
 
 
PFRON
 

 

DZIAŁANIA OBPON NA RZECZ PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH PRACOWNIKÓW
W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ KORONAWIRUSA

[kliknij w banner poniżej]
 

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.