Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Komisarz Praw Człowieka Rady Europy: w obliczu pandemii nie zapominajmy o osobach z niepełnosprawnością

Pełniąca funkcję Komisarza Praw Człowieka Rady Europy Dunja Mijatović zabrała głos w sprawie zapewnienia wsparcia i bezpieczeństwa osobom z niepełnosprawnością w Europie podczas pandemii koronawirusa. Jej zdaniem, podjęte przez rządy państw europejskich działania są niewystarczające.

 

Pełniąca funkcję Komisarza Praw Człowieka Rady Europy Dunja Mijatović zabrała głos w sprawie zapewnienia wsparcia i bezpieczeństwa osobom z niepełnosprawnością w Europie podczas pandemii koronawirusa. Jej zdaniem, podjęte przez rządy państw europejskich działania są niewystarczające.

„Osoby z niepełnosprawnością nie tylko często są narażone na zwiększone ryzyko poważnych komplikacji zdrowotnych, ale także mają szczególne potrzeby w zakresie wsparcia w tym trudnym okresie. Potrzeby te należy uwzględnić od samego początku, reagując na pandemię” – stwierdziła komisarz w oficjalnym stanowisku, opublikowanym 2 kwietnia.

Komisarz Mijatović zwraca uwagę, że Konwencja ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami nakłada na państwa obowiązek podjęcia wszelkich niezbędnych środków w celu zapewnienia ochrony i bezpieczeństwa osobom z niepełnosprawnością w sytuacjach ryzyka, w tym w sytuacjach konfliktu zbrojnego, katastrof humanitarnych i klęsk żywiołowych.

Wsparcie zagrożone

W swoim oficjalnym stanowisku Komisarz zwróciła uwagę, że podejmując niezbędne działania w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa, rządy nie zwracały wystarczającej uwagi na specyficzną sytuację i potrzeby osób z niepełnosprawnością. Podobnego zdania jest też Specjalny Sprawozdawca ONZ ds. praw osób z niepełnosprawnością, który zauważył że przymusowy dystans społeczny i izolacja mogą być niemożliwe dla tych, którzy polegają na wsparciu innych w zakresie jedzenia, ubierania się i kąpieli.

„W związku z tym jestem głęboko zaniepokojona rosnącym ryzykiem zakłócenia podstawowych usług wsparcia dla osób niepełnosprawnych. Wszędzie w Europie instytucje świadczące usługi wsparcia i pracownicy socjalni zgłaszają poważne problemy zagrażające ciągłości tych usług – pisze Dunja Mijatović. – Są to w braki kadrowe, spowodowane stanem zdrowia lub kwarantanną, ale też powszechny brak osobistego wyposażenia ochronnego. Brak ten skutkuje zagrożeniem zarówno pracowników instytucji pomocowych, jak i odbiorców tych usług”...

czytaj więcej: www.niepelnosprawni.pl

 

 

 

autor: Mateusz Różański

źródło: www.niepelnosprawni.pl

 

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.