Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami 2020-2021. Odpowiadamy na najważniejsze pytania

Do 31 sierpnia br. organizacje pozarządowe mogą składać oferty konkursowe w ramach programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” w edycji 2020-2021. Jego celem jest wprowadzenie i rozpowszechnienie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych. Odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania związane z programem.

 

Dzięki pomocy asystenta osoby niepełnosprawne mogą podejmować aktywność społeczną. Asystent pomoże osobie niepełnosprawnej w wykonywaniu codziennych czynności tj. pójście do sklepu, kina, na koncert, do urzędu, rodziny i znajomych. Adresatami programu są osoby niepełnoprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych.

Organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o wsparcie w ramach programu, które wynosi do 100 proc. kosztów realizacji usług asystenta. W tym roku roku na realizację programu przeznaczono 80 mln zł i tyle samo w 2021 roku. Program finansowany jest z Funduszu Solidarnościowego.

 

 1. Czy należy złożyć osobną ofertę na 2020 r. i osobną na 2021 r.?

W przypadku zamiaru realizacji programu w latach 2020-2021 należy złożyć dwa formularze oferty tj. jeden dokument na realizację zadań w 2020 roku, drugi na realizację zadań w przyszłym roku.

Dodatkowo we wzorze formularza oferty realizacji zadania publicznego pozostawiono miejsce w celu wpisania roku jej realizacji.

 1. Czy jedna osoba może mieć dwóch różnych asystentów, jeżeli jeden z nich nie może wspomóc podopiecznego w danym dniu i godzinie?

Tak, program nie określa ilości osób świadczących usługi asystenta na rzecz jednej osoby niepełnosprawnej. Realizując program należy kierować się przede wszystkim szeroko pojętym dobrem jego uczestników.

 1. Jakie wymagania muszą spełniać osoby świadczące usługi asystenckie?

Usługi asystenta mogą świadczyć:

a) osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny,

b) osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu,

c) osoby wskazane przez uczestnika programu lub jego opiekuna prawnego.

Uwaga: osoby wskazane przez uczestnika programu lub jego opiekuna prawnego nie muszą spełniać wymagań określonych w punktach a i b.

 1. Czy wskazane limity kwot na godzinę (30 zł i 40 zł) dotyczą jedynie wynagrodzenia osobowego asystenta?

Tak, jest to koszt jednej godziny zegarowej wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług asystenta. W 2020 r. nie może on przekroczyć kwoty 30 zł, zaś w 2021 r. nie może być wyższy niż 40 zł.

 1. Jakiego rodzaju dowody należy dołączyć do wykazu wykonanych usług lub innej formy wsparcia, by udokumentować, że usługi zostały wykonane należycie?  

Program nie wskazuje zakresu ww. dokumentów. Mogą to być rekomendacje lub pozytywne opinie wystawione przez zleceniodawcę usług, zatwierdzone wnioski o płatność, karty realizacji usług lub sprawozdania ze zrealizowanych zadań.

 1. Czy centralna organizacja może złożyć oddzielny wniosek, a oddział oddzielny wniosek?

Zgodnie z  zapisami działu III ust. 10 programu, jedna organizacja pozarządowa może złożyć tylko jedną ofertę. W przypadku organizacji, których oddziały terenowe lub okręgowe nie posiadają osobowości prawnej (wymagane jest by były wpisane do KRS centralnej organizacji), oddziały te mogą składać oferty po uzyskaniu zgody centralnej organizacji, w formie pełnomocnictwa szczególnego do działania w ramach konkursu w imieniu tej jednostki. Stroną umowy będzie centralna organizacja.

Innymi słowy: organizacja centralna oraz oddział mogą złożyć oddzielne wnioski.

 1. Czy przygotowane oferty należy wysłać zarówno pocztą, jak i ePUAP, czy wybrać tylko jedną z tych dróg?

Uprawnione podmioty przesyłają swoje oferty konkursowe w formie:

a) papierowej listem poleconym do Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych lub składają osobiście w Kancelarii Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,

b) elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP. Oferta może być opatrzona podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Oferty można przesłać wybierając tylko jedną z tych dróg.

 

 

 

MRPIPS

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.