Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

9 pytań i odpowiedzi o transport „door to door”

Usługi indywidualnego transportu „door-to-door” to projekt, który ma wprowadzić nową jakość usług transportowych w jednostkach samorządu terytorialnego – szczególnie na obszarach wiejskich, gdzie dostęp do placówek zdrowia czy rehabilitacji jest często znacznie utrudniony. Do kiedy można składać wnioski w konkursie? Kto skorzysta z pomocy? Odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania.

 

W ramach projektu „door-to-door” jednostki samorządu terytorialnego będą mogły skorzystać z grantów, dzięki którym możliwe będzie zapewnienie osobom niepełnosprawnym bezpośredniego transportu do placówek zdrowia, rehabilitacji czy zakładów pracy.

Najczęściej zadawane pytania:

1. Do kiedy można składać wnioski w konkursie grantowym?

Nabór wniosków w konkursie grantowym rozpoczął się 22 czerwca i potrwa do 21 sierpnia br. do godz. 14.00.

2. Gdzie złożyć taki wniosek?

Wnioski należy składać wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków http://door.pfron.org.pl.

3. Jakie podmioty są uprawnione do udziału w konkursie? Miasto na prawach powiatu? Związek powiatu i gmin? Stowarzyszenie gmin?

Podmiotami uprawnionymi do składania wniosku o finansowanie projektu grantowego są gminy, powiaty, związki i porozumienia gmin oraz związki i porozumienia powiatów.

Miasto na prawach powiatu może być więc podmiotem wnioskującym o przyznanie grantu, podobnie jak związek powiatowo – gminny. Z kolei Stowarzyszenia gmin i Stowarzyszenia powiatów ze względu na formę prawną nie mogą wystąpić z wnioskiem o przyznanie grantu. Jako organizacje pozarządowe mogą być partnerem w realizacji projektu grantowego.

4. Czy usługa transportu door to door musi być realizowana samodzielnie przez jednostkę samorządu terytorialnego?

Usługa w ramach przyznanego grantu może być realizowana zarówno samodzielnie przez jednostkę samorządu terytorialnego (JST), jak i przez jednostkę organizacyjną czy spółkę komunalną (jeden z trzech podstawowych modeli świadczenia usługi transportu door-to-door). Co ważne, jednostka organizacyjna JST nie może być podmiotem wnioskującym o przyznanie grantu. Niezależnie od podziału zadań i obowiązków, to jednostka samorządu terytorialnego będąca stroną umowy o przyznanie grantu ponowi odpowiedzialność za prawidłową realizację projektu.

Uwaga! Jednostka organizacyjna może uzyskać pełnomocnictwo do złożenia wniosku w imieniu danej jednostki samorządu terytorialnego. W przypadku braku takiego upoważnienia wniosek musi zostać złożony przez podmiot wskazany w rozdz. 2.1 Regulaminu.

5. Kim są użytkownicy projektu grantowego?

Przez użytkowników projektu należy rozumieć  osoby z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności, które ukończyły 18 rok życia.

6. Czy uczestnikiem programu usługi door-to-door może być osoba niepełnosprawna intelektualnie, ale sprawna ruchowo?

Zgodnie z regulaminem konkursu osobą „z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności” jest osoba, która ma trudności w samodzielnym przemieszczaniu się np. ze względu na ograniczoną sprawność (w tym poruszająca się na wózku inwalidzkim, o kulach, niewidoma, słabowidząca i inne). Będą to zatem zarówno osoby z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub równoważne), jak i osoby nieposiadające takiego orzeczenia.

Jeżeli osoby, które wskazano w pytaniu, potrzebują wsparcia w zakresie mobilności, to są adresatami wsparcia w ramach konkursu.

7. Koszty kwalifikowalne projektu grantowego. Jakie kwoty dofinansowania przewiduje projekt oraz jaki jest przyjęty w warunkach grantu podział procentowy udziału dotacji względem środków własnych jednostek samorządu terytorialnego?

Maksymalna wartość grantu dla jednego wnioskodawcy wynosi 1 000 000 zł w przypadku wniosku dotyczącego wyłącznie uruchomienia usług transportowych door-to-door oraz 2 000 000 zł w przypadku wniosku dotyczącego uruchomienia usług transportowych door-to-door oraz wprowadzenia usprawnień/dostosowań architektonicznych w częściach wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

Ważne! Wkład własny JST nie jest wymagany. W ramach projektu koszty merytoryczne realizacji poszczególnych zadań finansowane są w 100 proc.

8. Czy kosztem kwalifikowalnym są wydatki związane z zarządzaniem projektem i promocją projektu, księgowej i koordynatora?

Zgodnie z regulaminem koszty personelu merytorycznego związanego z realizacją usług transportu door-to-door stanowią koszty kwalifikowalne projektu grantowego. To np. kierowca pojazdu, osoba przyjmująca zgłoszenia od użytkowników usługi door-to-door. Nie można jednak kwalifikować personelu obsługowego, który rozliczany byłby w ramach kosztów pośrednich np. księgowej czy koordynatora projektu oraz kosztów związanych z promocją projektu.

9. Czy dotychczasowy dowóz dzieci z niepełnosprawnościami zorganizowany przez gminę np. do szkół wyklucza ją z możliwości ubiegania się o wsparcie w ramach projektu?

Wykonywanie zadań własnych gminy nie wyklucza jej z udziału w konkursie grantowym. Należy jednak pamiętać, że realizacja projektu grantowego nie może dotyczyć użytkowników poniżej 18 roku życia oraz nie może powielać zadań, co do których gmina ma obowiązek organizowania i finansowania – w ramach innych środków publicznych.

Przepisy warunkujące organizację bezpłatnego dowozu lub zwrotu kosztów dowozu do placówek oświatowych przez gminę od roku szkolnego 2019/2020 określone zostały przez ustawę „Prawo oświatowe” z dnia 14 grudnia 2016 r.

 

 

 

BON

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.