Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Partnerstwo z samorządami

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza zarządy 16 województw do udziału w programie „Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnościami”. Województwo łódzkie jest kolejnym, po małopolskim, podkarpackim i świętokrzyskim, które podpisuje umowę na realizację programu.

 

Celem programu jest wzrost aktywności zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych dzięki wsparciu działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe w ramach realizacji projektów dedykowanych osobom z niepełnosprawnościami, dofinansowanych ze środków europejskich.

Do 24 sierpnia tego roku PFRON w ramach programu wypłacił ponad 700 tys. zł na realizację 20 projektów. Dotychczas z projektów skorzystało prawie 700 beneficjentów. Kolejne organizacje złożyły wnioski o realizację projektów w roku 2020. W budżecie PFRON zaplanowano na ten program 5 mln zł.

W województwie małopolskim dzięki programowi udało się rozpocząć realizację dwóch projektów. Przekazano na ten cel 16 tys. zł. Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „Klucz” zrealizuje indywidualne plany działania i usługi aktywnej integracji; prowadzi staże, szkolenia, poradnictwo zawodowe i psychologiczne, wspiera trenerów pracy, uczy kompetencji i umiejętności społecznych, a także wyposaża stanowiska pracy.

Stowarzyszenie Rodziców Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych „Promyk” prowadzi natomiast aktywizację społeczną i zawodową 32 uczestników WTZ w Gostwicy. To osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Projekt przewiduje analizę potrzeb i potencjału przez doradcę zawodowego i psychologa, wyznaczenie indywidualnej ścieżki rozwoju, poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne oraz trening kompetencji i umiejętności społecznych.

Do udziału w programie PFRON zgłoszony został już kolejny program. Fundacja Rozwoju Regionalnego VIRIBUS UNITIS opracowała projekt aktywizacji zawodowej osób niesłyszących. Projekt, prowadzony w partnerstwie z małopolskim oddziałem Polskiego Związku Głuchych, przewiduje różne formy wsparcia.

Województwo świętokrzyskie dzięki udziałowi w programie zrealizowało trzy projekty o wartości 470 tys. zł. W ramach programu PFRON Caritas Diecezji Kieleckiej buduje system wsparcia środowiskowego osób niesamodzielnych, zaś Fundacja Dom Seniora im. Sue Rider w Pierzchnicy prowadzi projekt  „Aktywny i bezpieczny senior”. Innowacyjnym projektem dającym osobom niepełnosprawnym szansę na samodzielność może się pochwalić Fundacja San Giovanni, która tworzy mieszkania treningowe.

W roku 2020 Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną koło w Staszowie otrzymało dofinansowanie na zorganizowanie dla swoich podopiecznych świetlicy terapeutycznej w Kurozwękach.

Organizacje pozarządowe z terenu województwa podkarpackiego zrealizowały natomiast dzięki wsparciu PFRON 15 projektów. W trakcie realizacji jest 16 kolejnych projektów o łącznej wartości 48 mln zł. Na mocy umów rozszerzono osiem podkarpackich Zakładów Aktywności Zawodowej o ok. 190 nowych miejsc pracy, głównie dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Pozostałe umowy służą rozwojowi mieszkalnictwa chronionego oraz aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych, pozwalają też na zapewnienie usług opiekuńczych.

Program „Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnościami” polega na współpracy z zarządami województw w celu współfinansowania projektów organizacji pozarządowych wyłonionych do dofinansowania w drodze konkursów organizowanych przez zarządy województw w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych.

Adresatami programu są organizacje pozarządowe, których projekty spełniające kryterium dostępu do finansowania wkładu własnego ze środków PFRON. Środki Funduszu w tym zakresie pozwalają na uzupełnienie wymaganego wkładu własnego w projektach.

Program pozwala na wyrównywanie szans współuczestnictwa w społeczeństwie obywatelskim, deinstytucjonalizację usług wspierających aktywizację zawodową i społeczną oraz współpracę w zakresie stałego polepszania warunków życia oraz zapewnienia odpowiednich usług wspierających dla osób niepełnosprawnych.

Na dofinansowanie w ramach programu partnerstwa mogą liczyć inicjatywy zapewniające dostępność usług świadczonych dla ogółu ludności w społeczności lokalnej, tworzące zindywidualizowane i efektywne formy wsparcia, w tym pomocy osobistej, wszechstronnej rehabilitacji, zatrudnienia wspomaganego, edukacji czy usług społecznych. Z programu skorzystać mogą twórcy projektów umożliwiających multidyscyplinarną ocenę indywidualnych potrzeb i potencjału osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, ich integrację w społeczeństwie, poprawę mobilności i warunków mieszkalnictwa wspomaganego.

 

 

PFRON

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.