Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Czterech na pięciu Polaków nie obawia się dziś utraty pracy bardziej niż w poprzednich miesiącach.

Wyniki sondażu przeprowadzonego na zlecenie MRPiPS pokazują, że wraz z odradzającym się po okresie zamrożenia gospodarki rynkiem pracy, 80,5% pracowników ocenia swoją sytuację zawodową jako względnie stabilną – mówi minister Marlena Maląg.

 

W badaniu przeprowadzonym pod koniec września 44,4 % ankietowanych odpowiedziało, że zdecydowanie nie obawia się utraty pracy bardziej niż w poprzednich miesiącach, a odpowiedzi "raczej nie" udzieliło 36,1 % badanych. Zaledwie 14,9% Polaków obawia się dziś utraty pracy bardziej niż wcześniej.

- „Jest to kolejny dowód na to, że zmiany na rynku pracy nie są tak gwałtowne, jak prognozowano jeszcze w marcu. Stopa bezrobocia rejestrowanego ustabilizowała się na poziomie 6,1% w czerwcu, lipcu i sierpniu,  po wzroście z poziomu 5,4% w marcu 2020 r. W sierpniu odnotowaliśmy nawet po raz pierwszy od ogłoszenia pandemii spadek liczby osób bezrobotnych w porównaniu do poprzedniego miesiąca, wprawdzie niewielki, bo o 1, 5 tys., ale każda taka informacja utwierdza nas w przekonaniu, że wychodzimy na prostą”  – mówi minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.

Tarcze przynoszą wymierne efekty

Tak stabilne wyniki z rynku pracy są m.in. efektem działania licznych instrumentów zaproponowanych firmom w ramach trzech tarcz antykryzysowych, z których przekazano już prawie 140 mld zł. – „Dzięki tym środkom uratowaliśmy ponad 6 mln miejsc pracy oraz wsparliśmy płynność finansową przedsiębiorstw chociażby poprzez zmniejszenie obciążeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Nasze działania pokazują jednocześnie po raz kolejny, że zaufanie do instytucji państwa nie jest pustym sloganem. My to zaufanie do państwa wzmacniamy każdego dnia pandemii"” – mówi minister Marlena Maląg.

W końcu sierpnia 2020 r. odnotowano 1 mln 28 tys. osób bezrobotnych, co oznacza, że liczba osób bezrobotnych w okresie pandemii wzrosła o 108,1 tys. osób (w porównaniu do stanu sprzed wybuchu pandemii - lutego br.)

Większy optymizm wśród młodych i wykształconych

Względnie większy spokój, co do stabilności zatrudnienia odczuwają mężczyźni (83,4%) niż kobiety (77,4%). Nadal jednak w obydwu grupach procent osób określających swoją sytuację zawodową jako stabilną jest bardzo wysoki.

90,1% pracujących ankietowanych w grupie 18-24 lata nie obawia się dziś bardziej utraty pracy i  jest to najwyższy wskaźnik wśród wszystkich grup wiekowych. Mniej spokojni są pracownicy w wieku 50-59 lat, 70,2% osób z tej grupy nie obawia się utraty pracy.

Ocena sytuacji zawodowej związana jest także z wykształceniem osób pracujących. 76,3% badanych z wykształceniem podstawowym, niepełnym podstawowym i gimnazjalnym nie obawia się dziś utraty pracy bardziej niż w poprzednich miesiącach. Z kolei w grupie osób z wykształceniem zawodowym lub niepełnym średnim ten odsetek sięga 74,2 %, zaś ze średnim, pomaturalnym i niepełnym wyższym - 84,4 %, a wyższym już 81,9 %.

 

MRPIPS

 

 

 

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.