Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Łagodzenie skutków pandemii COVID-19 - projekty w konkursie „Pokonamy bariery”

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zachęca organizacje pozarządowe do składania, w ramach ogłoszonego w dniu 9 października 2020 roku konkursu nr 1/2020 pn. „Pokonamy bariery”, wniosków w których zaplanowane zostanie wsparcie polegające na przeciwdziałaniu negatywnym skutkom wywołanym przez pandemię koronawirusa.

 

Panująca obecnie w kraju sytuacja epidemiologiczna i związane z nią ograniczenia powodują pogorszenie stanu psychicznego wielu osób niepełnosprawnych, w szczególności osób z zaburzeniami psychicznymi, z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi w tym autyzmem, czy niepełnosprawnością intelektualną, a często także osób z ich najbliższego otoczenia.

Na potrzebę uruchomienia interwencyjnego wsparcia psychologicznego, świadczonego w sposób zapewniający odpowiedni poziom bezpieczeństwa, a więc np. w formach zdalnych wskazują, między innymi, wyniki przeprowadzonego przez PFRON badania ankietowego skierowanego do osób niepełnosprawnych, warsztatów terapii zajęciowej, organizacji pozarządowych oraz jednostek samorządu terytorialnego. Zwrócono również uwagę, iż negatywne konsekwencje stanu epidemii będą utrzymywać się wśród wielu osób niepełnosprawnych również po zniesieniu formalnych ograniczeń związanych z tym stanem, co będzie wymagało kontynuacji wsparcia psychologicznego przez kilka kolejnych miesięcy.

Wychodząc naprzeciw zgłaszanym postulatom Fundusz zaplanował w nowym konkursie odrębną alokację środków finansowych na dofinansowanie realizacji projektów dotyczących przeciwdziałaniu skutkom wywołanym przez pandemię COVID-19 – projekty, które uzyskają pozytywną ocenę merytoryczną umieszczone zostaną na odrębnej liście rankingowej.

Umieszczenie projektu na ww. liście rankingowej nastąpi jeżeli spełnione zostaną łącznie następujące warunki:

 1. projekt zgłoszony zostanie w ramach kierunku pomocy 2, typ projektu „prowadzenie rehabilitacji w placówce (rehabilitacja ciągła)” i dotyczyć będzie wyłącznie zadania „prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób niepełnosprawnych”;
 2. w projekcie zaplanowane zostaną wyłącznie działania polegające na:
  1. udzielaniu długofalowej pomocy dla osób niepełnosprawnych u których wystąpiły zaburzenia w funkcjonowaniu związane z panującą w kraju pandemią koronawirusa;
   lub
  2. udzielaniu informacji dla osób niepełnosprawnych dotyczących aktualnej sytuacji związanej z pandemią koronawirusa, możliwych zagrożeniach oraz dostępnej pomocy.

W przypadku projektów, w których zaplanowane zostanie wsparcie polegające na przeciwdziałaniu skutkom wywołanym przez pandemię nie mają zastosowania postanowienia dotyczące obowiązku wniesienia wkładu własnego do realizacji projektu. Tym samym, dofinansowanie ze środków PFRON może obejmować 100% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Organizacje pozarządowe mogą składać wnioski w konkursie pn. „Pokonamy bariery” do dnia 6 listopada 2020 roku.

Obecna sytuacja wpływa bez wątpienia na to, że wiele osób niepełnosprawnych potrzebuje terapii psychologicznej, nawet bardziej niż przed kryzysem epidemiologicznym. Istotna jest również dostępność rzetelnej i kompleksowej informacji o możliwych zagrożeniach oraz przysługującej pomocy. Realizacja wsparcia ukierunkowanego na łagodzenie skutków wywołanych pandemią jest zatem w oczywisty sposób pożądana i oczekiwana przez środowisko osób niepełnosprawnych.

Ważne linki

 

PFRON

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.