aplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

PROMOCJA OBPON Najnowsza książka wydawnictwa OBPON GRATIS - zamów lub przedłuż dostęp do serwisów

Artykuł nie posiada streszczenia

 

Firma OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

zaprasza wszystkich swoich obecnych Klientów oraz nowe firmy do wzięcia udziału w unikalnej promocji, dzięki której otrzymacie
GRATIS prezent o wartości 149 zł:Informujemy, że prace przy najnowszej książce WYDAWNICTWA OBPON, pt.: 'ZATRUDNIANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POLSCE NA OTWARTYM I CHRONIONYM RYNKU PRACY.
Dofinansowania do wynagrodzeń, uprawnienia pracowników, obowiązki i korzyści dla pracodawców, pomoc publiczna - prawo i praktyka' autorstwa  Pani Edyty Sieradzkiej oraz Pani Małgorzaty Tylewicz-Piwnik - ZOSTAŁY UKOŃCZONE! 
 

TYLKO TERAZ MOŻESZ OTRZYMAĆ JĄ GRATIS WYKUPUJĄC LUB PRZEDŁUŻAJĄC DOSTĘP DO NASZYCH SERWISÓW!

 

Oferta dotyczy wykupienia lub przedłużenia dostępu do serwisu www.zpchr.info oraz www.vademecumwiedzy.pl w wariancie łączonymna okres 10-ciu miesięcy
w cenie 1690 zł + 23% VAT

WARTO BYĆ KLIENTEM OBPON!

JEDYNA TAKA PROMOCJA, NIE ZWLEKAJ - BĄDŹ PIERWSZY!

 

FORMULARZ ZAMÓWIENIA >>>

 
Promocja dotyczy TYLKO pierwszych 20 firm, które złożą zamówienie.
 
Wysyłka książek nastąpi we wrześniu 2013 r. 

ZATRUDNIANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POLSCE NA OTWARTYM I CHRONIONYM RYNKU PRACY
Dofinansowania do wynagrodzeń, uprawnienia pracowników, obowiązki i korzyści dla pracodawców, pomoc publiczna - prawo i praktyka
 Edyta Sieradzka, Małgorzata Tylewicz-Piwnik - stan prawny 2013 r.

 

SPIS TREŚCI:

Rozdział I
Status osoby niepełnosprawnej

 1. Pojęcie osoby niepełnosprawnej - systemy orzekania o niepełnosprawności
 2. Stany zatrudnienie - sposoby ustalania
 3. Dodatkowe uprawnienia pracowników niepełnosprawnych
 4. Skrócony czas pracy
 5. Dodatkowa przerwa w pracy
 6. Dodatkowy urlop
 7. Płatne zwolnienie od pracy
 8. Obowiązek wydzielenia lub zorganizowania przez pracodawcę odpowiedniego stanowiska pracy w sytuacji wypadku przy pracy lub choroby zawodowej
 9. Termin, od którego przysługują dodatkowe przywileje pracownicze
 10. Pomoc indywidualna dla pracowników zatrudnionych w zakładach pracy chronionej
 11. Pytania i odpowiedzi z VW

Rozdział II
Pracodawca z tzw. otwartego rynku pracy

 1. Pojęcie pracodawcy z otwartego rynku
 2. Wskaźniki
 3. Obowiązki związane z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych
 4. Pytania i odpowiedzi z VW

Rozdział III
Pracodawca posiadający status zakładu pracy chronionej

 1. Pojęcie zakładu pracy chronionej
 2. Uzyskanie statusu zakładu pracy chronionej - przesłanki, procedura
  1. Ustalenie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych na potrzeby ubiegania się o status zakładu pracy chronionej
  2. Przystosowanie bazy zakładu do potrzeb osób niepełnosprawnych
  3. Zapewnienie doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa oraz usług rehabilitacyjnych
  4. Wniosek o przyznanie statusu zakładu pracy chronionej
  5. Szczególne uprawnienia wojewody
 3. Szczególne uprawnienia związane z posiadaniem statusu zpch
  1. Zwolnienia z niektórych podatków i opłat na podstawie art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy o rehabilitacji
   a.  zwolnienie z podatku od nieruchomości
   b.  zwolnienie z podatku leśnego
   c.  zwolnienie z podatku rolnego
   d.  zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych
   e.  zwolnienie z opłat
  2. Zwolnienie z odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
 4. Dodatkowe obowiązki zakładów pracy chronionej
  1. Obowiązek utworzenia zakładowego funduszu rehabilitacji
  2. Obowiązek prowadzenia ewidencji środków ZFRON
  3. Obowiązek prowadzenia rozliczeniowego rachunku środków funduszu rehabilitacji
  4. Obowiązek wydatkowania środków ZFRON wyłącznie z rachunku bankowego środków tego fundusz z wyjątkiem dotyczącym wypłat pomocy indywidualnej
  5. Obowiązek przekazywania środków funduszu rehabilitacji na wyodrębniony rachunek tego funduszu w terminie 7 dni od dnia, w którym środki te uzyskano.
  6. Obowiązek przeznaczania co najmniej 15% środków funduszu rehabilitacji na indywidualne programy rehabilitacji oraz co najmniej 10% środków funduszu rehabilitacji na pomoc indywidualną dla niepełnosprawnych pracowników i byłych niepracujących niepełnosprawnych pracowników tego zakładu.
  7. Obowiązki sprawozdawcze
  8. Konsekwencje niewywiązania się z ustawowych obowiązków
 5. Pytania i odpowiedzi z VW

Rozdział IV
Pracodawcy, którzy utracili status zpch.

 1. Obowiązki i uprawnienia po utracie statusu zpch.

Rozdział V
Obowiązkowe wpłaty na PFRON z tytułu niezapewniania wymaganego poziomu zatrudnienia osób niepełnosprawnych

 1. System kwotowy w Polsce
 2. Obliczanie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych zwalniającego z wpłat na PFRON
 3. Wysokość wpłat
 4. Obniżenie wysokości wpłat
  1. Pracodawca uprawniony do udzielania ulg we wpłatach na PFRON
  2. Przedmiot kooperacji uprawniający do udzielania ulg
  3. Terminowe uregulowanie należności
  4. Termin przekazania i wzór informacji o kwocie obniżenia
  5. Sposób obliczenia wysokości ulgi
  6. Ograniczenia możliwości skorzystania z ulgi
 5. Terminarz obowiązków związanych z wpłatami na PFRON
 6. Koszty uzyskania przychodów a wpłata na PFRON
 7. Rozłożenie na raty, odroczenie bądź umorzenie zaległości z tytułu wpłat na PFRON
 8. Przedawnienie
 9. Pytania i odpowiedzi z VW

Rozdział VI
Formy wsparcia zatrudnienia osób niepełnosprawnych

 1. Pomoc dla pracodawców z otwartego i chronionego rynku pracy
 2. Dofinansowanie do wynagrodzeń
  1. Podmioty, którym przysługuje dofinansowanie
  2. Wysokość miesięcznego dofinansowania
  3. Efekt zachęty - Wzrost zatrudnienia pracowników ogółem i pracowników niepełnosprawnych
  4. Dokumenty do uzyskania dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych
  5. Informacja o pomocy publicznej
 3. Refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej
  • Beneficjenci pomocy
  • Koszty kwalifikowane
  • Postępowanie w sprawie zwrotu kosztu wyposażenia
  • Wniosek
  • Umowa
  • Realizacja umowy
  • Limity pomocy
 4. Refundacja dodatkowych kosztów adaptacji stanowisk i pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych
  1. Beneficjenci pomocy
  2. Koszty kwalifikowane
  3. Postępowanie w sprawie zwrotu dodatkowych kosztów
  4. Wniosek
  5. Umowa
  6. Realizacja umowy
  7. Limity pomocy
 5. Refundacja kosztów zatrudnienia asystenta osoby niepełnosprawnej
  • Beneficjenci pomocy
  • Koszty kwalifikowane
  • Procedura ubiegania się o pomoc oraz realizacja umowy
  • Limity pomocy
 6. Refundacja kosztów szkoleń zatrudnionych osób niepełnosprawnych
  • Beneficjenci pomocy
  • Koszty kwalifikowane
  • Procedura ubiegania się o pomoc oraz realizacja umowy
  • Limity pomocy
 7. Pomoc dla pracodawców posiadających status zakładu pracy chronionej
  1. Dofinansowanie do oprocentowania kredytu
   a.  Beneficjenci pomoc
   b.  Przesłanki udzielenia wsparcia
   c.  Postępowanie w sprawie dofinansowania
   d.  Wniosek
   e.  Umowa
   f.  realizacja umowy
  2. Zwrot kosztów budowy i rozbudowy obiektów i pomieszczeń zakładu, a także kosztów transportowych i administracyjnych
   a.  Beneficjenci pomocy
   b.  Koszty kwalifikowane
   c.  Postępowanie w sprawie refundacji
   d.  Wniosek
   e.  Umowa
   f.  Realizacja umowy
   g.  Limity pomocy
 8. Pytania i odpowiedzi z serwisu www.vademecumwiedzy.pl 

Rozdział VII
Kontrole z tytułu zatrudniania osób niepełnosprawnych i uzyskiwania pomocy publicznej

 1. PFRON
 2. US
 3. PIP

Rozdział VIII
Wzory dokumentów

Rozdział IX
Stanowiska BON i PFRON

Rozdział X
Akty prawne

×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Przemyślu (adres: ul. Aleksandra Fredry 1/1, 37-700 Przemyśl) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.