aplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

KOMUNIKAT OBPON.ORG: Apel Organizacji OBPON.ORG do wszystkich pracodawców osób niepełnosprawnych o przyłączenie się do wysyłania pism i analiz dotyczących możliwych zwolnień osób niepełnosprawnych po wejściu w życie zmian zawartych w projekcie z 18.09.2013 r., tzw. ustawy okołobudżetowej

Zarząd Organizacji OBPON.ORG przedstawia Państwu analizę wyliczeń i zwolnień w oparciu o jedną z firm zatrudniających osoby niepełnosprawne. Jest to symulacja przewidzianych do zwolnienia pracowników po wejściu w życie zmian w dofinansowaniach, które zawiera projekt z 18.09.2013 r. tzw. ustawy okołobudżetowej. Analiza ta opieraja się na porównaniu faktycznych kosztów  płacy pracowników niepełnosprawnych (koszty płacy minus dofinansowanie do wynagrodzeń) z kosztami jakie poniósłby pracodawca zatrudniając w miejsce pracownika niepełnosprawnego, pracownika pełnosprawnego na umowę zlecenie obciążoną wyłącznie składką zdrowotną. 

 

Pracodawcy alarmują, iż właśnie taka sytuacja wystąpi w większości zakładów usługowych świadczących usługi porządkowe i ochrony mienia. W przypadku producentów decydować będzie dodatkowo wydajność pracownika niepełnosprawnego. Otrzymaliśmy informacje od zakładów produkcyjnych, że pracownicy niepełnosprawni zostaną poddani selekcji pod kątem wydajności i pozostaną zatrudnieni wyłącznie ci, którzy zapewnią 6% wskaźnik zatrudnienia, pozostali będą zwolnieni.

Jako Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych uważamy, iż tylko wspólne poruszenie tj. wszystkich pracodawców - może jeszcze uświadomić osobom rządzącym w naszym kraju, jak ważna jest PRACA dla osób niepełnosprawnych.

W związku z powyższym APELUJEMY do wszystkich pozostałych pracodawców osób niepełnosprawnych, których po 1 stycznia 2014 r. mogą dotknąć w/w zmiany o przeprowadzenie podobnych analiz i o przesłanie swoich pism wraz ze swoją analizą do Prezydenta, Premiera, Pana Ministra Jarosława Dudy, MPiPS, Posłów RP, Senatorów oraz do wiadomości naszej Organizacji na adres: biuro@obpon.org  lub listownie na adres korespondencyjny: 


Organizacja OBPON.ORG
ul. Kosynierów 1
37-700 Przemyśl

W załączeniu przedstawiamy symulację wyliczeń i zwolnień w oparciu o jedną firmę zatrudniającą obecnie 100 osób niepełnosprawnych. Na podstawie tych danych zachęcamy Państwa do przygotowania swoich wyliczeń i o wysłanie ich do w/w osób. 

Jednocześnie przedstawiamy już dzisiaj wyliczenia z kilku firm, z których wynika, iż po 1 stycznia 2014 r.: 

Firma nr 1, która zatrudnia obecnie 1288 osób niepełnosprawnych planuje zwolnić 982 osoby niepełnosprawne w tym 178 z lekkim stopniem i 804 ze stopniem umiarkowanym. 

Firma nr 2, która zatrudnia obecnie 204 osoby niepełnosprawne planuje zwolnić 138 osób, w tym 36- z lekkim stopniem i 102 ze stopniem umiarkowanym.

Firma nr 3, która zatrudnia obecnie 1677 osób niepełnosprawnych planuje zwolnić 691 osób, w tym 81 - z lekkim stopniem, 602 ze stopniem umiarkowanym i 8 ze znacznym. 

Firma nr 4, która zatrudnia obecnie 784 osoby niepełnosprawne planuje zwolnić 641 osób, w tym 134 - z lekkim stopniem, 507 ze stopniem umiarkowanym. 

Firma nr 5, która zatrudnia obecnie 574 osoby niepełnosprawne planuje zwolnić 427 osób, w tym 64 - z lekkim stopniem, 363 ze stopniem umiarkowanym. 

Firma nr 6, która zatrudnia obecnie 1379 osób niepełnosprawnych planuje zwolnić 855 osób, w tym 82 - z lekkim stopniem, 773 ze stopniem umiarkowanym. 

Uważamy iż są to dane, które powinny uświadomić wszystkim jakie istnieje ryzyko wprowadzenia zmian ujętych projekcie ustawy tzw. okołobudżetowej w art. 3 tej ustawy.


Z poważaniem
ZARZĄD OBPON.ORG
Krzysztof Kuncelman- Prezes Zarządu
Edyta Sieradzka - Wiceprezes Zarządu

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Przemyślu (adres: ul. Aleksandra Fredry 1/1, 37-700 Przemyśl) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.