Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Jak sprzedać własne wierzytelności i nie narazić się fiskusowi

Sądy w ostatnim czasie złagodziły podejście do rozpoznawania kosztów podatkowych na zbyciu wierzytelności własnych. Nadal jednak należy przestrzegać kilku istotnych zasad.

 

Spółka, która sprzedała towary czy udzieliła pożyczki i ma problem z wyegzekwowaniem należnych jej kwot lub po prostu chce przyspieszyć ten proces (np. z uwagi na problemy finansowe), decyduje się niejednokrotnie na sprzedaż własnej wierzytelności. W ten sposób zyskuje od razu co najmniej część należnej kwoty. Nie całą, ponieważ co do zasady wynagrodzenie za zbytą wierzytelność jest niższe niż jej wartość nominalna, a cała operacja generuje wówczas stratę.

W związku ze sprzedażą wierzytelności własnych nasuwa się wiele pytań.

1. 
Czy stratę wygenerowaną na zbyciu wierzytelności własnej można rozpoznać jako koszt podatkowy, a jeśli tak, to kiedy i pod jakimi warunkami?

2. 
Czy VAT należny oraz odsetki naliczone od zbywanej wierzytelności powiększą koszty podatkowe?

3. 
Dlaczego tak istotne jest rozróżnienie między tzw. wierzytelnością handlową a wierzytelnością pożyczkową?

Niestety, odpowiedzi na powyższe pytania nie można udzielić, analizując wyłącznie odpowiednie przepisy ustawy 
o CIT. Wydaje się, że praktyka organów podatkowych i sądów administracyjnych powoli zmierza ku klarownym odpowiedziom, choć na pełen konsensus trzeba będzie jeszcze poczekać.

Z obrotu towarowego lub usługowego

Generalnie wierzytelność jest uprawnieniem wierzyciela do żądania od dłużnika spełnienia określonego świadczenia, które samo w sobie może być przedmiotem obrotu. 
W praktyce najczęściej mamy do czynienia z tzw. wierzytelnością handlową, tzn. taką, która powstała, gdy spółka sprzedała kontrahentowi towary, produkty lub usługi nie za gotówkę, lecz z odroczonym terminem płatności. Cechą charakterystyczną takiej wierzytelności jest to, że już 
w momencie jej powstania jej wartość netto została zaliczona do przychodów podatkowych.

Agnieszka Sułkowska

Więcej w Rzeczpospolitej: http://archiwum.rp.pl/artykul/1276457-Jak-sprzedac-wlasne-wierzytelnosci-i-nie-narazic-sie-fiskusowi.html#.VVmRT_ntmko

Źródło: Rzeczpsopolita, 18.05.2015 r. 

 

×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Przemyślu (adres: ul. Aleksandra Fredry 1/1, 37-700 Przemyśl) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.