Newsletter OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Jakie obowiązki ma podatnik, który zawiesił działalność gospodarczą

Przedsiębiorca, który zrobił sobie przerwę w prowadzeniu firmy, jest zwolniony z części powinności wobec fiskusa. Ma jednak nadal pewne ograniczenia. Jeśli wybrał podatek liniowy, to nie ma prawa rozliczyć PIT razem z małżonkiem.

 

Wspólne rozliczenie wykluczone przy podatku liniowym

W grudniu ub.r. zawiesiłem działalność gospodarczą na półtora roku. Wcześniej płaciłem podatek liniowy. Czy za 2015 rok będę mógł się rozliczyć wspólnie z żoną?

Nie.

Zawieszenie działalności gospodarczej 
opodatkowanej podatkiem liniowym nawet na cały rok podatkowy nie uprawnia podatnika do wspólnego rozliczenia z małżonkiem.

Regułą jest, że małżonkowie podlegają odrębnemu opodatkowaniu od osiąganych przez nich dochodów 
(zob. art. 6 ust. 1 ustawy o PIT). Jednak, stosownie do art. 6 ust. 2 ustawy o PIT, małżonkowie podlegający obowiązkowi podatkowemu, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o PIT 
(tj. nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu), 
między którymi istnieje przez cały rok podatkowy wspólność majątkowa, pozostający w związku małżeńskim przez 
cały rok podatkowy mogą być na wspólny wniosek wyrażony w zeznaniu podatkowym opodatkowani łącznie od sumy swoich dochodów. W tym przypadku podatek określa się 
na imię obojga małżonków w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy łącznych dochodów małżonków.

Sposób opodatkowania wspólnie z małżonkiem, na mocy art. 6 ust. 8 ustawy o PIT, nie ma zastosowania, gdy chociażby do jednego z małżonków mają zastosowanie przepisy art. 30c ustawy o PIT (tzn. przepisy o podatku liniowym), ustawy 
o zryczałtowanym podatku dochodowym lub ustawy 
z 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym.

Zawieszenie prowadzonej działalności gospodarczej 
nie jest równoznaczne z jej likwidacją. Zawieszenie oznacza, że przychody z tej działalności gospodarczej nie są osiągane. Nie zmienia to jednak faktu, że do przedsiębiorcy nadal 
ma zastosowanie art. 30c ustawy o PIT, co oznacza brak możliwości wspólnego opodatkowania z małżonką (wyrok WSA w Łodzi z 22 października 2014 r., I SA/Łd 695/14; interpretacja Izby Skarbowej w Warszawie z 24 grudnia 2013 r., IPPB1/415-1081/13-6/JB).

Sam wybór opodatkowania dochodów osiąganych 
z działalności gospodarczej na zasadach określonych 
w art. 30c ustawy o PIT oraz niezłożenie w terminie 
do 20 stycznia roku podatkowego oświadczeń dotyczących likwidacji działalności gospodarczej lub zmiany formy opodatkowania (powrót do zasad ogólnych) wyklucza możliwość łącznego opodatkowania dochodów uzyskanych przez współmałżonków.

Jeżeli zatem podatnik posiada zarejestrowaną działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym, to mimo zawieszenia tej działalności jest pozbawiony możliwości wspólnego rozliczenia podatkowego za ten rok, w którym 
był opodatkowany w tej formie.

Marcin Szymankiewicz

Więcej w Rzeczpospolitej: http://archiwum.rp.pl/artykul/1276468-Jakie-obowiazki-ma-podatnik-ktory-zawiesil-dzialalnosc-gospodarcza.html#.VVmRVPntmko

Źródło: Rzeczpsopolita, 18.05.2015 r.

 

×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Przemyślu (adres: ul. Aleksandra Fredry 1/1, 37-700 Przemyśl) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.