Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Ostatni moment, aby zyskać na spółce komandytowo-akcyjnej

1 stycznia 2014 r. s.k.a. stały się podatnikami CIT. Jednak część z nich może korzystać 
z preferencyjnego opodatkowania do końca października 2015 r. Zakup takiej firmy pozwoli oszczędzić 
na należnościach dla fiskusa.

 

Zgodnie z przepisami ustawy z 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym (DzU z 2013 r., poz. 1387) spółki komandytowo-akcyjne (dalej: s.k.a.), które:

- 
powstały (tj. zostały zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców KRS) przed dniem wejścia w życie tej nowelizacji, czyli przed 
12 grudnia 2013 r., lub

- 
zmieniły rok obrotowy przed 12 grudnia 2013 r.,

– nie były zobowiązane do zamknięcia ksiąg rachunkowych i sporządzenia sprawozdania finansowego. Mogły więc kontynuować swój dotychczasowy rok obrotowy. W efekcie w niektórych przypadkach staną się podatnikami CIT dopiero 1 listopada 2015 r.

Dlaczego to się opłaca

W stanie prawnym obowiązującym przed 1 stycznia 2014 r. spółka komandytowo-akcyjna nie była podatnikiem podatku dochodowego, a opodatkowaniu podlegały przychody wspólników takiej spółki stosownie do ustalonego udziału w zysku spółki. Co więcej, w przypadku akcjonariuszy przychód (dochód) powstawał dopiero 
w momencie wypłaty dywidendy realizowanej na podstawie uchwały walnego zgromadzenia (por. uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego w składzie siedmiu sędziów 
z 16 stycznia 2012 r., II FPS 1/11 oraz z 20 maja 2013 r., 
II FPS 6/12). Akcjonariusze będący osobami fizycznymi rozliczali ten przychód jako przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Do momentu wprowadzenia przepisów nowelizacyjnych dochody spółek komandytowo-akcyjnych korzystały 
z preferencyjnego opodatkowania. Wspólnicy spółek 
z „przedłużonym" rokiem obrotowym – w skrajnych przypadkach nawet do końca października 2015 r. – mogą 
w dalszym ciągu stosować tę możliwość optymalizacji rozliczeń z fiskusem. Skorzystają, jeśli przed zakończeniem roku obrotowego przeprowadzą transakcję o znacznej wartości. Zapłacą bowiem dużo niższy podatek lub nawet nie zapłacą go wcale.

Agata Paul

Autorka jest radcą prawnym 
i doradcą podatkowym 
w DORADCA sp. z o.o. w Lublinie

Więcej w Rzeczpospolitej: http://archiwum.rp.pl/artykul/1276459-Ostatni-moment-aby-zyskac-na-spolce-komandytowo-akcyjnej.html#.VVmRXvntmko

Źródło: Rzeczpsopolita, 18.05.2015 r.

 

×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Przemyślu (adres: ul. Aleksandra Fredry 1/1, 37-700 Przemyśl) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.