Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Kredyt obrotowy w księgach. Na co należy uważać przy ewidencjonowaniu?

 Firma, która korzysta z linii kredytowej w rachunku bieżącym, każdy wpływ na konto rozlicza jako częściową spłatę zadłużenia wobec banku.

Kredyt obrotowy jest najczęściej przyznawany na finansowanie bieżącej działalności przedsiębiorstwa. Z reguły jest to kredyt krótkoterminowy. Może być udzielony w formie kredytu w rachunku kredytowym lub w formie kredytu 
w rachunku bieżącym (linia kredytowa, kredyt odnawialny). Oba rodzaje kredytu wymagają pisemnej umowy zawierającej takie postanowienia, jak: kwota udzielonego kredytu lub maksymalnego zadłużenia w linii kredytowej, oprocentowanie w skali rocznej, termin końcowej spłaty, ewentualny harmonogram spłat kapitału i odsetek. W przypadku kredytu w rachunku bieżącym nie występuje harmonogram spłat. Każdy wpływ na rachunek bankowy jest uznawany za spłatę kredytu bieżącego. Sama kwota zadłużenia wynika z kolei z zapotrzebowania kredytobiorcy w danym momencie na finansowanie podstawowej działalności.

W pasywach

Kredyt obrotowy prezentuje się w pasywach w pozycji zobowiązań krótkoterminowych lub długoterminowych w zależności od okresu, na jaki został udzielony. Po niezbędnych ustaleniach kredyt obrotowy powinien być prezentowany w sprawozdaniu finansowym jako:

- 
zobowiązanie długoterminowe wobec jednostek powiązanych: wiersz B.II.1 lub

- 
zobowiązanie długoterminowe wobec pozostałych jednostek: wiersz B.II.2 
lit. a) „Kredyty i pożyczki", lub

- 
zobowiązanie krótkoterminowe wobec jednostek powiązanych: wiersz B.III.1 lit. b) „Inne", lub

- 
zobowiązanie krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek: wiersz B.III.2 lit. a) „Kredyty i pożyczki".

Ze specyfiki kredytu obrotowego na finansowanie podstawowej działalności wynika to, że jest on udzielany zazwyczaj krótkoterminowo. Zgodnie z art. 3 
ust. 1 pkt 22 ustawy o rachunkowości (dalej: uor) przez zobowiązanie krótkoterminowe rozumie się „ogół zobowiązań z tytułu dostaw i usług, a także całość lub tę część pozostałych zobowiązań, które stają się wymagalne w ciągu 
12 miesięcy od dnia bilansowego". Kredyt długoterminowy charakteryzuje się dłuższym niż jeden rok terminem spłaty. Kredyt obrotowy ujmuje się w pasywach w wysokości niespłaconego zadłużenia kredytowego powiększonego 
o odsetki naliczone na dzień bilansowy. Zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 8 uor zobowiązania wycenia się bowiem w kwocie wymaganej zapłaty. Oznacza to, że na dzień bilansowy należy dokładnie wyliczyć kwotę wymaganych odsetek, nawet jeżeli bank nie potrącił lub nie naliczył należnych za dany okres odsetek. W tym celu pomocne może się okazać utworzenie konta analitycznego do konta kredytowego (konto zespołu „1"), na którym ujmuje się naliczone, jeszcze niezapłacone, odsetki kredytowe.

Wartość zadłużenia wynikającego z kredytu w rachunku bieżącym ujawnia się w takiej samej pozycji bilansu, jak kredyt w rachunku kredytowym: B.III.2 lit. a) „Kredyty i pożyczki". Różnica polega na tym, że w przypadku linii kredytowej w rachunku bieżącym wartością zadłużenia nie jest wynikający 
z umowy limit, lecz rzeczywista wartość wykorzystanego na dzień sprawozdawczy długu, powiększona o odsetki naliczone na dzień bilansowy. Każdy wpływ na rachunek bankowy jest traktowany jako spłata kredytu w rachunku bieżącym.

 

Klaudia Korpyś

Więcej w Rzeczpospolitej:   http://archiwum.rp.pl/artykul/1276724-Kredyt-obrotowy-w-ksiegach-Na-co-nalezy-uwazac-przy-ewidencjonowaniu.html#.VVwwRvntmko

Źródło: Rzeczpospolita, 20.05.2015 r.

 

×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Przemyślu (adres: ul. Aleksandra Fredry 1/1, 37-700 Przemyśl) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.