Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Zwrot kwoty podatku od towarów i usług jest przychodem

Uregulowanie VAT od aportu odbywa się kosztem spółki, która go wnosi. Fiskus nie godzi się już na rozliczenia firm neutralizujące to obciążenie. Każe płacić CIT od równowartości daniny oddanej przez otrzymującego składnik majątku.

Podatnicy przeprowadzający rozmaite działania restrukturyzacyjne wnoszą swoje aktywa do spółek osobowych bądź kapitałowych tytułem wkładu w zamian za odpowiednio: ogół praw i obowiązków oraz udziały/akcje 
w kapitale zakładowym. Powodów, dla których podejmowane są tego typu decyzje biznesowe, jest wiele – od optymalizacji podatkowej przez planowanie sukcesji majątku do dywersyfikacji składników majątku (np. prowadzenie kilku inwestycji deweloperskich 
w kilku celowych podmiotach).

Aport składnika majątku do spółki celowej (np. aport gruntu do spółki komandytowej) najczęściej powoduje obowiązek podatkowy w VAT. Transakcja ta, mimo że podlega pod zakres ustawy o VAT jako odpłatne nabycie, nie oznacza obowiązku zapłaty na rzecz wnoszącego aport ekwiwalentnej sumy pieniężnej.

Podatnicy, którzy wnoszą aport w zamian za ogół praw i obowiązków/udziały/akcje w spółce celowej, są obowiązani zapłacić VAT od zbycia konkretnego składnika majątku. Nie otrzymują jednak w zamian zapłaty od podmiotu, którego zostają wspólnikami (udziałowcami). 
W konsekwencji uregulowanie VAT odbywa się kosztem aportującego. Sposobem na indywidualne (wbrew przyjętemu stosowaniu przepisów ustawy) zrealizowanie zasady neutralności VAT była do niedawna wypłata równowartości VAT przez otrzymującego aport (składnik majątku) na rzecz podmiotu wnoszącego wkład. Praktyka taka budzi jednak poważne wątpliwości i ryzyko 
w podatkach dochodowych. Dla potrzeb niniejszego opracowania w jego dalszej części będę się odnosił wyłącznie do aportu składnika majątku przez spółkę kapitałową do spółki osobowej w zamian za ogół praw 
i obowiązków.

Było rozwiązanie

Podatnicy w celu zapewnienia neutralności obciążeń 
z tytułu VAT, dokumentując i rozliczając transakcje aportowe, starali się przenieść ekonomiczne koszty podatku na podmiot otrzymujący aport składnika majątku.

Najczęściej umowa wkładu niepieniężnego przewidywała, że:

KROK 1

strony transakcji ustalą wartość przedmiotu aportu 
w wartości rynkowej (do końca 2013 r. wartość rynkowa była bezsprzecznie podstawą opodatkowania aportu do spółki osobowej – po nowelizacji pojawiają się rozbieżności interpretacyjne samych organów podatkowych),

KROK 2

podatnik aportujący wystawi fakturę dokumentującą dostawę składnika majątku,

KROK 3

wartość netto faktury będzie równa wartości przyznanych udziałów stanowiących ogół praw i obowiązków, 
a kwota VAT wskazana na fakturze będzie dla spółki wnoszącej wkład podatkiem należnym, natomiast dla spółki otrzymującej aport podatkiem naliczonym,

KROK 4

strony uzgadniają klauzulę, zgodnie z którą w związku 
z wniesieniem aportu o określonej wartości spółka otrzymująca aport zobowiązuje się do przekazania środków pieniężnych stanowiących równowartość VAT należnego po stronie spółki przekazującej aport, jako elementu ceny należnej, wynikającego z odpowiedniej faktury wystawionej na rzecz spółki otrzymującej aport w związku z jego wniesieniem

 

Łukasz Markowski

Więcej w Rzeczpospolitej:  http://archiwum.rp.pl/artykul/1276726-Zwrot-kwoty-podatku-od-towarow--i-uslug-jest-przychodem.html#.VVwwTfntmko

Źródło: Rzeczpospolita, 20.05.2015 r.

 

×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Przemyślu (adres: ul. Aleksandra Fredry 1/1, 37-700 Przemyśl) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.