Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

PFRON - Sygnatariuszem Karty Różnorodności

22 maja 2015 r., podczas II Ogólnopolskiego Dnia Różnorodności w Warszawie, Pani Teresa Hernik Prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oficjalnie podpisze Kartę Różnorodności. Tym samym PFRON zostanie pierwszą państwową instytucją w Polsce będącą sygnatariuszem Karty Różnorodności.

 

 

Czym jest Karta Różnorodności?

Karta Różnorodności to międzynarodowa inicjatywa, realizowana w takich krajach Unii Europejskiej jak: Polska, Francja, Hiszpania, Włochy, Austria, Niemcy, Szwecja, Belgia, Irlandia, Finlandia, Estonia, Luksemburg, Dania oraz Czechy; promowana przez Komisję Europejską. Karta jest pisemną deklaracją, podpisywaną przez organizacje, firmy i instytucje, które zobowiązują się do wprowadzenia zakazu dyskryminacji w miejscu pracy i podejmowania działań na rzecz tworzenia i promocji różnorodności oraz wyrażają gotowość do zaangażowania wszystkich osób zatrudnionych oraz partnerów biznesowych i społecznych w te działania. Organizacje decydujące się na implementację tego narzędzia, działają na rzecz spójności i równości społecznej.

Koordynatorem polskiej Karty Różnorodności jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Patronat honorowy nad Kartą Różnorodności w Polsce objęli: Minister Pracy i Polityki Społecznej, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Pełnomocnik Rządu Do Spraw Równego Traktowania. 

Wydarzenie, przygotowywane 22 maja 2015 r. przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu – koordynatora Karty Różnorodności w Polsce, to okazja do spotkania ze specjalistami zarządzania różnorodnością i HR, wystąpienia i dyskusje. Otworzy je minister Jacek P. Męcina – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, które od lat wspiera Kartę Różnorodności swoim honorowym patronatem. Perspektywę międzynarodową zaprezentuje Manfred J. Wondrak, austriacki ekspert do spraw zarządzania różnorodnością, dzieląc się doświadczeniami dotyczącymi powstawania nieuświadomionych uprzedzeń i ich wpływu na zarządzanie.

W dyskusji wezmą udział przedstawiciele biznesu, reprezentanci administracji państwowej oraz praktycy, którzy zarządzaniem różnorodnością zajmują się na co dzień. Znaleźli się wśród nich między nimi: Konrad Ciesiołkiewicz – dyrektor komunikacji korporacyjnej i CSR Orange Polska, Karolina Kędziora – wiceprezeska Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego, Dorota Jaślan – trenerka specjalizująca się w tematyce rozwoju kadry kierowniczej, oraz Marek Śliboda – prezes firmy Marco.

Patronat Honorowy nad II Ogólnopolskim Dniem Różnorodności objęła prof. Małgorzata Fuszara, Pełnomocnik Rządu Do Spraw Równego Traktowania.

Patroni Medialni II Ogólnopolskiego Dnia Różnorodności: GazetaPraca.pl, Harvard Business Review Polska, Radio RDC, Personel i Zarządzanie, CR Navigator i HR Biznes.

Więcej informacji o Karcie Różnorodności można znaleźć na stronie www.kartaroznorodnosci.pl

p.o. Rzecznika Prasowego PFRON

Autor: Krzysztof Czechowski
PFRON
22.05.2015 r.

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Przemyślu (adres: ul. Aleksandra Fredry 1/1, 37-700 Przemyśl) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.