Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

ZUS rzadziej odmówi wydania interpretacji

 Przy „zaistniałych stanach faktycznych" przedsiębiorca 
ma prawo wyboru – wystąpić do organu administracji o wytłumaczenie przepisu albo o decyzję merytoryczną.

Od właściwego organu administracji publicznej lub państwowej jednostki organizacyjnej przedsiębiorca może domagać się wydania pisemnej interpretacji w jego indywidualnej sprawie. Chodzi o wyjaśnienie zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

Uprawnienie to przewiduje art. 10 ust. 1 ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. DzU z 2015 r., poz. 584, dalej ustawa). Zgodnie z art. 10 ust. 2 tej ustawy wniosek może dotyczyć zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzeń przyszłych.

Chociaż tak sformułowany przepis jest jasny, do Sądu Najwyższego stale trafiają sprawy, 
w których ZUS próbuje uchylić się od wydania pisemnej interpretacji regulacji dotyczących ubezpieczeń społecznych.

Spór o prawo do odpowiedzi

Gruntownej wykładni tego przepisu dokonał SN w wyroku z 18 grudnia 2014 r. (III UK 72/14). 
W sprawie, która legła u jego podstaw, przedsiębiorca prowadzący indywidualną działalność gospodarczą wystąpił do ZUS o interpretację obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenie zdrowotne. Od sierpnia 2011 r. do sierpnia 2012 r. przedsiębiorca korzystał ze świadczenia rehabilitacyjnego. Jednocześnie w tym okresie uzyskiwał tak niskie przychody, że nie rodziło to obowiązku uiszczenia zaliczki na podatek dochodowy. Płacił składki zdrowotne, mimo że są one opłacane w wysokości nieprzekraczającej kwoty należnej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. W związku z tym, zdaniem przedsiębiorcy, od sierpnia 2011 r. do sierpnia 2012 r. nie powinien odprowadzać składek na ubezpieczenie zdrowotne, a składki, które uregulował, stanowią nadpłatę.

ZUS odmówił wydania interpretacji, podnosząc, że art. 10 ust. 1 ustawy nie można zastosować do przeszłych stanów faktycznych. Przedsiębiorcy powoływaliby się wówczas na ten przepis nagminnie, zwłaszcza gdyby równolegle toczyło się wobec nich postępowanie kontrolne lub dowodowe, chcąc tym samym skorzystać z ochrony prawnej, tj. niemożności obciążenia ich jakimikolwiek daninami lub sankcjami w razie zastosowania się do uzyskanej interpretacji.

 

 

Katarzyna Kamińska

Więcej w Rzeczpospolitej:  http://archiwum.rp.pl/artykul/1278753-ZUS-rzadziej--odmowi-wydania-interpretacji.html#.VXqLzvntmko

Źródło: Rzeczpospolita, 12.06.2015 r.

 

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.