Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Decyzja o terminie wakacji zawsze należy do szefa

Pracownik może zacząć korzystać z urlopu wypoczynkowego dopiero po jego udzieleniu przez pracodawcę. Nie wystarczy więc samo złożenie wniosku. Dotyczy to również dni wybieranych w trybie na żądanie.

 

Czy każdemu pracownikowi należy udzielić urlopu? 
A może za zgodą etatowca w miejsce urlopu wolno mu wypłacić dodatkowe wynagrodzenie, gdy pracodawca nie ma szans 
zapewnić wakacji?

Prawo do urlopu wypoczynkowego jest niezbywalne. Oznacza to, że nawet w porozumieniu z pracownikiem urlopu nie może zastąpić wypłata na jego rzecz dodatkowego wynagrodzenia. Wyłącznie w razie rozwiązania umowy 
o pracę niewybraną część urlopu wolno zamienić na formę pieniężną w postaci ekwiwalentu. W każdym innym przypadku takie działanie pracodawcy jest wykroczeniem przeciwko prawom pracownika zagrożonym karą 
od 1 tys. do 30 tys. zł.

- Od kogo zależy, czy urlop zostanie wykorzystany od razu 
w całości, czy podzielony na części?

Pracodawca powinien brać pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy w zakładzie. To generalna zasada. Obowiązuje ona zarówno przy udzielaniu urlopów na podstawie sporządzonego planu, jak i wtedy, gdy firma nie tworzy takiego grafiku i urlopów udziela w porozumieniu 
z pracownikiem.

Pracodawcy często zapominają o tym, że przynajmniej jedna część urlopu ma trwać nieprzerwanie 14 dni kalendarzowych. Naruszenie tej zasady i nadmierne rozdrabnianie urlopu Państwowa Inspekcja Pracy może również potraktować jako wykroczenie przeciwko prawom pracownika.

- Szef nie musi zatem akceptować wniosku pracownika, 
który w każdym miesiącu chciałby wziąć np. dwa dni urlopu?

W mojej ocenie nie tylko nie musi, ale wręcz nie może przystać na taki wniosek

 

Więcej w Rzeczpospolitej:  http://archiwum.rp.pl/artykul/1281495-Decyzja-o-terminie-wakacji-zawsze-nalezy-do-szefa.html#.VadLlvntmko

Źródło: Rzeczpospolita, 16.07.2015 r.

×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Przemyślu (adres: ul. Aleksandra Fredry 1/1, 37-700 Przemyśl) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.