Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Nie każda zapomoga dla podwładnego wolna od podatku

Wniosek pracownika o finansowe wsparcie z funduszu socjalnego na pokrycie kosztów napraw po burzy lub gradobiciu to czasem za mało, żeby przyznaną pomoc objąć ulgą podatkową. 
Trzeba jeszcze sprawdzić, czy to skutek zdarzenia losowego, czy może wynik niedbalstwa zatrudnionego.

Dodatkowo przekroczenie kwoty 2280 zł rocznie oznacza naliczenie podatku i jego odprowadzenie. Pracodawca musi mieć kompletną dokumentację, która w razie kontroli będzie dowodem, że postąpił słusznie i prawidłowo, zwalniając świadczenia dla podwładnego z opodatkowania.

Jaka definicja

Pracodawcy gospodarujący zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w tworzonych regulaminach jako formę pomocy bezzwrotnej ustanawiają zapomogi wypłacane w związku z sytuacjami losowymi, chorobami oraz sytuacją materialną rodziny. Część z nich jest wolna od podatku >patrz ramka, ale niekiedy firmy błędnie kwalifikują te świadczenia.

W pojęciu „zapomoga" mieści się pomoc finansowa bądź rzeczowa udzielana bezzwrotnie osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej lub losowej. Aby ją przyznać, trzeba zbadać aktualną sytuację osoby ubiegającej się o nią. Zakres wypłacanego świadczenia z bezzwrotnej pomocy dla uprawnionych do korzystania z funduszu ustala regulamin funduszu świadczeń socjalnych. Do jego tworzenia pracodawcę obliguje ustawa z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (DzU z 2015 r., poz. 111). Jej art. 2 w zakresie działalności socjalnej umieszcza udzielanie pomocy materialnej – rzeczowej lub finansowej. W praktyce pracownicy mogą skorzystać z czterech rodzajów zapomóg:

- 
związanych z ciężką sytuacją materialną, potocznie zwanych zapomogami socjalnymi. Są to świadczenia, które szef wypłaca, bo pracownicy mają niskie dochody i szczególne potrzeby, np. zakup książek do szkoły bądź opału na zimę. To wsparcie opodatkowane;

- 
ze względu na zdarzenia losowe oraz klęski żywiołowe. To świadczenia przyznawane w związku z wystąpieniem u pracownika materialnej szkody, która powstała bez jego winy, np. pożaru, powodzi czy kradzieży;

- 
związanych ze stanem zdrowia. To świadczenia, których przyznanie uzależnia się od stanu zdrowia pracownika, najczęściej dlatego, że zapadł na ciężką chorobę lub czeka go operacja;

- 
z tytułu śmierci osób najbliższych w rodzinie.

Pomoc z zakładowego funduszu ma postać finansową, ale przybiera też formę rzeczową. Jednak w przeważającej większości pracodawcy wypłacają pieniądze.

 

 

Robert Jasiński

Więcej w Rzeczpospolitej:  http://archiwum.rp.pl/artykul/1281470-Nie-kazda-zapomoga-dla-podwladnego-wolna-od-podatku.html#.VadLqvntmko

Źródło: Rzeczpospolita, 16.07.2015 r.

 

×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Przemyślu (adres: ul. Aleksandra Fredry 1/1, 37-700 Przemyśl) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.