Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Pozorna kasacja posady nie usprawiedliwi zwolnienia

Sąd ma prawo badać, jakie były rzeczywiste przyczyny zwolnienia pracownika, 
w szczególności oceniać, czy pod pozorem likwidacji jego stanowiska nie kryła się inna motywacja pracodawcy.

To teza wyroku Sądu Najwyższego z 4 marca 2015 r. (I PK 183/14). Zapadł on we względnie klasycznych okolicznościach. Sąd rejonowy wydał wyrok na korzyść jednej ze stron, zaś sąd okręgowy orzekł, przesuwając wahadło sprawiedliwości w zupełnie przeciwną stronę.

O co chodziło

W uproszczeniu stan faktyczny był taki, że pracownica działu handlowego dużej firmy kosmetyczno-farmaceutycznej udała się najpierw na urlop macierzyński, a potem na wychowawczy.

Po urlopie wychowawczym kobieta sensownie zadbała o swoją pozycję zawodową, występując do pracodawcy z wnioskiem o obniżenie wymiaru etatu do 7/8 na podstawie art. 1867 kodeksu pracy.

Na marginesie: takie ułamki zawsze budzą wątpliwość, czy spełniają wyobrażenia ustawodawcy o tym, czemu to rozwiązanie miało służyć. To korzystne rozwiązanie dla kobiet po urlopie macierzyńskim pozwala im obniżyć dotychczasowy wymiar czasu pracy, blokując jednocześnie pracodawcy możliwość rozwiązania umowy o pracę przez rok, z wyjątkiem sytuacji, gdy firma likwiduje stanowisko. I właśnie powołując się na likwidację stanowiska, szef rozwiązał z pracownicą umowę o pracę za wypowiedzeniem.

Tu pora wejść w postępowanie dowodowe przeprowadzone przez sądy powszechne dwóch instancji na okoliczność tego, czy likwidacja stanowiska była rzeczywista czy pozorna.

Pozwana firma z jednej strony powoływała się na słabe wyniki ekonomiczne, a z drugiej z korespondencji e-mailowej adresowanej do pracowników działu, w którym pracowała zwolniona, wynikało coś wręcz przeciwnego. Faktem jest, że doszło do likwidacji stanowiska poprzednio zajmowanego przez pracownicę, ale zarazem w tym samym dziale firma zatrudniła inną osobę na innym, ale zbliżonym stanowisku.

 

Michał Tomczak

Więcej w Rzeczpospolitej:  http://archiwum.rp.pl/artykul/1281480-Pozorna-kasacja-posady-nie-usprawiedliwi-zwolnienia.html#.VadLq_ntmko

Źródło: Rzeczpospolita, 16.07.2015 r.

 

×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Przemyślu (adres: ul. Aleksandra Fredry 1/1, 37-700 Przemyśl) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.