Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

W harmonogramie dla zastępcy nie ma nic pewnego

Umowa z zastępującym nieobecnego pracownika może się rozwiązać w każdym momencie. Trzeba wtedy odpowiednio rozliczyć jego czas pracy oraz wymiar urlopu. 
W razie nadplanowo wykorzystanego wypoczynku szef nie ma żadnych roszczeń.

Latem zatrudnienie pracowników na zastępstwo podyktowane jest najczęściej urlopami innych podwładnych. To oczywiście niejedyny powód podpisywania takich umów. Nadal te osoby zastępują nieobecnych z powodu urlopów macierzyńskich, wychowawczych czy długich zwolnień lekarskich lub urlopów bezpłatnych. Bez względu jednak na rolę, jaką mają pełnić zastępujący, wiążą się z tym pewne praktyczne trudności przy zatrudniania takich pracowników. Najczęściej dotyczą one czasu pracy oraz urlopów wypoczynkowych.

Jaki system dla zastępcy...

Pracownik angażowany na zastępstwo niejako wskakuje w system czasu pracy, w którym zatrudniony jest zastępowany pracownik. Jego praca musi być zatem planowana zgodnie z zasadami systemu czasu pracy zastępowanej osoby.

Przykład

Pracownik działu marketingu zaangażowany w zadaniowym systemie czasu pracy złożył pracodawcy wniosek o urlop wypoczynkowy, który miałby przypadać w sierpniu. Ponieważ w tym czasie firma przygotowuje promocję nowego produktu, szef na okres urlopu pracownika marketingu musi zatrudnić kogoś, kto by go zastąpił. Aby jednak mieć większą kontrolę nad zastępującym, postanowił, że ma on pracować od poniedziałku do piątku od 8 do 16, czyli w sztywnych godzinach działania biura. To niedopuszczalna decyzja pracodawcy. Zastępujący zatrudniony jest bowiem w takim samym systemie czasu pracy, w jakim pracuje osoba, którą zastępuje. W tej sytuacji ma 
to być system zadaniowy.

Jeśli pracodawca często zatrudnia pracowników na zastępstwo i chce mieć nad nimi lepszy nadzór, może wprowadzić dla nich odrębny system czasu pracy. Będzie on bardziej uzasadniony, gdyż trzeba sprawować nad nimi większą kontrolę niż nad stałymi pracownikami firmy.

 

 

Monika Wacikowska

Więcej w Rzeczpospolitej:  http://archiwum.rp.pl/artykul/1281483-W-harmonogramie-dla-zastepcy---nie-ma-nic-pewnego.html#.VadLrfntmko

Źródło: Rzeczpospolita, 16.07.2015 r.

 

×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Przemyślu (adres: ul. Aleksandra Fredry 1/1, 37-700 Przemyśl) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.