Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Podatek zapłaci nabywca udziałów

Czy zbycie udziałów polskiej spółki z o. o. wiąże się 
z obowiązkiem zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych? Odpowiedzi na to pytanie poszukują często jej udziałowcy, podczas gdy zagadnieniem tym powinni być zainteresowani przede wszystkim nabywcy.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z 9 września 2000 r. 
o podatku od czynności cywilnoprawnych opodatkowaniu tym podatkiem podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy 
i praw majątkowych. Czynności cywilnoprawne, w tym umowy sprzedaży, podlegają opodatkowaniu, jeżeli ich przedmiotem są:

1. 
rzeczy znajdujące się na terytorium Polski lub prawa majątkowe wykonywane na terytorium kraju;

2. 

rzeczy znajdujące się za granicą lub prawa majątkowe wykonywane za granicą, w przypadku gdy nabywca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Polski i czynność cywilnoprawna została dokonana na terytorium kraju (art. 1 ust. 4 ustawy o PCC).

Analiza przepisów prowadzi do wniosku, że konkretna umowa sprzedaży podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych zawsze, gdy w chwili jej zawarcia przedmiot tej umowy – w analizowanym przypadku są to udziały 
w polskiej spółce z o.o. – wykonywany jest na terytorium Polski. O miejscu wykonywania praw majątkowych decyduje siedziba spółki, której udziały są sprze-
dawane (zobacz wyrok NSA 
z 28 lipca 2005 r., II FSK 577/05).

1 proc. wartości rynkowej

Przedstawiając szczegółowe zasady opodatkowania sprzedaży udziałów spółki z o. o. podatkiem od czynności cywilnoprawnych, należy w pierwszej kolejności wskazać, że przy umowie sprzedaży obowiązek podatkowy ciąży na kupującym. W konsekwencji podmiotem zobowiązanym do zapłaty podatku w przypadku sprzedaży udziałów jest ich nabywca. Obowiązek podatkowy w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych powstaje 
z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej, a stawka podatku wynosi w tym przypadku 1 proc. Podstawą opodatkowania przy umowie sprzedaży jest wartość rynkowa nabywanych udziałów. Przy czym wartość tę określa się na podstawie przeciętnych cen stosowanych 
w obrocie prawami majątkowymi tego samego rodzaju, z dnia dokonania tej czynności, bez odliczania długów i ciężarów. Decydujące znaczenie dla wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych w związku 
z nabyciem udziałów ma wartość rynkowa tego prawa majątkowego w chwili zawarcia umowy. Na wysokość obliczonego na tej podstawie podatku nie ma natomiast wpływu późniejszy wzrost lub obniżka wartości rynkowej nabywanych udziałów. Bez znaczenia pozostałaby nawet ewentualna, przewidywana w chwili zawarcia umowy zmiana wartości rynkowej udziałów.

 

Ewelina Błądek

Więcej w Rzeczpospolitej:  http://archiwum.rp.pl/artykul/1281499-Podatek-zaplaci-nabywca-udzialow.html#.VadR6fntmko

Źródło: Rzeczpospolita, 16.07.2015 r.

 

×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Przemyślu (adres: ul. Aleksandra Fredry 1/1, 37-700 Przemyśl) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.